Wybory uzupełniające do Rady WCh 14.03.2019
08 marca 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające

do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

odbędą się w dn. 14 marca 2019 r. (czwartek), o godz. 11:30

w sali Marii Skłodowskiej-Curie.


Uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych 15.03.2019


Oferta pracy dla studenta/doktoranta w projekcie SONATA 8 NCN

Oferta zatrudnienia studenta/doktoranta w projekcie NCN SONATA 8 do eksperymentalnej części projektu dotyczącego badania indukowanych światłem procesów wzbudzeń elektronowych w kompleksach metali. Kierownik projektu: dr Katarzyna Jarzembska. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 marca 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta/doktoranta w projekcie SONATA 8 NCN

Oferta zatrudnienia studenta/doktoranta w projekcie NCN SONATA 8 do programistycznej części projektu dotyczącego badania indukowanych światłem procesów wzbudzeń elektronowych w kompleksach metali. Kierownik projektu: dr Katarzyna Jarzembska. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 marca 2019. Więcej informacji >> pdf


Seminarium Wydziałowe 14.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

14 marca 2019 (czwartek), o 14:45,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr EWA NAZARUK
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Liotropowe lipidowe fazy ciekłokrystaliczne
jako układy do podawania i kontrolowanego uwalniania leków”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 14.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

14 marca 2019 (czwartek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr DOROTA LATEK
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Białka transblonowe – od sekwencji do mechanizmów działania”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


21. Targi EuroLab

Już po raz kolejny CNBCh UW zaprezentuje swoją ofertę podczas 21. Edycji Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych – EuroLab 2019 oraz 8. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab.

Targi EuroLab to prestiżowe wydarzenie branżowe o charakterze biznesowo-naukowym, organizowane przez firmę MT Targi Polska, a współtworzone przez przedstawicieli środowiska akademickiego, instytucje branżowe oraz ośrodki naukowo-badawcze.

Szczegółowy plan tegorocznych targów znajduje się na stronie: http://targieurolab.pl/pl/program.

W dniu 15 marca specjalnie dla doktorantów, studentów i absolwentów, odbędzie się Forum Naukowe organizowane przez Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN. W godzinach 10.00-13.00 zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć w wykładach, a przez cały dzień będzie można spotkać się z przedstawicielami firm, które poszukują pracowników i mogą być zainteresowane spotkaniem z doktorantami, studentami i absolwentami – przyszłymi pracownikami.

Informacja o programie stoiska Kampusu Ochota można znaleźć na stronie internetowej: http://targieurolab.pl/pl/kampus-ochota-uniwersytetu-warszawskiego-zaprasza-na-stoisko/.

Na naszym stoisku (stoisko nr A4, Sala Ratuszowa), będzie można porozmawiać ze specjalistami z Korpusu Operatorów. Korpus Operatorów to zespół wykwalifikowanych naukowców, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują w świadczeniu usług komercyjnych i naukowo-badawczych. Na co dzień pracują na nowoczesnej aparaturze, stosując szerokie spektrum technik analitycznych oraz wykonując analizy rutynowe i badania specyficzne. Operatorzy chętnie służą wsparciem w dopasowaniu metodyki analitycznej do celu badań i są otwarci na nawiązanie współpracy zarówno z biznesem, jak i grupami badawczymi.

Program stoiska:

mgr Łukasz Cheda z grupy badawczej Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu, który specjalizuje się w pomiarach (PET/SPECT/CT) biodystrybucji związków znakowanych izotopami i znacznikami optycznymi w organizmach małych zwierząt laboratoryjnych oraz znakowaniu materiału biologicznego. (13 marca, 9.00-11.00)

mgr Bartłomiej FedorczykLaboratorium Związków Biologicznie Czynnych, który specjalizuje się w dobieraniu warunków rozdziału i wykonywaniu analiz chromatograficznych z wykorzystaniem detekcji UV-VIS oraz MS, a także transferem opracowywanych metod analitycznych do skali preparatywnej. (13 marca, 9.00-11.00 oraz 15 marca, 12.00-14.00)

