Nowe interdyscyplinarne studia II st. Sustainable Development
16 maja 2019

W nadchodzącym roku akademickim 2019/2020 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje uruchomienie nowego kierunku studiów  drugiego stopnia, w języku angielskim pt. Sustainable Development (pol. Zrównoważony Rozwój).

Studia Sustainable Development organizowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na: www.zip.uw.edu.pl *)

Interdyscyplinarność Sustainable Development

Ideą przewodnią kształcenia na kierunku Sustainable Development jest interdyscyplinarność. Odzwierciedla to organizacja procesu kształcenia polegająca na harmonijnym zaangażowaniu pod przewodnictwem i przy zaangażowaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) ośmiu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Przy przygotowaniu nowego kierunku studiów biorą udział następujące Wydziały UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz jednostki wspierającej – Wydziału Zarządzania UW. Studia SD będą prowadzone na II stopniu kształcenia. Studia SD oferują  zintegrowaną wiedzę, jej szerokie, ale dogłębne zrozumienie w różnych obszarach nauki. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przekazywane w trakcie studiów wspomagają kształtowanie indywidualnego poglądu na świat, budując otwarty, ale i krytyczny stosunek do zmieniającej się rzeczywistości.

Celem nadrzędnym kształcenia na studiach SD będzie dostarczenie studentom wiedzy, narzędzi i umiejętności, których potrzebują w swojej zawodowej przyszłości, przygotowując ich do  skutecznej pracy z interesariuszami wszystkich typów i rodzajów (instytucjami rządowymi, samorządami, instytucjami i organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami, obywatelami) odpowiedzialnymi za wdrażanie procesów służących zrównoważonemu rozwojowi.

Dodatkowo, studenci w trakcie procesu dydaktycznego, będą mieli okazję zdobycia wielu kompetencji i praktycznych umiejętności ułatwiających start i funkcjonowanie w szybko zmieniającym się świecie.

Przedmioty przykładowe (forma i zakres tematyczny)

Przedmioty na kierunku SD zostały zebrane w moduły, przypisane poszczególnym semestrom w trakcie dwuletnich studiów (4 semestry). Przedmioty prowadzone w I semestrze wprowadzają do zagadnień zrównoważonego rozwoju z perspektywy środowiskowej, gospodarczej i społeczno-prawnej. W semestrze II studenci zapoznają się z procesami planowania i zarządzania oraz korzystania z surowców i analizy ekonomicznej w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Semestr III oferuje przegląd najlepszych, obecnie stosowanych praktyk i narzędzi, wspierających procesy zrównoważonego rozwoju. Większość zajęć w tym semestrze ma charakter praktycznych projektów z udziałem praktyków i ekspertów spoza UW. Semestr IV poświęcony jest pisaniu pracy magisterskiej i temu służy również badawcze studium terenowe w organizacjach i instytucjach wybranych zgodnie z tematyką realizowanych prac. Formy realizacji modułów kształcenia stosowane na SD to: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria, warsztaty i practicum, a także – decydujące o specyfice studiów przyrodniczych – ćwiczenia terenowe i seminaryjne, wycieczki na obiekty przyrodnicze, inżynierskie i kulturowe.

Perspektywy zawodowe absolwenta

Interdyscyplinarność wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie akademickie przydatne do wykonywania różnorodnych zawodów. Absolwenci studiów SD  będą przygotowani do podejmowania pracy  w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, w organizacjach międzynarodowych lub krajowych; w ośrodkach i instytutach badawczych, wdrożeniowych i analitycznych, w szczególności w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska przyrodniczego, gospodarką odpadami, rozwojem lokalnym i regionalnym, w firmach doradczych, w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz w biznesie.

Studia bezpłatne dla studentów z krajów spoza Unii Europejskiej

Studia na nowym kierunku Sustainable Development będą bezpłatne dla studentów pochodzących spoza 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt i informacje

Szczegółowe zasady rekrutacji (zgodnie z procedurami Uniwersytetu Warszawskiego) są obecnie przygotowywane.

Ale już teraz odpowiemy na każde pytanie!

W UCBS powołane są dwie osoby do należytego przygotowania oferty studiów na nowym kierunku studiów: dr Anna Batorczak (adiunkt w UCBS), koordynator ds. merytorycznych nowego kierunku studiów SD oraz mgr Paulina Borowy, koordynator ds. zadaniowych nowego kierunku studiów SD.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie nowego kierunku studiów SD w UCBS jest p. dr Anna Batorczak, adiunkt w UCBS: e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl.

Pytania można kierować także na adres: ucbs@uw.edu.pl

Dodatkowo każdy z w/w wydziałów uczestniczących w przygotowaniu oferty studiów SD, delegował swoich pracowników, do opracowania programu kształcenia w ramach anglojęzycznych studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development.

———-

Na stronie UW  https://www.uw.edu.pl/o-nowych-kierunkach-studiow-na-uw/ posłuchaj rozmowy  z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju i dr Agnieszką Janiak-Jasińską, pełnomocnik Rektora UW ds. jakości kształcenia, na temat nowych kierunków studiów II stopnia na UW (na kanale YouTube Radia Kampus).

———-

*) W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zakończenie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 14

Zakończenie konkursu na zatrudnienie doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Niestety spośród przesłanych aplikacji nie wyłoniono żadnego kandydata/kandydatki. Nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 23.05.2019

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy czwartek, dnia 23 maja br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Molekularna analiza populacji Klebsiella pneumoniae; epidemia NDM w Polsce wygłosi: dr Radosław Izdebski, reprezentujący Zakład Mikrobiologii Molekularnej NIL.


Pierwsza rada uczelni UW wybrana

Senat UW wybrał 6 członków rady uczelni. Zostali nimi prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (przewodniczący rady), prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., Katarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego. W skład rady wchodzi też z urzędu przewodniczący ZSS – Kamil Bonas.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła do systemu nowy organ uczelni – radę. W listopadzie 2018 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni, która zakładała, że rozmowy z kandydatami prowadzić będzie na zlecenie senatu Komitet nominacyjny. Został on powołany w grudniu. Kandydatów do rady zgłaszali senatorowie.

Zgodnie z ustawą w skład rady może wchodzić 6 lub 8 osób i – z urzędu – przewodniczący zarządu samorządu studentów. W pierwszej radzie uczelni UW będzie zasiadać 6 wybieralnych członków.

Wybory członków rady odbyły się podczas posiedzeń Senatu UW 6 marca oraz 8 i 15 maja.

 

Rada uczelni Uniwersytetu Warszawskiego:

  • prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy (wybrany 6 marca 2019) – przewodniczący rady,
  • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedna z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji (wybrana 6 marca 2019),
  • prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, były rektor University of Roskilde (Dania), członek Royal Irish Academy oraz Academia Europaea (wybrany 8 maja 2019),
  • prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Polityki Naukowej Europejskiej Rady Badań Jądrowych CERN, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, członek Academia Europaea (wybrany 8 maja 2019),
  • Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez kilkanaście lat związana z Instytutem Kardiologii w Aninie, była prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (wybrana 8 maja 2019),
  • Katarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz była członkini zarządu Narodowego Banku Polskiego, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (wybrana 15 maja 2019),
  • Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW (zasiada w radzie z urzędu).

 

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. Do zadań rady należy opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora.

 

Źródło: www.uw.edu.pl