Wyniki naboru wniosków w Programie im. Bekkera NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że pierwszy nabór wniosków w Programie im. Bekkera został rozstrzygnięty. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 156 najlepszych Wnioskodawców.

Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (68), społecznych (37) oraz nauk inżynieryjnych i technicznych (32). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Stany Zjednoczone (41), Niemcy (21), Wielka Brytania (16), Włochy (12) i Australia (11). Szczegółowa lista Beneficjentów programu im. Bekkera dostępna jest tutaj.

Spośród 519 wniosków złożonych w ramach naboru 509 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny merytorycznej zostało rekomendowanych 288 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez Dyrektora NAWA.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy.

 

Wniosek zakwalifikowany do finansowania z Wydziału Chemii UW:

 

dr Michał Chmielewski 

Tytuł projektu: „Electrically conducting MOFs by dynamic covalent chemistry”

Nazwa ośrodka goszczącego: Massachusetts Institute of Technology
Kraj: USA

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2019
Data zakończenia projektu: 29.02.2020

Długość projektu w miesiącach: 7

Kwota finansowania: 151000,00 zł

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.nawa.gov.pl


Data publikacji: 30 listopada 2018

Data ostatniej modyfikacji: 22 grudnia 2018