dr Maciej Tomasz Gorzkowski z grupy badawczej Kataliza i Fizykochemia Powierzchni, który specjalizuje się w analizach XPS i UPS powierzchni próbek stałych (skład pierwiastkowy, stopień utlenienia, własności pasma przewodnictwa), badaniach oddziaływania gazów z próbkami stałymi metodą NAP-XPS oraz implantacjach próbek jonami i napylaniu cienkich warstw metali. (13 marca, 11.00-13.00 oraz 14 marca, 13.00-15.00)

dr Paulina Hamankiewicz z grupy badawczej Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu, która specjalizuje się w syntezie organicznej i radiochemicznej, w tym syntezie prekursorów związków znakowanych izotopami, oraz doborze metod znakowania radioizotopowego. (14 marca, 11.00-13.00)

dr Jakub KarasińskiAnalitycznego Centrum Eksperckiego, który specjalizuje się w nierutynowych analizach m.in. produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, analizie specjacyjnej produktów spożywczych, pomiarach izotopowych pierwiastków nietradycyjnych w próbkach geologicznych i środowiskowych. (14 marca, 11.00-13.00)

mgr inż. Olga KościuczukAnalitycznego Centrum Eksperckiego, która specjalizuje się w spektrometrycznych analizach pierwiastkowych próbek różnego pochodzenia i analizach specjacyjnych wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych oraz mineralizacji próbek różnego pochodzenia. (15 marca, 10.00-12.00)

mgr Paweł MałeckiLaboratorium Syntezy Metaloorganicznej, który specjalizuje się w syntezie organicznej (również asymetrycznej), katalizie metaloorganicznej oraz pełną charakterystyką zsyntetyzowanych związków. (14 marca, 9.00-11.00)

dr Adriana Palińska-SaadiLaboratorium Bioanalitycznego, która specjalizuje się w konstruowaniu na elektrodach sitodrukowanych czujników elektrochemicznych o różnym przeznaczeniu, badaniu oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami technikami woltametrycznymi i spektrometrycznymi, oznaczaniu zawartości jonów w różnego rodzaju próbkach, analizach biochemicznych próbek biologicznych. (13 marca, 13.00-15.00 oraz 15 marca, 10.00-12.00)

mgr Kamil SobczakLaboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej, który specjalizuje się w analizach strukturalnych materiałów litych i proszkowych, wysokorozdzielczej i analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz analizach wykonywanych za pomocą skaningowo-jonowego mikroskopu elektronowego. (15 marca, 12.00-14.00)

mgr inż. Ewa Suska-KaufLaboratorium Syntezy Metaloorganicznej, która specjalizuje się w oznaczaniu zawartości wody w próbkach stałych i ciekłych, analizowaniu substancji przy pomocy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, chromatografii gazowej i cieczowej, a także opracowywaniu i optymalizowaniu ścieżek syntezy. (13 marca, 11.00-13.00)

mgr inż. Anna TomiakAnalitycznego Centrum Eksperckiego, która specjalizuje się w oznaczaniu pierwiastków w próbkach o zróżnicowanych matrycach (środowiskowych, biologicznych i farmaceutycznych), badaniach specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC ICP MS), a także analizach ilościowych i jakościowych związków organicznych z wykorzystaniem cząsteczkowej spektrometrii mas (LC MS MS). (13 marca, 13.00-15.00)

dr Julio Torres z Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań Archeometrycznych, który specjalizuje się w analizie za pomocą urządzeń chromatograficznych docelowych i niedocelowych małych cząsteczek z próbek biologicznych i niebiologicznych oraz ich identyfikacją lub / i kwantyfikacją za pomocą analizatorów masy. (13 marca, 11.00-13.00 oraz 14 marca, 9.00-11.00)

mgr Agata Trojan z grupy badawczej Biogeochemia, Ekologia i Ochrona Ekosystemów, która specjalizuje się w analizie izotopów lekkich (H/D, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S) w próbkach różnego pochodzenia, analizie ilościowej i jakościowej (skład lipidowy) materii organicznej w skałach/glebach oraz analizach spektrum biomarkerowego. (13 marca, 9.00-11.00 oraz 14 marca, 11.00-13.00)

