Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

PRACOWNIA CHROMATOGRAFII I ANALITYKI ŚRODOWISKA

                                                                                                                                            
Kierownik pracowni:

Prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska

W obrębie Pracowni działają 2 grupy badawcze:

Chemia analityczna w badaniu i ochronie środowiska – dr hab. Beaty Krasnodębskiej-Ostręgi

Wysokosprawne metody rozdzielania – prof. dr hab. Krystyny Pyrzyńskiej

Grupa badawcza: Chemia analityczna w badaniu i ochronie środowiska

Pracownicy samodzielni: 

 • Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
 • Dr Joanna Kowalska
 • Dr Monika Sadowska
 • Mgr Katarzyna Kińska

Doktoranci:         

 • Mgr Ewa Biaduń

Tematyka badawcza:

 1. Frakcjonowanie toksycznych pierwiastków w obrębie fazy zawieszonej w powietrzu i w wodzie.
 2. Wykorzystanie tlenków Ti, W lub Fe w fotokatalitycznym upraszczaniu matrycy próbek organicznych przed analizą.
 3. Mobilność i biodostępność metali z gleb – ocena skażenia środowiska glebowego.
 4. Pobieranie próbki – etap limitujący jakość analizy specjacyjnej (np. As, Cr, Tl).
 5. Biomonitoring – nowoczesna metoda długoterminowej oceny stanu środowiska naturalnego.
 6. Metody elektrochemiczne w analizie specjacyjnej Tl, As, Se i Cr w próbkach środowiskowych.
 7. SPE jako metoda wydzielania „metali ciężkich” z próbek środowiskowych.
 8. Badanie wpływu nanocząstek platynowców na rozwój roślin.
 9. Przygotowanie materiału roślinnego do badań prowadzonych w kierunku identyfikacji fitochelatyn.
 10. Pobieranie cynku przez rośliny wodne.
 11. Ocena stopnia rozpuszczania nanocząstek Pd w środowisku wodnym.
 12. Wpływ tlenku manganu(IV) na efektywność pobierania talu przez gorczycę białą (Sinapis alba L.)
 13. Analiza specjacyjna Cr, Tl i As – rozdzielanie form pierwiastków o zróżnicowanej toksyczności.
 14. Woltamperometria – metoda porównawcza do pomiarów metodą ICP MS.

Znaczące publikace naukowe i monografie:

 • Speciation analysis of arsenic in terrestial plants from arsenic contaminated area

Jedynak Ł., Kowalska J., Harasimowicz J., Golimowski J. Science of Total Environment 407, 945-952 (2009)

 • Stability of arsenic species in hydroponic medium and its influence on arsenic uptake and distribution in White mustard (Sinapis alba L.)

Jedynak Ł., Kowalska J., Microchemical Journal 98, 163-169 (2011)

 • Indirect anodic stripping voltammetric determination of Tl(I) and Tl(III) in the Baltic Sea water samples enriched in thallium species

Krasnodębska-Ostręga B., Pałdyna J., Wawrzyńska M., Stryjewska E., Electroanalysis 23, 605-610 (2011)

 • Thallium speciation in plant tissues–Tl(III) found in Sinapis alba L. grown in soil polluted with tailing sediment containing thallium minerals

Krasnodębska-Ostręga B., Sadowska M.; Ostrowska S., Talanta 93, 326-329 (2012)

 • Determination of traces of Pt and Rh in soil and quartz samples contaminated by automobile exhaust after an ion – exchange matrix separation

Kowalska J., Kińska K., Pałdyna J., Czyżewska M., Boder K., Krasnodębska-Ostręga B., Talanta  127, 250-254 (2014)

 • The role of phytochelatins in Sinapisalba L. response to stress caused by two toxic elements As and Tl

Kowalska J., Kińska K., Sadowska M., Biesaga M., Krasnodębska-Ostręga B., International Journal of Environmental Analytical Chemistry 95 (12), 1148–1156 (2015)

 • Stability of Tl(III) in the context of speciation analysis of thallium in plants

