Laureat konkursu NCN ETIUDA 6
17 lipca 2018

Naukowiec z Wydziału Chemii otrzymał dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA 6 ogłoszonego 15 grudnia 2017 r.

Laureatem konkursu ETIUDA 6 został:

 • mgr Michał Kizling, projekt pt.: „Projektowanie enzymatycznych ogniw paliwowych z wykorzystaniem materiałów o właściwościach pseudopojemnościowych”, kwota finansowania: 86 159 zł.

Serdecznie gratulujemy!


Nabór uzupełniający na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM!
13 lipca 2018


Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie RadFarm
07 lipca 2018

Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie w ramach projektu:

Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej

Projekt w ramach konkursu NCBiR POWER

Nabór kandydatów: FORMULARZ REJESTRACJI KANDYDATÓW ->>>

Opis studiów:

Nowoczesna medycyna nuklearna sięga coraz śmielej do nowych radiofarmaceutyków, nacelowanych na diagnostykę i terapię nowotworów, a także innych schorzeń występujących powszechnie w społeczeństwie. Połączenie technik radioizotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwia wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych, w tym nowoczesnych radiofarmaceutyków receptorowych. Rozwinięcie tej innowacyjnej dziedziny badań jest w Polsce koniecznością. W Polsce działa około 70 zakładów Medycyny Nuklearnej wyposażonych w nowoczesne skanery SPECT/CT, PET i PET/CT oraz najnowsze techniki hybrydowe PET/MRI. Radiofarmaceutyki przygotowywane są w placówkach służby zdrowia, również niepublicznych, jak i przez firmy: Synektik/Iason, Monrol, Voxel itp., w których źródłem izotopów są zainstalowane cyklotrony do celów medycznych. Z powodzeniem wdrażane są nowoczesne formy radioterapii wewnętrznej. Ten rozwój stwarza gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na samodzielnych specjalistów w dziedzinie radiofarmacji. W 2010 r. Min. Zdrowia wprowadziło program podyplomowej specjalizacji z Radiofarmacji. Jednakże aktualnie w żadnej jednostce naukowej w Polsce nie jest możliwe kompleksowe kształcenie w tej dziedzinie na poziomie studiów doktoranckich. Z tej konstatacji wynika potrzeba kształcenia kadr o szerokim spektrum wiedzy o interdyscyplinarnym charakterze. Proponowane przez nas Studium Doktoranckie, skupiające najlepsze siły fachowe z wielu uczelni i instytutów badawczych, ma spełniać powyższy cel.

RadFarm będzie korzystać z doświadczeń i kadry naukowej 4 jednostek: NCBJ IChTJ (instytuty badawcze), UW oraz WUM (uczelnie wyższe). Partnerzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie technik jądrowych, projektowania i badania leków (w tym radiofarmaceutyków), modelowania molekularnego i symulacji in silico oddziaływań lek-receptor, weryfikacji przedklinicznej i klinicznej opracowanych radiofarmaceutyków. Ponadto, współpracują w ramach Centrum Projektowania Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie, CERAD – projekt znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Dużej Infrastruktury Badawczej. Dzięki potencjałowi technicznemu Partnerstwa doktoranci RadFarm będą mieli dostęp do najnowocześniejszych urządzeń jądrowych, aparatury do badań fizykochemicznych i biologicznych oraz nowoczesnej infrastruktury informatycznej, pozwalających na otrzymywanie całej gamy radioizotopów, opracowanie nowoczesnych radiofarmaceutyków i technologii ich wytwarzania, modelowanie molekularne, dozymetrię wewnętrzną i planowanie radioterapii. Ich prace będą się w sposób naturalny przekładać na nowe leki o działaniu na poziomie molekularnym (diagnostyka i terapia receptorowa, leki do radioterapii celowanej i spersonalizowanej a także leki wielofunkcyjne, o cechach dobranych do różnych technik obrazowych). Doktoranci RadFarm będą uczestniczyli we wszechstronnych badaniach ukierunkowanych na poszukiwanie i projektowanie radiofarmaceutyków oraz wdrażanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla schorzeń, w których obecnie stosowane metody są nieskuteczne. Praktycznym celem uruchomienia studiów jest przygotowanie kadry do realizacji zarówno projektu CERAD, jak i do pracy w innych jednostkach naukowych oraz dla przemysłu radiofarmaceutycznego. Oczekuje się, że w efekcie kształcenia nastąpi dalszy innowacyjny rozwój tej dziedziny. Tematy prac doktorskich będą obejmować wszystkie zagadnienia powiązane z tym głównym tematem, a więc zagadnienia przygotowania materiałów tarczowych i ich napromieniania w reaktorze jądrowym i w akceleratorach, metody chemicznego wydzielania radionuklidów, znakowania ligandów, syntezy organiczne (w tym nano- i mikro- cząstek jako nośników radionuklidów) oraz, w oparciu o znajomość zasad wytwarzania leków, prawa farmaceutycznego i atomowego – zagadnienia postaci leku, powinowactwa receptorowego, farmakokinetyki, toksykologii i dozymetrii. Istotną częścią projektu będą prace wykorzystujące komputery dużej mocy do analizy i modelowania układów o dużej liczbie stopni swobody, pozwalające na projektowanie leków. Na etapie prac przygotowawczych opracowano ponad 30 programów badawczych, spośród których doktoranci będą mogli wybierać tematykę realizowanych prac. Praca naukowa doktorantów będzie odbywała się pod opieką promotora i we współpracy z ko-promotorem z komplementarnej dziedziny, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników prowadzonych badań. Przewiduje się też udział ko-promotorów ze współpracujących zagranicznych ośrodków naukowych. Przykładowe proponowane tematy prac doktorskich:

