Uroczystość zakończenia 65. Olimpiady Chemicznej [RELACJA]
30 czerwca 2019

15 czerwca 2019 roku w Auli Wydziału Chemii UW odbyło się uroczyste zakończenie 65. Olimpiady Chemicznej, prowadzone przez Prezydium Komitetu Głównego: prof. dr. hab. Marka Orlika, prof. dr. hab. Aleksandrę Misicką-Kęsik, dr hab. Ewę Poboży, mgr Wandę Szelągowską i dr Dagmarę Tymecką.

Zaproszeni na tę uroczystość zostali laureaci i wyróżnieni w finalnym etapie zawodów wraz z ich nauczycielami, jak również członkowie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych Olimpiady Chemicznej oraz goście reprezentujący władze: Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydziałów Chemii: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN, a także przedstawiciele sponsorów.

Zawody tegorocznej Olimpiady, do których przystąpiło 944 uczniów, rozpoczęły się 24 listopada 2018 roku. W drugim etapie wzięło udział 362 zawodników, a w finale, rozgrywanym w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i salach wykładowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – 100 zawodników, z których ostatecznie 29 zdobyło tytuł laureata, a 4 – wyróżnienie (pełna lista laureatów i wyróżnionych jest zamieszczona na stronie http://www.olchem.edu.pl.).

Na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Paryżu nasz kraj reprezentować będą:

 1. Kordian Głąbowski, uczeń II LO im. Mieszka I w Szczecinie
 2. Dominik Bałaban, uczeń V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. Grzegorz Procyk, uczeń ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu
 4. Mikołaj Popławski, uczeń II LO im. prof K. Morawskiego w Przemyślu

Życzymy złotych medali!


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 3.07.2019
28 czerwca 2019

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższą środę, dnia 3 lipca br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: Going Dutch: non-canonical approach to surveillance of pneumococcal and meningococal carriage” wygłosi: dr Krzysztof Trzciński, reperezentujący National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, Holandia.


Nominowani do nagrody dydaktycznej rektora UW

W tym roku odbędzie się czwarta edycja nagrody dydaktycznej rektora UW, przyznawanej indywidualnie nauczycielom akademickim za szczególne osiągnięcia na polu dydaktyki. W gronie kandydatów zgłoszonych do nagrody znajduje się 12 osób, reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze.

Nagroda dydaktyczna rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest najlepszym nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. Co roku rektor przyznaje trzy nagrody w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej w terminie do 31 maja każdego roku. Zgłoszenia są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W skład komisji wchodzą także m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów. W tej edycji, w gronie zgłoszonych kandydatów znajduje się 12 osób z różnych wydziałów i jednostek UW.

Kandydaci zgłoszeni do nagrody dydaktycznej rektora UW:

 • dr Anna Bąkowska – Wydział Geologii
 • dr hab. Andrzej Dragan – Wydział Fizyki
 • dr hab. Agata Dziewulach – Centrum Europejskie
 • dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz – Wydział Pedagogiczny
 • dr Justyna Pokojska – Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
 • dr Jan Rogala – Wydział Orientalistyczny
 • dr Piotr Schollenberger – Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii
 • prof. ucz. dr hab. Paweł Stępień – Wydział „Artes Liberales”
 • prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • dr Katarzyna Wojnar – Instytut Ameryk i Europy
 • prof. ucz. dr hab. Leszek Zasztowt – Wydział Orientalistyczny
 • dr Krzysztof Ziach – Wydział Chemii

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie w listopadzie z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda dydaktyczna rektora UW ma charakter pieniężny. Została ustanowiona w 2015 roku, a rok później rozstrzygnięto jej pierwszą edycję. Laureatami ubiegłorocznej odsłony zostali: dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii. Więcej o tym można przeczytać w artykule na stronie UW.

Zasady przyznawania nagrody określa regulamin, będący załącznikiem do zarządzenia rektora UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Regulaminy szkół doktorskich
27 czerwca 2019

Senat UW przyjął regulaminy czterech szkół doktorskich UW: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.

W kwietniu Senat UW uchwalił Ramowe zasady organizacji szkół doktorskich na UW, a następnie rektor Marcin Pałys wydał zarządzenie o utworzeniu czterech szkół doktorskich na uczelni. Podczas posiedzenia 26 czerwca senatorowie przyjęli regulaminy dla każdej ze szkół.

Regulaminy określają wewnętrzną organizację szkół, kompetencje dyrektorów oraz zadania i skład rad szkół. Regulują także kwestie związane z kształceniem w szkole, prawa i obowiązki doktorantów oraz temat stypendiów. W dokumentach znalazły się zapisy dotyczące pracy promotora i promotora pomocniczego, indywidualnego planu badawczego każdego doktoranta oraz przebiegu oceny środokresowej.

Regulaminy szkół doktorskich UW

Uchwała nr 444 Senatu UW z 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego
26 czerwca 2019

Senat UW przyjął na posiedzeniu 26 czerwca nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument wejdzie w życie 1 października 2019 roku.

Jest to dokument kompromisowy, powstały w wyniku wielomiesięcznych konsultacji oraz licznych dyskusji. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którym zależało, by powstał dokument uwzględniający specyfikę UW jako najważniejszego ośrodka akademickiego w naszym kraju i ambicje naszej uczelni na arenie międzynarodowej – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Zgodnie z obowiązującą od jesieni 2018 roku ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polskie uczelnie są zobowiązane do przyjęcia w ciągu roku nowych statutów uwzględniających zmiany w prawie krajowym. Przedstawienie projektów statutów jest zadaniem rektorów uczelni, a ich uchwalenie rolą senatów szkół wyższych.

Opracowanie Statutu UW poprzedziły wielomiesięczne dyskusje toczące się na uczelni dotyczące możliwych kierunków zmian. 5 grudnia 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. 11 kwietnia 2019 roku zaprezentowano do publicznej konsultacji „Propozycje postanowień Statutu UW” – każdy członek społeczności akademickiej mógł nadesłać uwagi. W sumie wpłynęło blisko 500 komentarzy.

30 kwietnia rektor Pałys przedstawił Projekt Statutu UW. I czytanie dokumentu przez Senat UW trwało podczas posiedzeń 15, 22 oraz 29 maja. II czytanie projektu – który uwzględniał poprawki zgłoszone w trakcie I czytania – rozpoczęło się 12 czerwca i było kontynuowane 14 czerwca.

Dyskusja nad dokumentem toczyła się także podczas posiedzeń Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Projekt został zaopiniowany przez Radę uczelni UW oraz związki zawodowe działające na uczelni.

Dotychczasowy Statut UW obowiązywał przez 13 lat – został uchwalony w czerwcu 2006 roku.

Zdaniem rektora UW Marcina Pałysa najważniejsze zmiany, które wprowadza uchwalony 26 czerwca Statut UW, to:

 • nowy model kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich, w tym Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej,
 • powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz rad dydaktycznych działających na rzecz ulepszania oferty dydaktycznej UW, a także możliwość organizowania kształcenia w formie kolegiów studiów,
 • powstanie Rad Naukowych Dyscyplin dbających o rozwój dyscyplin niezależnie od tego, w ilu różnych jednostkach organizacyjnych na uczelni dana dyscyplina ona uprawiana.

Statut Uniwersytetu Warszawskiego zostanie opublikowany w Monitorze UW na stronie www.monitor.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkanie dot. szkół doktorskich 27.06.2019

Zarząd Samorządu Doktorantów UW zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące nowego modelu kształcenia doktorantów i rekrutacji do szkół doktorskich, które odbędzie się 27 czerwca o godz. 16.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów ulegnie zmianie. Studia III stopnia będą stopniowo wygaszane, a ich miejsce zajmą szkoły doktorskie.

17 kwietnia prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał: Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych, Szkołę Doktorską Nauk Społecznych, Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów do wszystkich czterech szkół.

Zarząd Samorządu Doktorantów organizuje spotkanie informacyjne dla kandydatów zainteresowanych kształceniem w szkołach doktorskich UW. Odbędzie się ono 27 czerwca o godz. 16 w budynku Samorządu Studentów UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, sala 200 (II piętro). Strona wydarzenia na Facebooku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Rozstrzygnięcie konkursów o stypendia w projekcie OPUS 16 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla magistranta i stypendium dla doktoranta w projekcie OPUS 16: „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF” ogłasza, że konkurs wygrali: inż. Michał Tryniszewski (stanowisko student), oraz mgr inż. Damian Antoniak (stanowisko doktorant).

Serdecznie gratulujemy!