dr Damian TrzybińskiLaboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych, który specjalizuje się w ustalaniu struktury krystalicznej małocząsteczkowych związków chemicznych przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów oraz pomiarach termoanalitycznych (TGA/DSC). (14 marca, 13.00-15.00 oraz 15 marca, 10.00-12.00)

dr Sylwia Turczyniak-SurdackaLaboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej, która specjalizuje się w obrazowaniu preparatów za pomocą technik mikroskopii elektronowej, wykonywaniu przekrojów i lameli do TEM z wykorzystaniem FIB, odtwarzaniem trójwymiarowej struktury preparatów, analizie widm uzyskanych za pomocą techniki XPS. (14 marca, 9.00-11.00)

Program Forum Naukowego
15 marca 2019 (godz. 10.00-12.00)

10.00–10.45                Nowe podejście in vitro vs. in vivo w badaniach metabolicznej biotransformacji leków dla celów diagnostyki biomedycznej

Prelegentka: dr Małgorzata Szultka-Młyńska, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


10.45–11.15                Badanie właściwości i zastosowanie nanomateriałów w diagnostyce i terapiach medycznych

Prelegentka: dr inż. Ilona Grabowska-Jadach, Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska


11.15–12.00                Nowoczesne oblicze elektrochemii

Prelegent: dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW, Laboratorium Fizykochemii Powierzchni, Wydział Chemii Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas na targach EuroLab!

 

Inne atrakcje na stoisku:

 • rośliny in vitro
 • quiz wiedzy o CNBCh oraz wiedzy biologiczno-chemicznej
 • konkurs Facebookowy z atrakcyjnymi nagrodami
 • lody z ciekłego azotu

 

Więcej informacji: www.targieurolab.pl


16 marca 2019-panel interdyscyplinarny „ALICJA W KRAINIE NAUKI”

 

 

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ ODKRYWCÓW KAMPUSU OCHOTA Uniwersytetu Warszawskiego (DOKO’19) – wspólne przedsięwzięcie pięciu wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki – w sobotę 16 marca 2019 roku.

Startujemy o godz. 11:00 w budynku Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5).

Poszukamy odpowiedzi na pytania Czy tablica Mendelejewa jest skończona? A co to w ogóle jest nieskończoność? Co kryje w środku kryształ, a co małż? Skąd wiadomo, że program komputerowy działa poprawnie? Co to jest ditizon? oraz na wiele innych.

Od dziekanów, studentów i pracowników UW będzie można uzyskać wszelkie informacje o studiowaniu na Kampusie.

Tegoroczne DOKO rozpoczniemy panelem interdyscyplinarnym Alicja w krainie nauki, potem zmierzymy się z matematyczno-przyrodniczym słownictwem na dyktandzie naukowym. Jak co roku, będzie można zwiedzić laboratoria, wysłuchać wykładów popularnonaukowych, wziąć udział w warsztatach i pokazach. Emocji dostarczą naukowe pokoje odkrywców, a zakończymy podwieczorkiem u szalonego kapelusznika, podczas którego obejrzymy reakcje chemiczne w całkowitych ciemnościach.

Na część zajęć obowiązują zapisy, które ruszą 1 marca.

Informacje o szczegółowym programie, zapisach na zajęcia i aktualnościach można znaleźć na stronie wydarzenia www.doko.mimuw.edu.pl oraz na facebook.com/DOKOUW

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres doko@mimuw.edu.pl (w szczególności w sprawie zapisów grupowych).

 

ZAJĘCIA, KTÓRE PRZYGOTOWAŁ WYDZIAŁ CHEMII:

 

 • Małe jest wielkie, czyli Alicja w krainie nanotechnologii
Wykład

Co ma wspólnego karzeł i królicza łapa? Czemu Alicja ze świata nanotechnologii nie wróciła już taka sama? Jak najnowsze techniki zmieniają nasze codzienne życie? Czy „nano” może zaistnieć w „makro” świecie? Czym jest biomimetyzm? Na te i inne pytania odpowiemy w czasie wyprawy do zaczarowanego świata nanotechnologii

Bez ograniczeń wiekowych | 14:15 – 15:00 | Wydział Chemii, ul. Pasteura 1


 • Mikroplastik morski – bliskie spotkanie
Wykład

Odpadowe tworzywa sztuczne trafiają do mórz całego świata wielką falą. Tworzą wyspy, integrują się z organizmami morskimi. Jakie są tego przyczyny i konsekwencje? Czym jest mikroplastik i plastisfera? Zapraszam na odkrywczą wyprawę do świata fizykochemii polimerów, która zabierze nas aż za krąg polarny.

