Spotkanie z doktorami habilitowanymi 13.05.2019
06 maja 2019

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, zaprasza doktorów habilitowanych na spotkanie. Będzie ono poświęcone sytuacji osób, które posiadają ten stopień naukowy, lecz nie są zatrudnione na stanowiskach profesorskich – w kontekście zmian wynikających z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Spotkanie odbędzie się 13 maja (poniedziałek) w godz. 10.00-12.00 w Auditorium Maximum (sala A) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Pismo JMR UW, prof. Marcina Pałysa (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Projekt Statutu UW

Prezentujemy „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką.

Od początku roku akademickiego zespół rektorski zaprezentował po kolei: koncepcję szkół doktorskich, nowego modelu kształcenia, zasad powoływania rady uczelni, zasad funkcjonowania rad naukowych dyscyplin i dziedzin, senatu oraz funkcji kierowniczych. Koncepcje te były omawiane m.in. na posiedzeniach Senatu, w komisjach senackich, podczas spotkań zespołu rektorskiego z dziekanami wydziałów i kierownikami innych jednostek, a także na posiedzeniach rad wydziałów.

Efektem wszystkich tych dyskusji był opracowany przez Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu UW dokument „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego”. Został on zaprezentowany na stronie internetowej uczelni 11 kwietnia. Dokument prezentowany był także podczas posiedzenia Senatu UW 17 kwietnia. Uwagi do propozycji mogli nadsyłać wszyscy członkowie społeczności akademickiej. W sumie wpłynęło blisko 500 komentarzy. Na podstawie wyników dyskusji senackich oraz nadesłanych uwag opracowywany został „Projekt Statutu UW”.

Lista nadesłanych komentarzy (pdf) >>

List rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie Statutu.

Projekt Statutu UW z 30 kwietnia 2019 roku (pdf)

Tryb prac nad projektem Statutu UW (pdf)

Projekt będzie przedmiotem obrad Senatu 8 maja. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie, które trwać będzie na kolejnych majowych posiedzeniach (15 i 22 maja). Dokument został także przedłożony do zaopiniowania związkom zawodowym uczelni, opiniowała go będzie również rada uczelni, gdy zostanie wybrana. W czerwcu odbędzie się drugie czytanie projektu, który wtedy będzie już uwzględniał zmiany wynikające z pierwszego czytania oraz ewentualne uwagi zgłoszone przez związki zawodowe i radę uczelni. Zwieńczeniem wszystkich tych prac będzie uchwalenie przez senat nowego Statutu UW, który – zgodnie z ustawą – ma zacząć obowiązywać 1 października 2019 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl