Nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego
26 czerwca 2019

Senat UW przyjął na posiedzeniu 26 czerwca nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument wejdzie w życie 1 października 2019 roku.

Jest to dokument kompromisowy, powstały w wyniku wielomiesięcznych konsultacji oraz licznych dyskusji. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którym zależało, by powstał dokument uwzględniający specyfikę UW jako najważniejszego ośrodka akademickiego w naszym kraju i ambicje naszej uczelni na arenie międzynarodowej – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Zgodnie z obowiązującą od jesieni 2018 roku ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polskie uczelnie są zobowiązane do przyjęcia w ciągu roku nowych statutów uwzględniających zmiany w prawie krajowym. Przedstawienie projektów statutów jest zadaniem rektorów uczelni, a ich uchwalenie rolą senatów szkół wyższych.

Opracowanie Statutu UW poprzedziły wielomiesięczne dyskusje toczące się na uczelni dotyczące możliwych kierunków zmian. 5 grudnia 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. 11 kwietnia 2019 roku zaprezentowano do publicznej konsultacji „Propozycje postanowień Statutu UW” – każdy członek społeczności akademickiej mógł nadesłać uwagi. W sumie wpłynęło blisko 500 komentarzy.

30 kwietnia rektor Pałys przedstawił Projekt Statutu UW. I czytanie dokumentu przez Senat UW trwało podczas posiedzeń 15, 22 oraz 29 maja. II czytanie projektu – który uwzględniał poprawki zgłoszone w trakcie I czytania – rozpoczęło się 12 czerwca i było kontynuowane 14 czerwca.

Dyskusja nad dokumentem toczyła się także podczas posiedzeń Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Projekt został zaopiniowany przez Radę uczelni UW oraz związki zawodowe działające na uczelni.

Dotychczasowy Statut UW obowiązywał przez 13 lat – został uchwalony w czerwcu 2006 roku.

Zdaniem rektora UW Marcina Pałysa najważniejsze zmiany, które wprowadza uchwalony 26 czerwca Statut UW, to:

  • nowy model kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich, w tym Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej,
  • powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz rad dydaktycznych działających na rzecz ulepszania oferty dydaktycznej UW, a także możliwość organizowania kształcenia w formie kolegiów studiów,
  • powstanie Rad Naukowych Dyscyplin dbających o rozwój dyscyplin niezależnie od tego, w ilu różnych jednostkach organizacyjnych na uczelni dana dyscyplina ona uprawiana.

Statut Uniwersytetu Warszawskiego zostanie opublikowany w Monitorze UW na stronie www.monitor.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkanie dot. szkół doktorskich 27.06.2019

Zarząd Samorządu Doktorantów UW zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące nowego modelu kształcenia doktorantów i rekrutacji do szkół doktorskich, które odbędzie się 27 czerwca o godz. 16.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów ulegnie zmianie. Studia III stopnia będą stopniowo wygaszane, a ich miejsce zajmą szkoły doktorskie.

17 kwietnia prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał: Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych, Szkołę Doktorską Nauk Społecznych, Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów do wszystkich czterech szkół.

Zarząd Samorządu Doktorantów organizuje spotkanie informacyjne dla kandydatów zainteresowanych kształceniem w szkołach doktorskich UW. Odbędzie się ono 27 czerwca o godz. 16 w budynku Samorządu Studentów UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, sala 200 (II piętro). Strona wydarzenia na Facebooku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Rozstrzygnięcie konkursów o stypendia w projekcie OPUS 16 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla magistranta i stypendium dla doktoranta w projekcie OPUS 16: „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF” ogłasza, że konkurs wygrali: inż. Michał Tryniszewski (stanowisko student), oraz mgr inż. Damian Antoniak (stanowisko doktorant).

Serdecznie gratulujemy!