Organizacje studenckie i doktoranckie–nowa podstawa prawna
18 października 2019

Studenci i doktoranci mają możliwość tworzenia organizacji o profilu naukowym lub kulturalnym. Najpopularniejszą ich formą są koła naukowe. Członkiem organizacji może zostać student lub doktorant z UW. 14 października rektor podpisał nowe zarządzenie w tej sprawie.

O utworzeniu nowej organizacji należy powiadomić rektora, konieczne jest też przyjęcie regulaminu organizacji oraz składanie rocznych sprawozdań z działalności. Koła naukowe i organizacje, które otrzymały środki materialne muszą dodatkowo raz w roku się z nich rozliczać. Zarządzenie precyzuje co powinno zawierać powiadomienie rektora, a co regulamin i sprawozdanie. W dokumencie znajdują się wzory tych dokumentów. Zarządzenie informuje o sposobie powoływania opiekuna naukowego studenckiego koła oraz o zobowiązaniach łączących się z uchwalaniem przez organizacje własnych aktów posiadających moc prawną. Dokument precyzuje też obowiązki studentów i doktorantów oraz administracji UW w zakresie procedury rejestracyjnej oraz prowadzenia rejestru organizacji studentów i doktorantów.

Wraz z wejściem w życie nowego dokumentu traci moc zarządzenie nr 17 rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


5 członków Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia
17 października 2019

Senat UW wskazał 5 członków do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, która zajmować się będzie koordynowaniem działań strategicznych uczelni w zakresie dydaktyki, rekrutacji i organizacji studiów.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia jest podmiotem wprowadzonym przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r. Jej zadaniem jest koordynowanie działań strategicznych uczelni dotyczących kształcenia oraz czuwanie nad realizacją polityki uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji oraz organizacji studiów.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia – prezentacja (pdf)

W skład Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia wchodzi 20 osób: prorektor właściwy do spraw kształcenia, który jest przewodniczącym rady, 6 osób wskazanych przez Senat, 6 osób wskazanych przez rektora, 6 osób wskazanych przez samorząd studencki, a także przedstawiciel/przedstawicielka samorządu doktorantów.

Podczas posiedzenia 16 października 20019 r. senatorowie wskazali 5 członków do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. Są to:

 • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania
 • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Magdalena Markowska –Wydział Biologii
 • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz. – Wydział Polonistyki

Uchwała nr 479 Senatu UW z 16 października 2019 r. (pdf)

5 osób wskazanych przez Senat zostało wyłonionych spośród 18 kandydatur zgłoszonych wcześniej przez senatorów. Szósta osoba zostanie wybrana na jednym z kolejnych posiedzeń Senatu.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Procedura nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Zgodnie z procedurą przyjętą 16 października przez Senat UW stopień doktora nadawać będą rady naukowe dyscyplin bądź Rada Naukowa Dziedzin, jeżeli rozprawa obejmować będzie zagadnienia z więcej niż jednej dyscypliny. Stopień doktora habilitowanego nadawać będą rady naukowe dyscyplin.

Załącznikami do uchwały Senatu nr 481 z 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopni są:

 • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,

zawierają one zapisy dotyczące: sposobu wyznaczania i zmiany promotora, wszczęcia postępowania, trybu złożenia rozprawy, komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej (która może zostać powołana w celu podejmowania czynności w postępowaniu), recenzentów oraz obrony; dokument reguluje też kwestie trybu eksternistycznego oraz nadawania stopnia doktora wspólnie z innymi podmiotami (uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi)

 • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

zawierają one zapisy dotyczące: wszczęcia postępowania, komisji habilitacyjnej, recenzentów oraz kolokwium

Zgodnie z nowym Statutem UW do 1/3 członków rad naukowych dyscyplin powołuje rektor, pozostali są wyłaniani w drodze wyborów. Zarządzenia dotyczące powołania przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW, członków 22 rad weszły w życie 1 października 2019 r. Obecnie trwają wybory pozostałych członków. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się one do 31 października.