Sadowska M., Biaduń E., Krasnodębska-Ostręga B., Chemosphere  144, 1216-1223 (2016)

 • Direct speciation analysis of thallium based on solid phase extraction and specific retention of a Tl(III) complex on alumina coated with sodium dodecyl sulfate

Biaduń E., Sadowska M., Ospina-Alvarez N., Krasnodębska-Ostręga B., Microchimica Acta 183, 177-183 (2016)

 • Overlapping toxic effect of long term thallium exposure on white mustard (Sinapis alba L.) photosynthetic activity BMC

Mazur R., Sadowska M., Kowalewska Ł, Abratowska A., Hazem M. Kalaji, Mostowska A., Garstka M., Krasnodębska-Ostręga B., Plant Biology 16, 191  (2016)

 • Mesoporous film of WO3–the “sunlight” assisted decomposition of surfactant in wastewater for voltammetric determination of Pb

Krasnodębska-Ostręga B., Bielecka A., Biaduń E., Miecznikowski K., Applied Surface Science, (2016 )http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.01.112

Monografie:

 • Analiza specjacyjna, Problemy i możliwości, MALAMUT, Warszawa 2009

– Metody elektrochemiczne w analizie specjacyjnej wybranych pierwiastków (As, Se, Cr) i w oznaczaniu związków tiolowych, Joanna Kowalska, str. 246-259

– Frakcjonowanie jako metoda oceny mobilności pierwiastków w glebach i osadach,

Beata Krasnodębska-Ostręga, str. 274 – 287

 • Platynowce, Zastosowanie i metody oznaczania, MALAMUT, Warszawa 2012

– Metody elektrochemiczne, Joanna Kowalska, Marek G. Sawicki, str. 203-216

– Roślinny materiał kontrolny zawierający platynę, Joanna Kowalska, Monika Asztemborska,   str. 344-351

 • Progress on Heavy Metals in the Environment, Selected Papers from the ICHMET-15 Conference Maralte Books 2012

Speciation analysis of thallium in white mustard (Sinapis alba L.) grown in the presence of thallium nitrate, Beata Krasnodębska-Ostręga, Monika Sadowska, Anna Wiśniewska str. 227-344

Ważniejsze projekty badawcze:

PRELUDIUM – NCN, UMO-2015/19/N/ST4/00915 – Ewa Biaduń, Bez – odczynnikowa fotodegradacja związków organicznych metodą przygotowania próbki wody do analizy specjacyjnej z wykorzystaniem metod woltamperometrycznych

PRELUDIUM NCN, UMO-2014/15/N/NZ8/00326 – Katarzyna Kińska, Badanie odpowiedzi roślin narażonych na stres wywołany obecnością nanocząstek rodu i palladu oraz ich rozpuszczalnych soli

AXA Research Fund Paris, France – Post-doctoral Project: ISPETI 2013/2015– Natalia Ospina-Alvarez, opiekun naukowy – Beata Krasnodębska-Ostręga, Implementation of solid-phase extraction (SPE) for determination of low concentrations of Tl(III)

OPUS – NCN, UMO-2011/01/B/N28/00052Beata Krasnodębska-Ostręga, Ocena efektów toksyczności różnych form chemicznych talu na stan fizjologiczny oraz zdolność akumulacji tego metalu przez gorczycę białą (Sinapis alba L)

Program DFG – DPN/N178/DFG/2009  projekt międzynarodowy (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii oraz Uniwersytet Opolskim Wydział Przyrodniczo- Technicznym, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu w Tybindze, Joanna Kowalska – (kierownik z ramienia UW) Charakterystyka aktualnych zanieczyszczeń komunikacyjnych deponowanych w glebach przydrożnych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych – opracowanie i testowanie nowej koncepcji monitoringu zanieczyszczeń komunikacyjnych

N N204 009935MNiSW 2008 – Joanna Kowalska – Identyfikacja związków arsenu w roślinach lądowych – badanie mechanizmów detoksyfikacyjnych

Grupa badawcza: Wysokosprawne metody rozdzielania

Pracownicy:

 • Prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska
 • Dr hab. Magdalena Biesaga
 • Dr hab. Ewa Poboży

Doktoranci:      

 • Mgr Małgorzata Gwiazdoń
 • Mgr Maria Pęgier
 • Mgr Mateusz Pęgier

Tematyka badawcza:

 1. Analiza chromatograficzna związków polifenolowych
 2. Identyfikacji metabolitów polifenoli
 3. Badania trwałości polifenoli podczas różnych warunków ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem
 4. Chromatografia oddziaływań hydrofilowych (HILIC)
 5. Oznaczanie właściwości antyutleniających próbek żywności
 6. Interakcje pomiędzy antyutleniaczami
 7. Oznaczania wybranych zanieczyszczeń w żywności
 8. Wykorzystanie nowych sorbentów z dopasowaniem molekularnym do ekstrakcji polifenoli
 9. Wykorzystanie stałych sorbentów do zatężania i wydzielania jonów metali
 10. Związki kompleksowe galu i skandu na potrzeby diagnostyki medycznej
 11. Wykorzystania produktów ubocznego użytkowania lasu jako źródła antyutleniaczy w preparatach prozdrowotnych
 12. Identyfikacji barwników w obiektach zabytkowych (współpraca z prof. T. Gierczakiem)
 13. Badania skuteczności opatrunków w oparzeniach związkami chemicznymi (współpraca z Wojskowym Instytutem Medycznym)
 14. Badanie możliwości zastosowania tlenku grafenu do modyfikowania wewnętrznych ścian kapilary w metodzie elektroforezy kapilarnej.
 15. Właściwości grafenu jako sorbentu do ekstrakcji do fazy stałej (SPE).
 16. Zastosowania pseudofaz stacjonarnych i modyfikacji kapilar w elektroforezie kapilarnej.
 17. Oznaczanie białek w próbkach żywności I płynach fizjologicznych z zastosowaniem technik elektromigracyjnych

Znaczące publikacje naukowe i monografie:

 • Influence of extraction methods on stability of flavonoids

M. Biesaga, Journal of  Chromatography A 1218, 2505-2512. (2011)

 • Determination of perfluorinated carboxylicacids with fluorescencje detection

Poboży, E., Król, E., Wójcik, L., Wachowicz, M., Trojanowicz, M., Microchimica Acta 172, 409 (2011)

 • Historical and archaeological textiles: An insight on degradation products of wool and silk yarns

I. Degano, M. Biesaga, M. P. Colombini, M. Trojanowicz, Journal of  Chromatography A, 1218, 5837-5847 (2011)

 •  Application of free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) to estimate antioxidant capacity of food samples

K. Pyrzyńska, A. Pękal, Analytical Methods 55, 4288-4295 (2013)

 • Application of CapillaryElectrophoretic Chips in Protein Profiling of Plant Extracts for Identification of Genetic Modifications of Maize,

Pobozy, E., Filaber, M., Koc, A., Garcia-Reyes, J.F., Electrophoresis 34, 2740 (2013)

 • Separation of some pharmaceutical additives by microchip and capillaryelectrophoresis,

Troska, P., Masar, M., Pobozy, E., Bodor, R., Chemickie Listy,107, 460 (2013)

 •  Enhancing the efficiency of AuCl4 ion removal from aqueous solution using activated carbon and carbon nanomaterials

M. Bystrzejewski, K. Pyrzyńska, Materials Chemistry and Physics 141, 456-460 (2013)

 • Use of nanomaterials in sample preparation

K. Pyrzyńska, Trends in Analytical Chemistry 43, 100-108 (2013)

 •  Characterisation of honeys according to their content of phenolic compounds using high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry

I. Sergiel, P. Pohl, M. Biesaga, Food Chemistry 145, 404-408 (2014)

 • Comparison of three modifications of fused silica capillary and untreated capillary for protein profiling of maize extracts by capillary electrophoresis,

Pobozy, E., Sentkowska, A., Piskór, A., Journal of Separation Science, 37,  2388-2394.(2014)

