„Patent na dobry patent, czyli jak chronić swoje wynalazki”
13 czerwca 2019

W dniu 29 maja 2019 r. na Wydziale Chemii UW odbyło się Seminarium Wydziałowe dra Krzysztofa Dudzińskiego i radcy prawnego Dawida Sierżanta (LDS Łazewski Depo i Wspólnicy, sp.k.), którzy wygłosili wykład pt. „Patent na dobry patent, czyli jak chronić swoje wynalazki”.

Poniżej materiały z seminarium – zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Materiały z Seminarium „Patent na dobry patent, czyli jak chronić swoje wynalazki”


Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu UW

Na początku kwietnia wygasł mandat jednego senatora UW. W związku z tym Uczelniana Komisja Wyborcza zarządziła wybory uzupełniające. Odbyły się 12 czerwca w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Nowym członkiem Senatu UW została dr Mirella Kurkowska z Centrum Europejskiego.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z organów kolegialnych uczelni. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem UW do jego kompetencji należy przede wszystkim wydawanie uchwał, w szczególności tych dotyczących Statutu UW, a także, opracowanych przez rektora, misji i strategii rozwoju uczelni, planu rzeczowo-finansowego oraz inwestycyjnego. Senat zatwierdza też m.in. roczne sprawozdania rektora UW z działalności uczelni, określa kierunki studiów i efekty kształcenia, jak również nadaje tytuł „doktora honoris causa” oraz „Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego”. Szczegółowe kompetencje tego i pozostałych organów uczelni przedstawione są w Statucie UW.

Trwająca kadencja Senatu UW kończy się w 2020 roku. Wygaśnięcie mandatu jednego jego członka spowodowało zarządzenie wyboru uzupełniającego. Zgodnie z uchwałą UKW odbyły się one 12 czerwca w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Wyboru dokonali uczestnicy posiedzenia Kolegium Elektorów UW. Kandydatów na przedstawicieli do Senatu UW można było zgłaszać spośród grupy innych niż samodzielni nauczycieli akademickich.

Wśród nich znaleźli się:

 • mgr Piotr Bachtin (Wydział Orientalistyczny),
 • dr Patrycja Chodnicka-Jaworska (Wydział Zarządzania),
 • dr Bogdan Dziobkowski (Wydział Filozofii i Socjologii),
 • dr Wojciech Figiel (Wydział Lingwistyki Stosowanej),
 • dr Katarzyna Gieczewska (Wydział Biologii),
 • dr inż. Radosław Kamiński (Wydział Chemii),
 • dr Mirella Kurkowska (Centrum Europejskie),
 • dr Tomasz Lasocki (Wydział Prawa i Administracji),
 • dr Ewa Malinowska (Wydział Psychologii),
 • dr Renata Siuda-Ambroziak (Instytut Ameryk i Europy),
 • dr Grażyna Strzelecka (Wydział Neofilologii),
 • dr Katarzyna Szumlewicz (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji),
 • dr Łukasz Szurmiński (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii),
 • dr Michał Tomza (Wydział Fizyki),
 • dr Agata Wdowik (Wydział Polonistyki),
 • dr Łukasz Zamęcki (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych),
 • dr Daniel Zaszewski (Wydział Geologii).

Spotkanie z kandydatami na członków Senatu UW odbyło się 3 czerwca w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego. Podczas zebrania prowadzonego przez przewodniczącego UKW kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swoich programów działań.

W wyniku wyborów nowym członkiem Senatu UW została dr Mirella Kurkowska z Centrum Europejskiego UW.

Kadencja członków Senatu UW wybranych w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem kadencji osób, których mandat wygasł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UKW.

 

Uchwała nr 121 UKW z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających (pdf)

Uchwała nr 122 UKW z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 3 czerwca 2019 r. (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Pierwsze spotkania Rady uczelni UW

Rada uczelni UW została powołana przez Senat UW 15 maja. Zasiada w niej 6 osób pochodzących z wyboru oraz przewodniczący samorządu studentów. 30 maja oraz 10 czerwca odbyły się pierwsze spotkania członków rady. Podczas drugiego z nich rada pozytywnie zaopiniowała Projekt Statutu UW.

W Radzie uczelni UW zasiada czworo naukowców reprezentujących różne obszary nauk – nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze oraz dwie osoby mające doświadczenie w skutecznym zarządzaniu w biznesie. Są to: prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (przewodniczący rady), prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., Katarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego, a także Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW (zasiada w radzie z urzędu).

Spotkanie 30 maja miało formę videokonferencji. W trakcie omówiono kwestie organizacyjne związane z działaniem rady oraz jej zadania. Członkowie rozpoczęli także dyskusję nad Projektem Statutu UW.
Agenda spotkania 30 maja – j. polski (pdf), j. angielski (pdf)
Protokół ze spotkania 30 maja – j. polski (pdf), j. angielski (pdf)

10 czerwca członkowie rady spotkali się osobiście w Pałacu Kazimierzowskim. Podczas posiedzenia rada zajmowała się projektem Statutu UW. Na spotkanie zaproszono przewodniczących komisji senackich. Po zakończeniu dyskusji rada wydała pozytywną opinię na temat Projektu Statutu UW, formułując dodatkowe uwagi do dokumentu – Uchwała nr 1 Rady uczelni Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Statutu – (pdf).

 

Źródło: www.uw.edu.pl