Zasady postępowania w sprawie nadania stopni doktora i doktora habilitowanego
Uchwała nr 481 Senatu UW z dnia 16 października 2019 r. (pdf)

Procedura nadawanie stopni – prezentacja
dot. (1) okresu przejściowego (do momentu powołania rad naukowych dyscyplin); (2) przewodów i postępowań wszczętych i niezakończonych przez 30 kwietnia 2019 r.; (3) osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

 

Źródło: www.uw.edu.pl


„Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu „Najlepsi z najlepszych 4.0”. Wśród 117 nagrodzonych studenckich pomysłów jest 9 projektów z UW, w tym jeden projekt z Wydziału Chemii.

Opiekun naukowy: dr Michał Wójcik

Zespół studentów: Szymon Szostak, Piotr Kuczyński, Barbara Śliwa, Natalia Kołsut

Tytuł projektu: „Nanocząstki palladu, platyny i ich domieszkowane odpowiedniki jako platformy do otrzymywania nowoczesnych nośników leków, stosowane w walce z nowotworem trzustki”

Przyznana kwota finansowania: 187 110,00 PLN

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji: www.gov.pl

 

Serdecznie gratulujemy!


Ostrzeżenie o ataku phishingowym
16 października 2019

W ostatnim czasie Inspektor Ochrony Danych UW dostaje sygnały o otrzymywaniu wiadomości e-mail od nadawców podszywających się pod rektora UW i całą uczelnię. IOD UW ostrzega, by nie odpowiadać na takie listy, nie klikać w linki w nich zawarte oraz nie otwierać dołączonych do wiadomości plików. Może to skutkować naruszeniem bezpieczeństwa i danych osobowych.

Do Inspektora Ochrony Danych UW docierają w ostatnim czasie zgłoszenia o otrzymywaniu wiadomości e-mail, w których temacie zawarte są sformułowania:

 • Zapytanie o wycenę (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) UNI784/WA987;
 • Uniwersytet Warszawski Żądanie oferty cenowej.

W treści takiego maila znajduje się prośba o przesłanie nieokreślonej oferty. W rzeczywistości jest to atak phishingowy, czyli metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji albo nakłonienia ofiary do określonych działań.

Phishing jest metodą oszustwa, której ofiarą padają coraz liczniejsze instytucje publiczne i firmy prywatne. Stąd też ich pracownicy, ale też użytkownicy serwisów społecznościowych czy aplikacji internetowych powinni zachować szczególną czujność na wypadek otrzymania budzących wątpliwości wiadomości, zwłaszcza takich, które zawierają prośby o ujawnienie danych osobowych, haseł, loginów etc.

IOD UW przestrzega, by nie odpowiadać na otrzymaną wiadomość, nie klikać w linki w niej zawarte oraz nie otwierać załączonych do wiadomości plików, ponieważ może to skutkować naruszeniem bezpieczeństwa informacji i danych osobowych adresatów.

Nadawcy maila podszywają się pod Uniwersytet Warszawski, wykorzystując wizerunek uczelni oraz rektora UW. Także treść maila sugeruje, iż nie jest to wiadomość wysłana z UW. Sprawcy posługują się adresami mailowymi zbliżonymi do tych rzeczywiście funkcjonujących w domenach UW.

Jeżeli otrzymana wiadomość e-mail wzbudza wątpliwość, należy przerwać czynność i natychmiast skontaktować się z działem IT, który udzieli stosownej pomocy.

Poradnik „Jak postępować w przypadku fałszywych wiadomości e-mail?”

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na organizację szkół letnich na UW

Ruszyła nowa tura konkursu na organizację szkół letnich dla studentów i doktorantów. Wnioski mogą składać wszystkie uniwersyteckie jednostki. Terminy upływają 29 listopada i 2 grudnia.