 • Evaluation of aluminium complexation reaction for flavonoid content assay

A. Pękal, K. Pyrzyńska, Food Analytical Methods 7, 1776-1782 (2014)

 • Edible plants enriched with selenium

K. Pyrzyńska, Journal of Agricultural Science and Technology 4, 627-632 (2014)

 •  Recent developments in the HPLC separation of food polyphenols

K. Pyrzyńska, A. Sentkowska, Critical Reviews in Analytical Chemistry 45, 41-51 (2015)

 • Chromatographic behavior of quercetin and its glycosides on HILIC stationary phase

A. Sentkowska, M. Biesaga, K. Pyrzyńska, Current Analytical Chemistry 12, 60-64 92016)

 • Experimental comparison of efficiency of first aid dressings in burning white phosphorous on bacon model     

Witkowski W., Surowiecka-Pastewka A., Biesaga M., Gierczak T., Medical Science Monitor 2361-2366 (2015)

 • Analysis of Latex Protein Content by Liquid Chromatography Coupled with Tandem Mass Spectrometry (HPLC/MS/MS)

Witkowski W., Szablowska A., Malesa M., Ganeczko M.,  Biesaga M., Kalita M., Gierczak T.,  Analytical Methods 7,  10376-10384.(2015)

 • Distribution and separation of metallic and radionuclidic impurities in the production of 18F-fluorodeoxyglucose

K. Kilian, M. Pęgier, A. Pękal, K. Pyrzyńska, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 307 (2016) 1037–1043

 • The fast method of Cu-porphyrin complex synthesis for potential use in positron emission tomography imaging

K. Kilian, M. Pęgier, K. Pyrzyńska, Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy 159, 123–127 (2016)

 • Application of solid phase extraction procedures for rare earth elements determination in environmental samples

K. Pyrzyńska, A. Kubiak, I. Wysocka, Talanta 154, 15-22 (2016)

 • Chlorogenic acids, caffeine content and antioxidant properties of green coffee extracts – influence of green coffee bean preparation

M. Jeszka-Skowron, A. Sentkowska, K. Pyrzyńska, M. Paz De Peña, European Food Research and Technology 242, 1403–1409 (2016)

 • Retention study of flavonoids under different chromatographic modes

A. Sentkowska, M. Biesaga, K. Pyrzyńska, Journal of Chromatographic Sciences 54, 516–522  (2016)

 • Effects of brewing process on phenolic compounds and antioxidant activity of herbs

A. Sentkowska, M. Biesaga, K. Pyrzyńska, Food Science and Biotechnology 25, 965-970 (2016)

Monografie

 • Food Sources, Bioactive Properties and Antioxidant Effects, Nova Publishers (New York),  2014

Biesaga M., K. Czaplicka K., Gilewska T., Pyrzyńska K., Influence of Extraction Methods on Stability of Polyphenols, str. 217-229

 •  Platinum Metals in the Environment (Red. F. Zereini, C. Wiseman ) Springer, 2015

K. Pyrzyńska, Application of solid sorbents for enrichment and separation of platinum metal ions, str. 67-78,

 • Green Tea and Health: Antioxidant Properties, Consumption and Role in Disease Prevention,  (Red. Nicolas Powel) Nova Publishers (New York), 2015

A. Sentkowska, A. Pękal, P. Dróżdż, M. Biesaga, K. Pyrzynska,  Aromatized green teas – the content of flavonoids and metals, str. 137-148

– A. Sentkowska, M. Biesaga, K. Pyrzyńska Application of HILIC columns for the determination of catechins, str. 149-157

 • Quercetin: Food Sources, Antioxidant Properties and Health Effects(Red. G. Malone) Nova Publishers (New York), 2016

– A. Sentkowska, M. Biesaga, K. Pyrzyńska,  Some analytical problems in extraction of quercetin and its glycosides from food samples ,  str. 195-207
– M.  Gwiazdoń  M. Biesaga, Stability of quercetin and its glycosides in the presence of saliva, str. 209-222