Bez ograniczeń wiekowych | 15:15 – 16:00 | Wydział Chemii, ul. Pasteura 1


 • Dlaczego bańki mydlane są kolorowe?
Warsztat

Dlaczego bańki mydlane są kolorowe i co to ma wspólnego z jej grubością? Jak zmierzyć grubość baniek mydlanych i różnych wybranych warstw polimerowych? Do czego służy profilometr optyczny? Tego i innych ciekawych rzeczy dowiesz się na naszych warsztatach. Zapraszamy!

Od 12 lat | 12:15 – 13:00, 13:15 – 14:00, 14:15 – 15:00 | Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101


 • Zagubiony włos Alicji? Czy aby na pewno? Mikroskop sił atomowych
Warsztat

Zapraszamy na szklaneczkę napoju pomniejszającego i podróż do mikroświata. Pomoże nam w tym mikroskop sił atomowych. Dowiecie się jak on działa, w czym może być pomocny dla naukowca i przede wszystkim zobaczymy jak działa. Kto wie, może uda nam się zobaczyć atomy!

Od 12 lat | 12:15 – 13:00, 13:15 – 14:00, 14:15 – 15:00 | Wydział Chemii, ul. Pasteura 1


 • Czym jest krystalografia? Zajęcia w Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im prof. Jana Czochralskiego
Warsztat

Kto dziś nie korzysta z komputera? Jego sercem są układy scalone, ale czy ktoś wie jak one powstały? Co jest ich główną, roboczą częścią? Kryształy!

Spotkanie ma na celu przedstawienie początków elektroniki, skupiając się na zagadnieniach związanych z kryształami. Wraz z uczestnikami zastanowimy się czy nasza dzisiejsza technologia mogłaby bez nich powstać. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to są monokryształy, jak można je otrzymać (i spróbują je otrzymać) oraz zaznajomią się ze współczesnymi technikami badań kryształów (dyfrakcja rentgenowska). Wykorzystując proste substancje, a także nowoczesny sprzęt (dyfraktometr monokrystaliczny) prześledzimy cały proces uzyskiwania informacji o trójwymiarowej strukturze kryształów.

Od 15 lat | 13:15 – 14:00, 14:15 – 15:00 | Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101


 • Alicja w piaskownicy chemicznej
Warsztat

UWAGA! WARSZTAT JEST PRZEZNACZONY DLA DZIECI DO 12 LAT!

Wraz z dzieckiem, na salę wchodzi rodzic/opiekun prawny. Nie ma potrzeby rejestrować opiekuna.

Chemiczna piaskownica to ciekawe doświadczenia chemiczne wykonywane przez najmłodsze dzieci wspólnie z opiekunami. Zaskakujące zjawiska chemiczne są demonstrowane z wykorzystaniem powszechnie dostępnych przedmiotów i artykułów gospodarstwa domowego. Chemiczna piaskownica to także spotkanie popularyzujące chemię wśród najmłodszych. Adresatami są dzieci w wieku 5-8 lat. Podczas spotkania pokazujemy jak wykonać proste i zabawne doświadczenia chemiczne wykorzystując artykuły gospodarstwa domowego. Dzieci uczestniczące w zabawie same lub z niewielką pomocą opiekunów powtarzają wykonane przez prowadzących eksperymenty, dzielą się obserwacjami, wyciągają wnioski. Celem spotkania jest przede wszystkim dobra zabawa, poznawanie tajemnic otaczającego nas świata przez bezpośrednie uczestnictwo w doświadczeniach chemicznych, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, a w szczególności chemią.

Bez ograniczeń wiekowych | 14:15 – 15:00, 15:15 – 16:00 | Wydział Chemii, ul. Pasteura 1


 • W krainie chemii – reakcje na wyciągnięcie ręki
Warsztat

Warsztaty chemiczne przy stanowiskach, dzięki którym można własnymi rękami odbyć podróż do chemicznej krainy czarów.

