Nowe interdyscyplinarne studia II st. Sustainable Development

W nadchodzącym roku akademickim 2019/2020 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje uruchomienie nowego kierunku studiów  drugiego stopnia, w języku angielskim pt. Sustainable Development (pol. Zrównoważony Rozwój).

Studia Sustainable Development organizowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na: www.zip.uw.edu.pl *)

Interdyscyplinarność Sustainable Development

Ideą przewodnią kształcenia na kierunku Sustainable Development jest interdyscyplinarność. Odzwierciedla to organizacja procesu kształcenia polegająca na harmonijnym zaangażowaniu pod przewodnictwem i przy zaangażowaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) ośmiu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Przy przygotowaniu nowego kierunku studiów biorą udział następujące Wydziały UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz jednostki wspierającej – Wydziału Zarządzania UW. Studia SD będą prowadzone na II stopniu kształcenia. Studia SD oferują  zintegrowaną wiedzę, jej szerokie, ale dogłębne zrozumienie w różnych obszarach nauki. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przekazywane w trakcie studiów wspomagają kształtowanie indywidualnego poglądu na świat, budując otwarty, ale i krytyczny stosunek do zmieniającej się rzeczywistości.

Celem nadrzędnym kształcenia na studiach SD będzie dostarczenie studentom wiedzy, narzędzi i umiejętności, których potrzebują w swojej zawodowej przyszłości, przygotowując ich do  skutecznej pracy z interesariuszami wszystkich typów i rodzajów (instytucjami rządowymi, samorządami, instytucjami i organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami, obywatelami) odpowiedzialnymi za wdrażanie procesów służących zrównoważonemu rozwojowi.

Dodatkowo, studenci w trakcie procesu dydaktycznego, będą mieli okazję zdobycia wielu kompetencji i praktycznych umiejętności ułatwiających start i funkcjonowanie w szybko zmieniającym się świecie.

Przedmioty przykładowe (forma i zakres tematyczny)

Przedmioty na kierunku SD zostały zebrane w moduły, przypisane poszczególnym semestrom w trakcie dwuletnich studiów (4 semestry). Przedmioty prowadzone w I semestrze wprowadzają do zagadnień zrównoważonego rozwoju z perspektywy środowiskowej, gospodarczej i społeczno-prawnej. W semestrze II studenci zapoznają się z procesami planowania i zarządzania oraz korzystania z surowców i analizy ekonomicznej w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Semestr III oferuje przegląd najlepszych, obecnie stosowanych praktyk i narzędzi, wspierających procesy zrównoważonego rozwoju. Większość zajęć w tym semestrze ma charakter praktycznych projektów z udziałem praktyków i ekspertów spoza UW. Semestr IV poświęcony jest pisaniu pracy magisterskiej i temu służy również badawcze studium terenowe w organizacjach i instytucjach wybranych zgodnie z tematyką realizowanych prac. Formy realizacji modułów kształcenia stosowane na SD to: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria, warsztaty i practicum, a także – decydujące o specyfice studiów przyrodniczych – ćwiczenia terenowe i seminaryjne, wycieczki na obiekty przyrodnicze, inżynierskie i kulturowe.

Perspektywy zawodowe absolwenta

Interdyscyplinarność wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie akademickie przydatne do wykonywania różnorodnych zawodów. Absolwenci studiów SD  będą przygotowani do podejmowania pracy  w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, w organizacjach międzynarodowych lub krajowych; w ośrodkach i instytutach badawczych, wdrożeniowych i analitycznych, w szczególności w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska przyrodniczego, gospodarką odpadami, rozwojem lokalnym i regionalnym, w firmach doradczych, w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz w biznesie.

Studia bezpłatne dla studentów z krajów spoza Unii Europejskiej

Studia na nowym kierunku Sustainable Development będą bezpłatne dla studentów pochodzących spoza 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt i informacje

Szczegółowe zasady rekrutacji (zgodnie z procedurami Uniwersytetu Warszawskiego) są obecnie przygotowywane.

Ale już teraz odpowiemy na każde pytanie!

W UCBS powołane są dwie osoby do należytego przygotowania oferty studiów na nowym kierunku studiów: dr Anna Batorczak (adiunkt w UCBS), koordynator ds. merytorycznych nowego kierunku studiów SD oraz mgr Paulina Borowy, koordynator ds. zadaniowych nowego kierunku studiów SD.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie nowego kierunku studiów SD w UCBS jest p. dr Anna Batorczak, adiunkt w UCBS: e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl.

Pytania można kierować także na adres: ucbs@uw.edu.pl

Dodatkowo każdy z w/w wydziałów uczestniczących w przygotowaniu oferty studiów SD, delegował swoich pracowników, do opracowania programu kształcenia w ramach anglojęzycznych studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development.

———-

Na stronie UW  https://www.uw.edu.pl/o-nowych-kierunkach-studiow-na-uw/ posłuchaj rozmowy  z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju i dr Agnieszką Janiak-Jasińską, pełnomocnik Rektora UW ds. jakości kształcenia, na temat nowych kierunków studiów II stopnia na UW (na kanale YouTube Radia Kampus).

———-

*) W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Data publikacji: 16 maja 2019

Data ostatniej modyfikacji: 16 maja 2019