Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
30 grudnia 2016

2 stycznia rusza nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową, które w momencie ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat).

Wniosek mogą składać osoby, które nie były laureatem konkursu we wcześniejszych edycjach i w chwili składania wniosku są zatrudnione w jednostce naukowej składającej wniosek.

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;
 • udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;
 • inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2017 roku.

Z uwagi na konieczność dołączenia do wniosku Opinii o kandydacie wyrażonej przez radę jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, albo organu reprezentującego jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f tej ustawy, prosimy o zgłaszanie chęci składania wniosków w konkursie. Umieszczony zostanie wówczas punkt w planowanym porządku obrad posiedzenia Rady Wydziału.


Mobilność Plus

2 stycznia rusza nabór wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus (V edycja).

W ramach projektu można otrzymać finansowanie wyjazdu zagranicznego w celu udziału w badaniach naukowych/pracach rozwojowych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35. roku życia) i uczestników studiów doktoranckich.

Zgodnie z informacjami MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

 • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (…) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
 • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

 • zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania
 • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo
 • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo
 • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo
 • uczestnikami studiów doktoranckich.

Termin składania wniosków mija 15 marca 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


Kalendarz Seminariów Ogólnowydziałowych
28 grudnia 2016

Terminy Ogólnowydziałowych Seminariów Naukowych

Uwaga: tylko w jednym dniu 19.01.2017 r. zajęcia odbędą się 12.30-14.00  (pozostałe zajęcia w czwartki o tej samej  godzinie 10.00-11.30)

12.01, czwartek godz. 10.00-11.30
19.01, czwartek godz. 12.30-14.00
26.01, czwartek godz. 10.00-11.30
02.02, środa godz. 10.00-11.30
09.02, czwartek godz. 10.00-11.30
16.02, czwartek godz. 10.00-11.30
23.02, czwartek godz. 10.00-11.30

II semestr

02.03, czwartek godz. 10.00-11.30
09.03, czwartek godz. 10.00-11.30
16.03, czwartek godz. 10.00-11.30
23.03, czwartek godz. 10.00-11.30
30.03, czwartek godz. 10.00-11.30
06.04, czwartek godz. 10.00-11.30
13.04. czwartek godz. 10.00-11.30
20.04, czwartek godz. 10.00-11.30
27.04, czwartek godz. 10.00-11.30
04.05. czwartek godz. 10.00-11.30
11.05, czwartek godz. 10.00-11.30
18.05, czwartek godz. 10.00-11.30


Życzenia Świąteczne
22 grudnia 2016

Zdrowych i miłych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku
Pracownikom, Doktorantom i Studentom
życzy

Zespół Dziekański Wydziału Chemii UW

Studenci ze stypendium ministra
21 grudnia 2016

5 studentów i 2 doktorantów z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017.

Co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradza najlepszych studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe. W tym roku rektorzy polskich uczelni przedstawili ministerstwu 1902 wnioski kandydatów.

Ocenił je specjalnie powołany zespół, złożony z 24 ekspertów reprezentujących siedem dziedzin nauki i sztukę. Wnioski oceniano metodą punktową, a punkty przyznawane były za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom. Z Uniwersytetu Warszawskiego dofinansowanie otrzymało 92 studentów i 8 doktorantów. W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium dla studentów wynosi 15 tysięcy złotych, dla doktorantów zaś 25 tysięcy złotych.

Wykaz nagrodzonych studentów z Wydziału Chemii:

 1. Michał Biedrzycki
 2. Zuzanna Jańczuk
 3. Jarosław Kusio
 4. Sylwia Parzyszek
 5. Piotr Szustakiewicz

Wykaz nagrodzonych doktorantów z Wydziału Chemii:

 1. Jan Krajczewski
 2. Edyta Matysiak-Brynda

 

Więcej informacji znajduje się na stronie MNiSW.


Dyskusja o zmianach na Kampusie Ochota
20 grudnia 2016

W związku z rozpoczętym procesem zmian przestrzennych na Kampusie Ochota, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej zaprasza wszystkich do wysyłania uwag związanych z użytkowaniem tej przestrzeni. Interesują nas między innymi opinie dotyczące miejsc spędzania wolnego czasu, komunikacji między budynkami i w ramach całej dzielnicy, dostępu do usług gastronomicznych, handlowych itp. Czekamy na wiadomości pod adresem kampus.ochota@uw.edu.pl

Plakat BANK POMYSŁÓW – kampus Ochota


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (NCN MAESTRO)
16 grudnia 2016

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w projekcie MAESTRO na czas określony. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.02.2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (NCN MAESTRO)
15 grudnia 2016

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie MAESTRO na czas określony. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.12.2016 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc)

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) na czas określony. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 stycznia 2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 stycznia 2017 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf