Wyniki naboru wniosków w Programie im. Bekkera NAWA
30 listopada 2018

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że pierwszy nabór wniosków w Programie im. Bekkera został rozstrzygnięty. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 156 najlepszych Wnioskodawców.

Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (68), społecznych (37) oraz nauk inżynieryjnych i technicznych (32). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Stany Zjednoczone (41), Niemcy (21), Wielka Brytania (16), Włochy (12) i Australia (11). Szczegółowa lista Beneficjentów programu im. Bekkera dostępna jest tutaj.

Spośród 519 wniosków złożonych w ramach naboru 509 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny merytorycznej zostało rekomendowanych 288 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez Dyrektora NAWA.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy.

 

Wniosek zakwalifikowany do finansowania z Wydziału Chemii UW:

 

dr Michał Chmielewski 

Tytuł projektu: „Electrically conducting MOFs by dynamic covalent chemistry”

Nazwa ośrodka goszczącego: Massachusetts Institute of Technology
Kraj: USA

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2019
Data zakończenia projektu: 29.02.2020

Długość projektu w miesiącach: 7

Kwota finansowania: 151000,00 zł

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.nawa.gov.pl


Spotkanie „Refleksje nad samotnością” CPP UW 18.12.2018

Centrum Pomocy Psychologicznej UW zaprasza na otwarte spotkanie pt. Refleksje nad samotnością. O intrapsychicznych, interpersonalnych i kulturowych źródłach samotności rozmawiać będą psychoterapeuci prof. dr hab. Katarzyna Schier oraz dr Szymon Chrząstowski.

Wątki, które będą poruszone w rozmowie to m.in.:

 • związek fobii społecznej z zaniedbaniem w dzieciństwie,
 • poczucie samotności jako reakcja na stratę – nie tylko bliskiej osoby, ale także bliskiego otoczenia (np. w sytuacji wyjazdu do innego miasta na studia),
 • samotność a kultura podporządkowana technologii,
 • samotność a zdolność do bycia samemu.

Nie zabraknie także wskazówek dotyczących tego, jak rozpoznać stan, w którym powinno zgłosić się po profesjonalną pomoc.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godz. 18:30 w siedzibie Centrum Pomocy Psychologicznej UW w Warszawie, ul. Pasteura 7, sala 106 (I piętro). Wstęp wolny.

Wydarzenie na Facebook’u – https://www.facebook.com/events/1303611323109116/

 


Dni wolne od pracy w roku 2019
ZARZĄDZENIE NR 122 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2019
Wersja do pobrania: pdf

RadFarm-rekrutacja uzupełniająca (od 02.01.2019 r.)
Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie w ramach projektu:
Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej
Projekt w ramach konkursu NCBiR POWER

Rekrutacja uzupełniająca (od 02.01.2019 r.)

I etap rekrutacji:

 • Wypełnienie formularz rejestracyjnego w okresie od 02.01.2019 r. do 31.01.2019 r.
 • Uzyskanie konta w niniejszym serwisie
 • Przesłanie wymaganych plików drogą elektroniczną poprzez swoje konto na radfarm.ncbj.gov.pl
 • Poinformowanie Kandydata o ocenie i uzyskanych punktach

II etap rekrutacji:

 • Rozpatrzenie kandydatur i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych – do 08.02.2019 r.

III etap rekrutacji:

 • Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia doktoranckie nastąpi do dnia 14.02.2019 r.

Inne:

Proces rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym procesie rekrutacyjnym.
Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie RadFarm przebiega trzyetapowo.
Kroki pierwszego z trzech etapów rekrutacji zostały przedstawione powyżej.
Termin przyjmowania zgłoszeń przez Formularz Rekrutacyjny upływa z dniem 31.01.2019 r.
Kandydaci, którzy uzyskali dostęp, powinni – w ramach I etapu rekrutacji – zdeponować na przypisanej im stronie rekrutacyjnej radfarm.ncbj.gov.pl/user  (w zakładce Edytuj) następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na Studium Doktoranckie RadFarm„, zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych tematów prac doktorskich oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
 • Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
  • życiorys naukowy,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • list motywacyjny,
  • opinie promotorów pracy licencjackiej/inż./mgr,
  • suplement do dyplomu,
  • udokumentowany wykaz publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych,
  • udokumentowany udział w programach międzynarodowej wymiany naukowej, udział w projektach, stażach naukowych i praktykach przemysłowych, czynny udział w konferencjach naukowych,
  • certyfikat językowy.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji nastąpi do dnia 08.02.2019 r.
Więcej szczegółów o zasadach rekrutacji można znaleźć w plikach na stronie Dokumenty i wnioski

 

Więcej informacji: RadFarm – serwis rekrutacyjny


Erasmus Day 5.12.2018 BUW
29 listopada 2018


10. rocznica śmierci Stanisława Rubla

W dniu 29. listopada mija dziesiąta rocznica śmierci Stanisława Rubla, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego, który z naszą uczelnią związany był przez całą swoją karierę naukową i dydaktyczną. Był twórcą i wieloletnim kierownikiem Pracowni Chemii Analitycznej Stosowanej, prodziekanem i dziekanem Wydziału Chemii. Przez kilka kadencji pełnił funkcję sekretarza i v-ce przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wykształcił wielu absolwentów, doktorów, specjalistów w zakresie praktycznych zastosowań chemii analitycznej. Angażował się w organizowanie studenckich letnich obozów naukowych i brał w nich udział.

Profesor Rubel był człowiekiem wielkiej dobroci, wrażliwości i życzliwości, cieszył się ogromnym autorytetem i zaufaniem współpracowników i studentów.

Zmarł w wieku 86 lat. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
27 listopada 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 stycznia 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 15 January 2019. For more info see >> pdf


Seminarium CeNT 30.11.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi Dr Remigiusz Serwa, zatytułowany „Proteomics Core Facility @CeNT”.
Wykład odbędzie się 30 listopada o godz. 12:00 w budynku CeNT w auli 00.142.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH
22 listopada 2018

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 19 grudnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendystę SONATA 13 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o stypendium w projekcie SONATA: „Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomi-metycznymi” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Magdalena Zalewska.

Gratulujemy!