 • Znakowane Ac-225 i Lu-177 nanociała anty-EGFRvIII jako potencjalne radiofarmaceutyki w celowanej radioimmunoterapii glejaka wielopostaciowego.
 • Opracowanie formulacji farmaceutycznej i badania przedkliniczne swoistego radiofarmaceutyku do celowanej radioterapii raka rdzeniastego tarczycy (MTC).
 • Radiobiokoniugaty nanocząstek magnetycznych dla jednoczesnej celowanej radioterapii i hipertermii.

Istotnym celem projektu będzie wdrożenie działań mających na celu wzrost stosunku liczby doktoratów zakończonych i obronionych do liczby doktorantów rozpoczynających studia. Zostanie to zrealizowane poprzez ścisłą współpracę doktoranta z promotorami, ciągłe wsparcie w zakresie metodologii i umiejętności badawczych oraz łatwy dostęp do nowoczesnej aparatury naukowo badawczej zlokalizowanej w ośrodkach Partnerstwa. Jest to aspekt szczególnie istotny, ponieważ w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba doktorantów, jednak nie przełożyło się to na wzrost liczby absolwentów, którzy uzyskali stopień doktora, a to właśnie jest warunkiem zapewnienia kadry naukowej nie tylko dla uczelni i instytutów badawczych, lecz przede wszystkim dla powstających lawinowo ośrodków związanych merytorycznie z medycyną nuklearną (przygotowywanie preparatów radiofarmaceutycznych, zastosowania kliniczne, terapie niestandardowe).

Szeroko zakrojona współpraca i możliwości partnerów pozwalają na w pełni komplementarne podejście do zagadnień związanych z projektowaniem i syntezą nowych radiofarmaceutyków, na ich weryfikację kliniczną oraz na przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla radiofarmacji. Program interdyscyplinarnych studiów doktoranckich został stworzony w oparciu o dokument MNiSW „Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”. Jest on zgodny z m.in. z KD3 (zastosowano etapy rekrutacji wskazane w dokumencie, w tym np. wymagane dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna; zaplanowano wykłady dotyczące kompetencji miękkich), wnioskami tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. (zapewnienie odpowiedniego finansowania i stabilizacji dla doktorantów celem zagwarantowania warunków do badań), zasady innowacyjnego szkolenia doktorantów, opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29.11.2011 r. Ponadto treść wypracowanych programów będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca (KD4).

Kontakt: radfarm@ncbj.gov.pl

 

Więcej informacji, czyli:

 • REGULAMIN STUDIÓW RADFARM
 • ZASADY REKRUTACJI
 • CZTEROLETNI PLAN ZAJĘĆ
 • TEMATY PRAC DOKTORSKICH
 • PROGRAM – EFEKTY KSZTAŁCENIA
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA

znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań Jądrowych: www.ncbj.gov.pl/radfarm


Zjazd Absolwentów Rocznika 1968 (50-lecie rozpoczęcia studiów)
03 lipca 2018

W sobotę 30 czerwca 2018 roku Wydział Chemii gościł swoich absolwentów, którzy 50 lat temu (w październiku 1968 r.) rozpoczęli tu studia. W tym jubileuszowym Zjeździe uczestniczyło 68 osób, z których kilka przyjechało z Danii, Niemiec oraz USA.

Gości powitał Dziekan Wydziału dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW oraz Prodziekan prof. dr hab. Rafał Siciński, będący jednocześnie uczestnikiem Zjazdu. W części oficjalnej, która rozpoczęła się o godz. 12.30 w Auli, wszyscy obejrzeli prezentację zawierającą pamiątkowe zdjęcia z czasów studiów. Ważnym momentem uroczystości było uczczenie pamięci nieżyjących Pracowników naszego Wydziału oraz Koleżanek i Kolegów.

Później, w Starej Bibliotece i przyległych korytarzach można było powspominać dawne czasy w mniejszych grupach, pochwalić się życiowymi sukcesami i… zaplanować następny Zjazd. Ostatni goście opuścili Wydział Chemii tuż przed godziną 22, co świadczy o tym, że impreza była udana.


Uroczystość zakończenia 64. Olimpiady Chemicznej [RELACJA]

W sobotę, 16 czerwca 2018 roku, w Auli Wydziału Chemii UW odbyło się uroczyste zakończenie 64. Olimpiady Chemicznej. Uczestniczyli w tym wydarzeniu: laureaci i wyróżnieni w finalnym etapie zawodów, ich nauczyciele, członkowie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych Olimpiady Chemicznej oraz zaproszeni goście, reprezentujący władze: Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydziałów Chemii – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN. Obecni byli także przedstawiciele sponsorów.

Zawody tegorocznej Olimpiady, do których przystąpiło 987 uczniów, rozpoczęły się 25 listopada 2017 roku. W drugim etapie wzięło udział 366 zawodników, a w finale, rozgrywanym w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i salach wykładowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – 103 zawodników, z których ostatecznie 32 zdobyło tytuł laureata, a 3 – wyróżnienie. Najwyższe lokaty uzyskali:

 1. Antoni Prus z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 2. Tomasz Ślusarczyk z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. Wojciech Jankowski z III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

(pełna lista laureatów i wyróżnionych jest zamieszczona na stronie http://www.olchem.edu.pl.)

Specjalne dodatkowe nagrody od Władz Wydziałów Chemicznych i Instytutów PAN otrzymali zawodnicy, którzy najlepiej rozwiązali zadania z chemii fizycznej, chemii organicznej i zadania laboratoryjne.

Na jubileuszowej, 50. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, która odbędzie się w lipcu w Bratysławie (Słowacja) i Pradze (Czechy) nasz kraj reprezentować będą:

 1. Antoni Prus z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 2. Daniel Golec z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. Wojciech Jankowski z III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 4. Paweł Tyrna z LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku Białej.

Życzymy złotych medali!

 


Spotkanie z Ciekawą Chemią dla dzieci pracowników [RELACJA]
22 czerwca 2018

W środę 6 czerwca 2018 r. w Laboratorium Dydaktyki Chemii – Budynek Radiochemii odbyło się Spotkanie z Ciekawą Chemią. Wydarzenie to przygotowywane jest corocznie przez studentów Wydziału Chemii, realizujących kurs dydaktyki chemii.

Podczas pokazów zaprezentowano wiele doświadczeń, m.in.:

 • Potwór chemiczny
 • Ryczący miś
 • Żywa piana
 • Tornado chemiczne
 • Płonąca mąka
 • Płonący magnez
 • Superlepka ciecz
 • Chemiczne jojo
 • Ogród chemiczny
 • Kwiatki kobaltowe
 • Obrazy na mleku
 • Błękitna butelka
 • Tajemne pismo
 • Bar chemiczny
 • Płonący banknot
 • Lustro srebrne
 • Śpiewające ogórki
 • Pożeracz folii
 • Lokomotywa
 • Trójkolorowa elektroliza

Organizatorzy: dr Anna Czerwińska, dr Elżbieta Winnicka i dr Sylwia Żołądek oraz doktoranci.


