GreenTin–ekoprzyjazna technologia selektywnego odzysku cyny
09 stycznia 2019

Konsorcjum z udziałem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu NCBiR 1/4.1.4/2018 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 na realizację projektu :

„GreenTin – ekoprzyjazna technologia selektywnego odzysku cyny z elementów złomu elektronicznego”

Koszt całkowity projektu: 5 633 940,50 PLN

Kwota dofinasowania: 3 572 969,50 PLN

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą dwa przedsiębiorstwa (TOMAD oraz Greenmet Technology) oraz Uniwersytet Warszawski (Wydział Chemii, Grupa Greenmet Lab pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Hyka). Celem projektu jest opracowanie zaawansowanej technologicznie linii pilotażowej wykorzystywanej do odzysku wysokiej czystości tlenku cyny (IV) oraz cyny metalicznej z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sposób działania technologii zostanie oparty na zgłoszeniu patentowym, którego współtwórcami ze strony Uniwersytetu Warszawskiego są dr hab. Wojciech Hyk oraz mgr Konrad Kitka.