Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
30 grudnia 2016

2 stycznia rusza nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową, które w momencie ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat).

Wniosek mogą składać osoby, które nie były laureatem konkursu we wcześniejszych edycjach i w chwili składania wniosku są zatrudnione w jednostce naukowej składającej wniosek.

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;
 • udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;
 • inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2017 roku.

Z uwagi na konieczność dołączenia do wniosku Opinii o kandydacie wyrażonej przez radę jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, albo organu reprezentującego jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f tej ustawy, prosimy o zgłaszanie chęci składania wniosków w konkursie. Umieszczony zostanie wówczas punkt w planowanym porządku obrad posiedzenia Rady Wydziału.


Mobilność Plus

2 stycznia rusza nabór wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus (V edycja).

W ramach projektu można otrzymać finansowanie wyjazdu zagranicznego w celu udziału w badaniach naukowych/pracach rozwojowych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35. roku życia) i uczestników studiów doktoranckich.

Zgodnie z informacjami MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

 • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (…) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
 • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

 • zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania
 • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo
 • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo
 • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo
 • uczestnikami studiów doktoranckich.

Termin składania wniosków mija 15 marca 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html