Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
17 stycznia 2019

Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia.

Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego o godną reakcję na wydarzenia ostatnich dni, uszanowanie żałoby i cierpienia bliskich, a także o głęboką refleksję nad kondycją życia publicznego w Polsce.

Jako społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność za to, jakie cele i wartości będą integrowały nas pomimo istniejących różnic i podziałów. Po okresie żałoby powinien przyjść czas na pogłębioną i analityczną debatę o stanie naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby odbyła się ona w oparciu o wartości akademickie, które wyrażają się w prymacie faktów nad opiniami, szacunku dla uczestników debaty, gotowości do zmiany przyjmowanych założeń oraz otwartości i odpowiedzialności w formułowaniu wniosków. Deklarujemy gotowość udziału naszych uczelni w działaniach opartych na tych wartościach.

Rektorzy uczelni warszawskich:
Prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Prof. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Prof. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Prof. Stefan M. Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
Prof. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Prof. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Ks. prof. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
Prof. Jerzy G. Isajew – Rektor Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie
Prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. Jerzy Paweł Nowacki – Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Prof. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Nadbryg. prof. Paweł Kępka – Rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Profesor Janusz Jurczak doktorem honorowym UW [RELACJA]
16 stycznia 2019

Profesor Janusz Jurczak, wybitny badacz chemii organicznej, dołączył do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 16 stycznia.

Nadanie tytułu doktora honorowego Uniwersytetu Warszawskiego jest wyrazem uznania dla wybitnego dorobku naukowego prof. Jurczaka, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie chemii organicznej, specjalistą zajmującym się zagadnieniami stereochemii, syntezy stereokontrolowalnej, badaniem mechanizmów reakcji chemicznej oraz problemami rozpoznania molekularnego.

– Promując kogoś na doktora honorowego mówimy o tym, że jest to osoba o wielkich osiągnięciach, osoba, która miała wpływ na funkcjonowanie naszej uczelni i która może stanowić wzór do naśladowania dla nas wszystkich. I dlatego ta uroczystość jest tak ważna dla całego środowiska akademickiego, szczególnie w czasach, gdy myślimy o tym na czym wzorować się w naszym postępowaniu. Dziś możemy część tej odpowiedzi uzyskać – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW otwierając uroczystość nadania tytułu doktora honorowego w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Autorytet w dziedzinie chemii organicznej

Janusz Jurczak urodził się w 1941 r. w Stryju, na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy, później jego rodzina przeprowadziła się do Warszawy. W 1964 roku ukończył Wydział Chemii na Politechnice Warszawskiej. W 1970 roku obronił doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN, w 1988 roku uzyskał tytuł profesora.

Do licznych dokonań naukowych profesora Jurczaka należą nowatorskie badania syntezy organicznej, wprowadzenie badań z zastosowaniem metod wysokiego ciśnienia w chemii organicznej oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii supramolekularnej. Janusz Jurczak jest autorem kilkuset, wielokrotnie cytowanych publikacji naukowych. Swoje zainteresowania badawcze kształtował współpracując z wieloma wybitnymi przedstawicielami chemii organicznej, w tym m.in. z laureatami Nagrody Nobla prof. Vladimirem Prelogiem oraz Jean-Marie Lehnem.

Za niepodważalny wkład w rozwój nauki Janusz Jurczak został uhonorowany odznaczeniami państwowymi i naukowymi, w tym m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, nagrodami nadawanymi przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii – Medalem Stanisława Kostaneckiego i Medalem Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego oraz najwyższymi wyróżnieniami Wydziału Chemii UW – Nagrodą Naukową im. Wojciecha Świętosławskiego i Nagrodą Dydaktyczną im. Arkadiusza Piekary. Prof. Jurczak jest także laureatem doktoratu honorowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mentor kilku pokoleń chemików

Przyznanie godności doktora honorowego to także dowód uznania środowiska akademickiego za wszechstronny wkład profesora Jurczaka w rozwój badanej dziedziny, zarówno pod względem dydaktycznym jak i organizacyjnym.

