Wspomnienie Prof. dr hab. Jana Izdebskiego
10 marca 2018

Profesor Jan Izdebski (1937-2018)

W dniu 5 marca 2018 roku zmarł prof. dr hab. Jan Izdebski, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Chemii  (1981-1990), Kierownik Zakładu Chemii Organicznej, wieloletni Kierownik Pracowni Peptydów.

Urodził się w 1937 roku w Sokołowie Podlaskim, studia rozpoczął w 1954 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UW, na kierunku chemicznym. Stopień doktora uzyskał w 1965 roku wykonując pracę doktorską na temat poszukiwania związków o działaniu tuberkulostatycznym pod kierunkiem prof. Jana Świderskiego.

Od czasu założenia przez profesor  Stefanię Drabarek Pracowni Peptydów w 1966 roku jego naukowe zainteresowania były związane z chemią peptydów.

Profesor Izdebski odbył podoktorski staż zagraniczny w  laboratorium prof. Miklosa Bodanszky’ego  (Case Western Reserve University, Cleveland, USA), w latach późniejszych pracował w laboratorium dr. Choh Hao Li  (University of California, USA) oraz w laboratorium laureata nagrody Nobla prof. Andrew Schally’ego (University of New Orlean, USA).

Zainteresowania naukowe profesora Izdebskiego dotyczyły badań nad ustaleniem budowy antybiotyku peptydowego stendomycyny,  badań w dziedzinie metodologii syntezy peptydów, za które uzyskał w 1979 roku stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. W dalszych latach prowadził badania nad hormonami ssaków i syntezą aktywnych związków przeciwbólowych. Szczególnym osiągnięciem zakończyły się badania na polu syntezy aktywnych analogów czynnika uwalniającego hormon wzrostu (GH-RH) zapoczątkowane podczas pobytu prof. Izdebskiego w laboratorium prof. Andrew Schally’ego. Jeden z aktywnych analogów GH-RH otrzymanych w Pracowni Peptydów we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym został opatentowany.

Profesor Izdebski współpracował z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Należał również do Komitetu Redakcyjnego wiodącego czasopisma w dziedzinie chemii peptydów Journal of Peptide Science.

Profesor Izdebski wypromował licznych magistrów i doktorów chemii. Przez lata był związany z Olimpiadą Chemiczną oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał szereg nagród między innymi nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej.

Profesor Izdebski pozostanie na zawsze w pamięci Jego uczniów, współpracowników i przyjaciół z Wydziału Chemii….