Na straganach chemicznych uczestnicy będą mogli nie tylko oglądać doświadczenia chemiczne ale też samodzielnie je przeprowadzać. Bogate wrażenia wizualne, akustyczne i dobra zabawa – gwarantowane!

Uwaga: Uczestnicy w wieku poniżej 13 lat mogą brać udział w warsztatach tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego (nie jest wymagana rejestracja opiekuna).

Od 12 lat | 14:15 – 15:00, 15:15 – 16:00 | Wydział Chemii, ul. Pasteura 1


 • Znajdź różnice – izomery i izotopologi w komputerach
Warsztat

Generowanie widm w podczerwieni cząsteczek związków organicznych i nieorganicznych przy pomocy pakietu programów do obliczeń kwantowochemicznych Gaussian z nakładką graficzną WebMO. Wykorzystanie wygenerowanych teoretycznie widm do identyfikacji izomerów i izotopologów.

Od 12 lat | 14:15 – 15:00, 15:15 – 16:00 | Wydział Chemii, ul. Pasteura 1


 • Podwieczorek u Szalonego Kapelusznika – pokaz reakcji chemicznych w ciemnościach
Pokaz, Prowadzący: Szalony Kapelusznik

Szalony Kapelusznik, w imieniu własnym i swoich przyjaciół z Krainy Chemii, zaprasza na czarodziejski podwieczorek. Będziemy serwować jadalne światło, znikniemy Kota Dziwoląga, a na danie główne podamy płynny ogień. Jedną z przystawek będzie wszechznany koktajl luminescencyjny. Do wyboru będą też płonące drinki, a do znitrowanego ciasta celulozowego podamy tęczę na ciepło 🙂

Zapraszamy na pokaz reakcji chemicznych w całkowitych ciemnościach!

UWAGA! Jeżeli chcesz zapisać grupę powyżej 5 osób, zapisz się jednoosobowo, a nastepnie napisz do nas email (na adres mmichalec@chem.uw.edu.pl) z ilością miejsc które chcesz zarezerwować. Rezerwację grupową należy dodatkowo potwierdzić mailowo na 3 dni przed pokazem (najpóźniej w środę, 13 marca 2019 r.)

Bez ograniczeń wiekowych | 16:15 – 17:00 | Wydział Chemii, ul. Pasteura 1


 • Panel interdyscyplinarny ,,Alicja w krainie nauki”
Atrakcje, Prowadzący: Iwona Adamska, Anna Nowicka, Mikołaj Zapalski, Jan Chwedeńczuk, Piotr Chrząstowski-Wachtel

Zaproszeni paneliści poruszą ukryte w książce wątki naukowe. Dowiemy się jak matematyk przechodzi przez lustro i co by było, gdyby świat, do którego wpadła Alicja miał inną liczbę wymiarów niż 3. Czy jej kłopoty z pamięcią mogły zainspirować laureatów nagrody Nobla z medycyny do prac nad pamięcią przestrzenną? Geolog powie nam, czy można rosnąć i maleć na przemian, jak to robiła Alicja, a wraz z fizykiem odpowiemy na pytanie, czy gdy Czarny Król się obudzi to Alicja zniknie i co to ma wspólnego z mechaniką kwantową powstałą pół wieku po ponadczasowej książce dla dzieci.

Od 12 lat | 11:00 – 12:00 | Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5


 • Dyktando naukowe
Atrakcje

Dyktando naukowe, organizowane w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota 2019, ma na celu „z przymrużeniem oka” przybliżyć uczestnikom słownictwo z jakim zetknąć się można studiując na wydziałach ścisłych. Przy okazji sprawdzimy, kto może nazwać siebie prawdziwym „mistrzem mowy naukowej” i o nauce potrafi pisać bezbłędną polszczyzną. Dlatego trudne specjalistyczne słowa przeplatać się będą z pułapkami polskiej ortografii. Najlepsza praca zostanie nagrodzona:)

Bez ograniczeń wiekowych | 12:15 – 13:00 | Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5


Więcej informacji: www.doko.mimuw.edu.pl