Wygłaszając laudację prof. Paweł Kulesza, podkreślił, że nie ulega wątpliwości, że – profesor Jurczak jest osobą, która wniosła bardzo wiele dla rozwoju szeroko rozumianej chemii organicznej – i dodał, że na podkreślenie zasługują także osiągnięcia profesora jako nauczyciela i mentora swoich wychowanków.

Od początku działalności Janusz Jurczak związany jest z Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii PAN, wcześniej m.in. przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych. Od 2004 roku pozostaje członkiem rzeczywistym PAN. Przez wiele lat był także związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym utworzył Pracownię Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.

Praca naukowa prof. Jurczaka nierozerwalnie łączy się z kształceniem kolejnych pokoleń chemików – profesor wypromował 80 doktorów (39 na Uniwersytecie Warszawskim), z których wielu uzyskało już stopnie naukowe doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

– Duża liczba wypromowanych doktorów świadczy o atrakcyjności tematyki badawczej, a szczególnie o umiejętności motywacji i znakomitych relacjach Mistrz-uczeń Profesora z młodszymi współpracownikami – podkreślił prof. Mieczysław Mąkosza przedstawiając w swojej opinii osiągnięcia profesora Jurczaka.

Janusz Jurczak angażuje się także w działalność społeczną na rzecz nauki – jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, przez wiele lat aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Chemicznym, redagował także czasopismo naukowe Polish Journal of Chemistry. Prywatnie profesor jest osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, entuzjastą jazzu oraz brydża.

Recenzentami dorobku profesora Jurczaka są: prof. Henryk Koroniak, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Władysław Wieczorek dziekan Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej oraz prof. Mieczysław Mąkosza z Instytutu Chemii Organicznej PAN. Decyzję o nadaniu doktora honoris causa podjął Senat Uniwersytetu Warszawskiego 24 października 2018 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


GreenTin–ekoprzyjazna technologia selektywnego odzysku cyny
09 stycznia 2019

Konsorcjum z udziałem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu NCBiR 1/4.1.4/2018 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 na realizację projektu :

„GreenTin – ekoprzyjazna technologia selektywnego odzysku cyny z elementów złomu elektronicznego”

Koszt całkowity projektu: 5 633 940,50 PLN

Kwota dofinasowania: 3 572 969,50 PLN

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą dwa przedsiębiorstwa (TOMAD oraz Greenmet Technology) oraz Uniwersytet Warszawski (Wydział Chemii, Grupa Greenmet Lab pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Hyka). Celem projektu jest opracowanie zaawansowanej technologicznie linii pilotażowej wykorzystywanej do odzysku wysokiej czystości tlenku cyny (IV) oraz cyny metalicznej z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sposób działania technologii zostanie oparty na zgłoszeniu patentowym, którego współtwórcami ze strony Uniwersytetu Warszawskiego są dr hab. Wojciech Hyk oraz mgr Konrad Kitka.


II tura rekrutacji na Studia Doktoranckie
04 stycznia 2019

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Chemii

1.1. Nazwa studiów: Studia doktoranckie na Wydziale Chemii

1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktor nauk chemicznych w zakresie chemii

1.3. Czas trwania studiów: 4 lata (z możliwością przedłużenia o pół roku w uzasadnionych przypadkach)

1.4 Forma studiów: stacjonarne

1.5. Limit miejsc: 25 miejsc (15 stypendiów)

1.6. Termin rejestracji w systemie IRK: 14.01.-31.01.2019 r.

1.7. Wymagane dokumenty:

 1. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia (ew. zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim)
 2. podanie z sytemu IRK UW,
 3. życiorys,
 4. dwie fotografie,
 5. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów, lub odbitka kserograficzna indeksu, lub wyciąg z indeksu w przypadku osób spoza Wydziału Chemii UW),
 6. informacja o znajomości języków obcych,
 7. opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępna propozycja projektu badawczego,
 8. informacja o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, nagrodach, o wyróżnieniach,
 9. kwestionariusz osobowy,
 10. opinia opiekuna pracy magisterskiej,
 11. opinia przyszłego opiekuna naukowego,
 12. temat i numer projektu naukowego w przypadku osób, których stypendia doktoranckie będą finansowane ze źródeł zewnętrznych.