Dzień Dziecka w Laboratorium Dydaktyki Chemii [RELACJA]
24 czerwca 2019

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Laboratorium Dydaktyki Chemii odbył się doroczny Dzień Dziecka przeznaczony dla dzieci i wnuków pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W zajęciach wzięło udział blisko 60ciu młodych adeptów sztuki chemicznej, podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Uczestnicy ubrani w stroje ochronne (fartuchy, okulary i rękawiczki) oglądali doświadczenia pokazowe, aktywnie w nich uczestniczyli, a także sami eksperymentowali.

Najmłodsi (w wieku przedszkolnym) oglądali doświadczenia (m.in. różnobarwne chemiczne oranżady, niezwykłą żywą pianę czy zmieniające barwę kolorowe soki) oraz eksperymentowali, z pomocą prowadzących i opiekunów, tworząc jojo i ogrody chemiczne, kolorując mleko oraz sprawdzając nienewtonowskość mieszaniny mąki i wody. Uczniowie szkoły podstawowej wyruszyli w podróż chemiczną lokomotywą, podziwiali wydobywającego się z ognia potwora, płonący (ale nie spalający się) banknot, płonącą mąkę, burzę w probówce, kolorową elektrolizę, ogniwa owocowe, fotochemię, włosy na monecie, chemiczne jojo, bar chemiczny, tajemne pismo, pachnące mydełka, chromatografię, a na koniec ryczącego misia. Najstarsi (licealiści) mieli możliwość obejrzenia: kolorowej elektrolizy, włosów na monecie, czyszczenia srebra, a następnie przeprowadzenia samodzielnego analizy jakościowej kationów: zarówno reakcji charakterystycznych, jak i samodzielnego poszukiwania kationów w próbce o nieznanym składzie.

Zajęcia poprowadzili studenci realizujący blok dydaktyczny pozwalający na uzyskanie uprawnień do nauczania chemii w szkole pod opieką: dr Anny Makowskiej, dr Agnieszki Siporskiej i dra Krzysztofa Stolarczyka.


Nowy Regulamin studiów na UW
19 czerwca 2019

Senat UW podczas posiedzenia 19 czerwca przyjął uchwałę w sprawie nowego Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt uchwalonego dokumentu powstał w toku konsultacji ze społecznością uniwersytetu, a w maju został pozytywnie zaopiniowany przez komisje senackie. 24 czerwca Parlament Studentów UW wyraził pozytywną opinię wobec Regulaminu.

Projekt nowego Regulaminu studiów przygotowano w toku szerokich konsultacji ze społecznością uniwersytetu. Odbyły się specjalne posiedzenia Parlamentu Studentów UW. Zorganizowano spotkanie na kampusie na Ochocie. Każdy mógł także nadesłać uwagi drogą mailową. Łącznie zgłoszono kilkaset sugestii i postulatów. Dzięki temu dokument odpowiada na zróżnicowane potrzeby poszczególnych grup społeczności akademickiej.

13 maja projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową, a 17 maja przez Komisję Senacką ds. Studentów i Doktorantów. 5 czerwca projekt Regulaminu był przedmiotem obrad Senatu UW.

W liście do studentów i studentek prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia podkreślała, że „przedstawiany projekt Regulaminu studiów w porównaniu do obecnie obowiązującego Regulaminu, przyjętego w 2015 roku, zawiera szereg rozwiązań szczególnie korzystnych dla studentów”. Wśród rozwiązań prostudenckich pani prorektor wymieniła m.in. umożliwienie nieodpłatnego uczęszczania na dowolną liczbę zajęć nieobjętych planem studiów, umożliwienie studentom dokonywania okresowej ewaluacji pracy kierownika jednostki dydaktycznej, kierowników studiów oraz pracowników administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów, powoływanie kierownika studiów w porozumieniu z samorządem studentów, a także rozszerzenie praw studenta.

24 czerwca Parlament Studentów UW wyraził pozytywną opinię wobec uchwalonego Regulaminu studiów na UW. „Swoją opinię Parlament uzasadnia tym, że w jego ocenie Regulamin Studiów na UW przyjęty przez Senat UW dnia 19 czerwca 2019 roku spełnia postulaty zgłaszane przez studentów i zabezpiecza ich interesy w stopniu znacznie wyższym, aniżeli miało to miejsce w dotychczas obowiązującym Regulaminie Studiów” – napisali w uchwale członkowie Parlamentu.

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Regulamin studiów zostanie opublikowany w Monitorze UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl