Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

2 stycznia rusza nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową, które w momencie ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat).

Wniosek mogą składać osoby, które nie były laureatem konkursu we wcześniejszych edycjach i w chwili składania wniosku są zatrudnione w jednostce naukowej składającej wniosek.

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:

  • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;
  • udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;
  • inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2017 roku.

Z uwagi na konieczność dołączenia do wniosku Opinii o kandydacie wyrażonej przez radę jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, albo organu reprezentującego jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f tej ustawy, prosimy o zgłaszanie chęci składania wniosków w konkursie. Umieszczony zostanie wówczas punkt w planowanym porządku obrad posiedzenia Rady Wydziału.


Data publikacji: 30 grudnia 2016

Data ostatniej modyfikacji: 09 października 2017