1.8. Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: (rodzaje dokumentów oraz rodzaj tłumaczenia)

 1. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia (ew. zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim), przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego,
 2. życiorys,
 3. poświadczony transkrypt ocen z uczelni zagranicznej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie TOEFL (wersja papierowa, internetowa lub komputerowa),
 4. informacja o znajomości języków obcych,
 5. opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępna propozycja projektu badawczego,
 6. informacja o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, nagrodach, o wyróżnieniach,
 7. kwestionariusz osobowy,
 8. opinia opiekuna pracy magisterskiej,

1.9. Termin przyjmowania dokumentów: 14.01. – 31.01.2019 r.

1.10. Opis postępowania rekrutacyjnego: Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Pierwszy etap stanowi pisemny test z chemii. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna.

            egzamin testowy z chemii                     01.02.2019 r

            rozmowa kwalifikacyjna                        02.02.2019 r.

1.11. Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: Język polski, w przypadku cudzoziemców język angielski

1.12. Kryteria i sposób oceny:

 1. Pierwszy etap stanowi pisemny test z chemii z którego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Dopuszcza on do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 25 punktów. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Pozycja kandydata, jest określona zgodnie z rankingiem opartym o wynik egzaminu (WT = suma punktów części pisemnej i ustnej), oraz średnią ze studiów, osiągnięcia naukowe i znajomość języków obcych kandydata (SOS). Średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów ustanowionymi Regulaminem Studiów na UW. Za osiągnięcia naukowe i znajomość języka obcego można otrzymać maksymalnie 0.1 wartości SOS. Ranking ułożony jest według malejącej wielkości parametru:

R  = 70 × LP + 30 × SOS / 5

gdzie

LP  = WT/WTmax

 1. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, który nie przystąpili do procedury opisanej w punkcie I.12.1 są przyjęci na studia doktoranckie z pozycją rankingową równą ostatniej pozycji kandydata przyjętego na studia doktoranckie.

Niezależnie od wskazanego w punkcie 1.5 limitu miejsc i terminu rekrutacji możliwe jest przyjęcie na studia doktoranckie w danym roku akademickim osób wybranych w procedurze konkursowej grantów lub innych projektów badawczych przewidujących rekrutację doktorantów (np. NCN, FNP, MNiSW), o które przystępują w tym okresie pracownicy Wydziału Chemii UW. Wymagany jest pozytywny wynik egzaminu przed komisją rekrutacyjną.

2.1. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: (jednego lub więcej z kryteriów, lub sumy wszystkich punktów) Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie przynajmniej 30 punktów z egzaminu (WT, określony w punkcie 1.12).

2.2. Termin ogłoszenia wyników: 04.02.2019 r.

2.3. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: (link oraz adres jednostki) strona internetowa chem.uw.edu.pl  adres Wydziału   02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1

Osoby, które w terminie do 01.02.2019 r. nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów. Rozpoczęcie studiów  od 15 lutego 2019 roku.


Wyniki XV edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych
02 stycznia 2019

Rozstrzygnięty został konkurs projektów w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych. W XV konkursie FID finansowanych będzie 14 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 876 tys. zł. Najwięcej projektów będzie realizowanych na Wydziale Biologii – 5 (szósty wspólnie z Wydziałem Chemii), na wydziałach Chemii i Fizyki – po 2.

