II tura rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2018/2019
04 stycznia 2019

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Chemii

1.1. Nazwa studiów: Studia doktoranckie na Wydziale Chemii

1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktor nauk chemicznych w zakresie chemii

1.3. Czas trwania studiów: 4 lata (z możliwością przedłużenia o pół roku w uzasadnionych przypadkach)

1.4. Forma studiów: stacjonarne

1.5. Limit miejsc: 25 miejsc (15 stypendiów)

1.6. Termin rejestracji w systemie IRK: 14.01-31.01.2019 r.

1.7. Wymagane dokumenty:

 1. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia (ew. zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim),
 2. podanie z sytemu IRK UW,
 3. życiorys,
 4. dwie fotografie,
 5. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów, lub odbitka kserograficzna indeksu, lub wyciąg z indeksu w przypadku osób spoza Wydziału Chemii UW),
 6. informacja o znajomości języków obcych,
 7. opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępna propozycja projektu badawczego,
 8. informacja o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, nagrodach, o wyróżnieniach,
 9. kwestionariusz osobowy,
 10. opinia opiekuna pracy magisterskiej,
 11. opinia przyszłego opiekuna naukowego,
 12. temat i numer projektu naukowego w przypadku osób, których stypendia doktoranckie będą finansowane ze źródeł zewnętrznych.

1.8. Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: (rodzaje dokumentów oraz rodzaj tłumaczenia)

 1. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia (ew. zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim), przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego,
 2. życiorys,
 3. poświadczony transkrypt ocen z uczelni zagranicznej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie TOEFL (wersja papierowa, internetowa lub komputerowa),
 4. informacja o znajomości języków obcych,
 5. opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępna propozycja projektu badawczego,
 6. informacja o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, nagrodach, o wyróżnieniach,
 7. kwestionariusz osobowy,
 8. opinia opiekuna pracy magisterskiej,

1.9. Termin przyjmowania dokumentów: 14.01 – 31.01.2019 r.

1.10. Opis postępowania rekrutacyjnego: Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Pierwszy etap stanowi pisemny test z chemii. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna.

            egzamin testowy z chemii                     01.02.2019 r.

            rozmowa kwalifikacyjna                        02.02.2019 r.

1.11. Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: Język polski, w przypadku cudzoziemców język angielski

1.12. Kryteria i sposób oceny:

 1. Pierwszy etap stanowi pisemny test z chemii, z którego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Dopuszcza on do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 25 punktów. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Pozycja kandydata, jest określona zgodnie z rankingiem opartym o wynik egzaminu (WT = suma punktów części pisemnej i ustnej), oraz średnią ze studiów, osiągnięcia naukowe i znajomość języków obcych kandydata (SOS). Średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów ustanowionymi Regulaminem Studiów na UW. Za osiągnięcia naukowe i znajomość języka obcego można otrzymać maksymalnie 0.1 wartości SOS. Ranking ułożony jest według malejącej wielkości parametru:

R  = 70 × LP + 30 × SOS / 5

gdzie

LP  = WT/WTmax

 1. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, który nie przystąpili do procedury opisanej w punkcie I.12.1 są przyjęci na studia doktoranckie z pozycją rankingową równą ostatniej pozycji kandydata przyjętego na studia doktoranckie.

Niezależnie od wskazanego w punkcie 1.5 limitu miejsc i terminu rekrutacji możliwe jest przyjęcie na studia doktoranckie w danym roku akademickim osób wybranych w procedurze konkursowej grantów lub innych projektów badawczych przewidujących rekrutację doktorantów (np. NCN, FNP, MNiSW), o które przystępują w tym okresie pracownicy Wydziału Chemii UW. Wymagany jest pozytywny wynik egzaminu przed komisją rekrutacyjną.

2.1. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: (jednego lub więcej z kryteriów, lub sumy wszystkich punktów) Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie przynajmniej 30 punktów z egzaminu (WT, określony w punkcie 1.12).

2.2. Termin ogłoszenia wyników: 04.02.2019 r.

2.3. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: (link oraz adres jednostki) strona internetowa www.chem.uw.edu.pl, adres Wydziału: 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1

Osoby, które w terminie do 01.02.2019 r. nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów. Rozpoczęcie studiów od 15 lutego 2019 roku.