Mobilność Plus

2 stycznia rusza nabór wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus (V edycja).

W ramach projektu można otrzymać finansowanie wyjazdu zagranicznego w celu udziału w badaniach naukowych/pracach rozwojowych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35. roku życia) i uczestników studiów doktoranckich.

Zgodnie z informacjami MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

  • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
  • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (…) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
  • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

  • zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania
  • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo
  • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo
  • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo
  • uczestnikami studiów doktoranckich.

Termin składania wniosków mija 15 marca 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


Data publikacji: 30 grudnia 2016

Data ostatniej modyfikacji: 09 października 2017