Wnioski zgłoszone z Wydziału Chemii:

 • „Fascynujący i bezpieczny świat wokół nas – wzrost efektywności kształcenia przyszłych nauczycieli chemii i biologii oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów kierunków humanistycznych dotyczących bezpiecznego postępowania i eksperymentowania z substancjami obecnymi w życiu codziennym” – wniosek wspólny: Wydział Biologii i Wydział Chemii. Wniosek dofinansowany na kwotę: 24 000,00 PLN. Autorzy: dr Agnieszka Siporska, dr Marcin Chrzanowski
 • „Spektrofluorymetria jako nowoczesna metoda analizy biocząsteczek i bioprocesów – nowe ćwiczenia z biotechnologii i biochemii” – Wydział Chemii. Wniosek dofinansowany na kwotę: 96 000,00 PLN. Autor: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
 • „Wykorzystanie technik biochemii i biologii molekularnej w analizie kwasów nukleinowych i białek przez studentów w ramach zajęć laboratoryjnych kierunku studiów I stopnia chemia medyczna” – Wydział Chemii. Wniosek dofinansowany na kwotę: 90 000,00 PLN. Autorzy: dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, dr Arkadiusz Ciesielski.

Więcej informacji:
Wyniki XV edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Serdecznie gratulujemy!


Laureaci stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019
22 grudnia 2018

Ponad 700 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom. Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tysięcy złotych, a doktoranci 25 tysięcy. To dla nich bardzo istotne wsparcie, a jak wielokrotnie podkreślano studenci i doktoranci to grupy szczególnie ważne dla MNISW. Konstytucja dla Nauki zapewnia im realne wsparcie oraz gwarantuje skuteczniejsze mechanizmy ochrony ich praw.

 

Nagrodzeni studenci z kierunku chemia:

 1. p. Jakub Brześkiewicz
 2. p. Maciej Piejko
 3. p. Sylwia Sobańska
 4. p. Szymon Szostak
 5. p. Alicja Talko
 6. p. Radosław Wójcik

 

Nagrodzeni doktoranci z dziedziny nauk chemicznych:

 1. p. Michał Kizling
 2. p. Wojciech Wegner

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.gov.pl


RadFarm-rekrutacja uzupełniająca (od 02.01.2019 r.)
30 listopada 2018
Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie w ramach projektu:
Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej
Projekt w ramach konkursu NCBiR POWER

Rekrutacja uzupełniająca (od 02.01.2019 r.)

I etap rekrutacji:

 • Wypełnienie formularz rejestracyjnego w okresie od 02.01.2019 r. do 31.01.2019 r.
 • Uzyskanie konta w niniejszym serwisie
 • Przesłanie wymaganych plików drogą elektroniczną poprzez swoje konto na radfarm.ncbj.gov.pl
 • Poinformowanie Kandydata o ocenie i uzyskanych punktach

II etap rekrutacji:

 • Rozpatrzenie kandydatur i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych – do 08.02.2019 r.

III etap rekrutacji:

 • Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia doktoranckie nastąpi do dnia 14.02.2019 r.

Inne:

Proces rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym procesie rekrutacyjnym.
Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie RadFarm przebiega trzyetapowo.
Kroki pierwszego z trzech etapów rekrutacji zostały przedstawione powyżej.
Termin przyjmowania zgłoszeń przez Formularz Rekrutacyjny upływa z dniem 31.01.2019 r.
Kandydaci, którzy uzyskali dostęp, powinni – w ramach I etapu rekrutacji – zdeponować na przypisanej im stronie rekrutacyjnej radfarm.ncbj.gov.pl/user  (w zakładce Edytuj) następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na Studium Doktoranckie RadFarm„, zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych tematów prac doktorskich oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
 • Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
  • życiorys naukowy,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • list motywacyjny,
  • opinie promotorów pracy licencjackiej/inż./mgr,
  • suplement do dyplomu,
  • udokumentowany wykaz publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych,
  • udokumentowany udział w programach międzynarodowej wymiany naukowej, udział w projektach, stażach naukowych i praktykach przemysłowych, czynny udział w konferencjach naukowych,
  • certyfikat językowy.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji nastąpi do dnia 08.02.2019 r.
Więcej szczegółów o zasadach rekrutacji można znaleźć w plikach na stronie Dokumenty i wnioski

 

Więcej informacji: RadFarm – serwis rekrutacyjny