Laureaci Konkursu MEGMAR
19 czerwca 2018

W dniu 22 maja 2018 roku rozstrzygnięty został konkurs na stypendia firmy Megmar.

Komisja przyznała stypendia:

 • Pani Aleksandrze Roszak, studentce II stopnia na kierunku Chemia; temat pracy konkursowej: Zagospodarowanie odpadów z procesów przemysłowych „Sieć” oraz
 • Pani Aleksandrze Sypko, studentce I stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa; temat pracy konkursowej: Recykling ścieków.

Uroczyste wręczanie odbyło się 18 czerwca 2018 roku w Sali Marii Skłodowskiej-Curie na Wydziale Chemii UW.

Serdecznie gratulujemy!


Wręczenie odznaczeń dla pracowników UW [RELACJA]
16 czerwca 2018

Dnia 13 czerwca 2018 r. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracownicy Wydziału Chemii UW, którzy odebrali medale:

 • dr hab. Magdalena Biesaga, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2015 r.
 • prof. dr hab. Wojciech Gadomski, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.
 • prof. dr hab. Tomasz Gierczak, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.
 • prof. dr hab. Ewa Górecka, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2011 r.
 • dr hab. inż. Andrzej Huczko, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2011 r.
 • dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2014 r.
 • dr hab. Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Srebrny Krzyż Zasługi, 2017 r.
 • dr hab. Rafał Jurczakowski, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2017 r.
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza, Złoty Krzyż Zasługi, 2017 r.
 • dr hab. Adam Lewera, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2017 r.
 • dr hab. Hanna Majewska-Elżanowska, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2015 r.
 • dr hab. Krzysztof Miecznikowski, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.
 • dr hab. Paweł Oracz, Złoty Krzyż Zasługi, 2015 r.
 • dr hab. Piotr Piątek, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2015 r.
 • dr hab. Ewa Poboży, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2015 r.
 • dr hab. Damian Pociecha, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2015 r.
 • Grzegorz Rozenfeld, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2017 r.
 • dr hab. Iwona Rutkowska, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2017 r.
 • Marianna Zapała, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2017 r.

Serdecznie gratulujemy!


Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik[RELACJA]
13 czerwca 2018

W dniu 9 czerwca 2018 r. na PGE Narodowym odbył się 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Pikniku był RUCH.

Pracownicy i Doktoranci naszego Wydziału zaprezentowali pokazy ciekawej chemii skierowane do szerokiego grona publiczności.

Atrakcje, które czekały na zwiedzających to:

 • Światła drogowe – chemiczna sygnalizacja świetlna
 • Reakcja Biełousowa–Żabotyńskiego
 • Mikrobiologiczne ogniwo
 • Superlepka ciecz
 • Błękitna butelka
 • Zapachowe mydła

Koordynatorami Pikniku Naukowego były: Dr Katarzyna Pałka i Dr Elżbieta Winnicka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia!


Ruszyła właśnie II edycja „Doktoratów wdrożeniowych”
12 kwietnia 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło właśnie nabór do drugiej edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe”. Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie lub instytuty badawcze. Jednostki naukowe mają od dzisiaj na przesłanie wniosku 60 dni.

Cel: rozwiązać technologiczny problem firmy

Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma.

To pierwsza z zalet programu – dzięki takiej konstrukcji absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiada ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – wynosi 2450 złotych. To jednak nie koniec korzyści. Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10 proc. od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk. Jest więc o co walczyć.

Doktoraty wdrożeniowe – jak to działa?

Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, ale to uczelnie są wnioskodawcami. To one zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.

Kto może wziąć udział w konkursie

Do konkursu przystąpić mogą uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, a także międzynarodowe instytuty badawcze. Muszą jednak spełniać następujące warunki:

 • posiadać kategorię naukowa A+ lub A;
 • prowadzić studia doktoranckie albo posiadać jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie;
 • prowadzić udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Uczelnie mogą ubiegać się o środki finansowe na:

 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 2 lipca 2018 roku.

Informacje o II edycji konkursu znajdują się tutaj: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-ii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html

Więcej o doktoratach wdrożeniowych pod tym adresem: http://nauka.gov.pl/doktoraty-wdrozeniowe

 

Źródło: www.nauka.gov.pl