Wszystkie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowane przygotowaniem w 2020 roku szkoły letniej dla studentów lub doktorantów mogą wziąć udział w nowej turze konkursu organizowanego w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). Istnieje możliwość zaplanowania szkoły letniej w formie wyjazdowej lub stacjonarnej. Można ja przygotować samodzielnie bądź we współpracy z innymi jednostkami.

Dzięki dofinansowaniu z Programu ZIP w 2020 roku zostaną zorganizowane:

 • co najmniej trzy wyjazdowe szkoły letnie dla studentów;
 • co najmniej dwie stacjonarne szkoły letnie dla studentów;
 • co najmniej trzy stacjonarne szkoły letnie dla doktorantów;
 • co najmniej trzy wyjazdowe szkoły letnie dla doktorantów.

Z ich oferty będą mogli skorzystać doktoranci albo studenci drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia, jak również trzeciego, czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Każda szkoła letnia dla studentów powinna trwać przynajmniej 10 dni. Na organizację szkół stacjonarnych jednostki mogą otrzymać do 52 450 zł, a na organizację wyjazdowych – 82 450 zł. W obu przypadkach w każdej szkole letniej powinno wziąć udział przynajmniej 17 studentów.

Każda doktorancka szkoła letnia – stacjonarna i wyjazdowa – powinna, podobnie jak w przypadku szkół dla studentów, trwać przynajmniej 10 dni. Minimalna liczba uczestników to 15 osób. Budżet szkoły stacjonarnej wynosi 56 700 zł, a szkoły wyjazdowej – 73 950 zł.

Wnioski ws. organizacji szkoły letniej dla doktorantów można składać do 29 listopada (wyniki zostaną ogłoszone 12 grudnia). Termin składania wniosku o organizację szkoły letniej dla studentów upływa 2 grudnia (wyniki zostaną ogłoszone 18 grudnia).

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursów i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie programu ZIP >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne 15-16.10.2019
15 października 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Naukowej Dyscypliny

Nauki Chemiczne

Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 15 października 2019 r. (wtorek), o godz. 13:00

w sali Starej Biblioteki, w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Naukowej Dyscypliny

Nauki Chemiczne

Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy nauczycieli akademickich mających
tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

odbędą się w dn. 16 października 2019 r. (środa), o godz. 13:00

w sali 305, w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne 22.10.2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Naukowej Dyscypliny

Nauki Chemiczne

Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 22 października 2019 r. (wtorek), o godz. 12:00

w sali Starej Biblioteki, w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Seminarium Wydziałowe 23.10.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

23 października 2019 (środa), o 15:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (obok Dziekanatu)

Prof. ROBERTO PAOLESSE
(Dept. of Chemical Science and Technologies,
University of Rome Tor Vergata, Rzym, Włochy)

wygłosi wykład

„Porphyrin-based chemical sensors”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.


Wybierz Samorząd! I Wybory na WCh
14 października 2019

Już 23.10.2019 (środa) w godzinach 9:30-15:30 w holu głównym odbędą się na naszym Wydziale wybory do organów Samorządu Studenckiego! ✔
Jeśli chcesz robić coś więcej i działać dla dobra społeczności akademickiej to okazja właśnie dla Ciebie!

Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory do następujących organów:
→ Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii (5 mandatów)
→ Rady Wydziału Chemii (6 mandatów)
→ Parlamentu Studentów UW (1 mandat)
Kandydatury należy składać na piśmie w biurze ZSS UW do dnia 18.10.2019 roku w godzinach pracy biura, tj. 9:00 – 17:00 📃

Pamiętajcie o zabraniu ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego Wasz status studenta! 💳

Wszystkich kandydatów zachęcamy do prezentacji swoich kandydatur w dyskusji tego wydarzenia!

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/769739653457038/

Do zobaczenia przy urnie!

Kontakt z Komisją Wyborczą Samorządu Studentów UW: komisjawyborcza@samorzad.uw.edu.pl
Więcej informacji o wyborach i uchwały KW SS UW na stronie: ukw.samorzad.uw.edu.pl