Wigilia Wydziałowa 18.12.2017
13 grudnia 2017

 


Wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 40 074 650 zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W XII edycji konkursu otrzyma je 209 wybitnych młodych naukowców.

Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1159 wniosków.

Badacze z Wydziału Chemii, którzy otrzymali stypendia dla wybitnych młodych naukowców ustanowione w 2017 roku:

 • dr inż. Paweł Wawrzyniec Majewski, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 5 390 zł
 • dr Anna Agnieszka Hoser, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 5 390 zł
 • dr Maria Wiktoria Górna, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 5 390 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji


Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI‑BIO‑CHEM
12 grudnia 2017

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych – ruszyła rekrutacja

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.

Czasy, w których stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub biologicznych wyznaczał jedną ścieżkę kariery, odchodzą w przeszłość. Niezależnie od branży środowisko biznesowe coraz częściej angażuje pracowników z doktoratem ze względu na ich wysoko rozwinięte zdolności analityczne, zdolność znajdywania i wdrażania rozwiązań problemów w makro- i mikroskali oraz umiejętność stosowania zarówno ilościowych, jak i jakościowych metod pracy nad złożonymi problemami.

Studia prowadzone przez Wydział Chemii UW, Wydział Chemiczny PW i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nowe perspektywy zatrudnienia dają interdyscyplinarne studia doktoranckie utworzone przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Kierunek jest odpowiedzią na zmiany na światowym rynku pracy. Konsorcjum tych trzech instytucji wykształci nową generację naukowców, którzy będą mogli konkurować o wysoko wyspecjalizowane stanowiska na wszystkich kontynentach lub kontynuować karierę naukową związaną z chemią, biologią i naukami technicznymi.

Wybitna kadra, wyposażone laboratoria i stypendia
Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM to możliwość współpracy z wybitną kadrą naukową w placówkach wyposażonych w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów. Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę rekrutacyjną, otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2100 zł.

 Od chemii do bioinnowacji – dla lepszego życia
Program studiów umożliwi kandydatom pracę nad innowacyjnymi projektami badawczymi, takimi jak stworzenie nowych platform i narzędzi do badań substancji o znaczeniu farmaceutycznym oraz opracowanie nowych markerów genetycznych dla diagnostyki medycznej. Doktoranci będą również korzystać z nowatorskich technik fizykochemicznych i ustalać sekwencje, struktury nowych motywów wiążących powszechne kofaktory białek. Zastosowanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych umożliwi przyszłym naukowcom i ekspertom m.in. poznanie i zrozumienie mechanizmów związanych z występowaniem chorób cywilizacyjnych czy też udoskonalanie metod
i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Z tego względu tematyka realizowanych prac doktorskich będzie nawiązywała do badań związków spowalniających rozwój chorób neurodegeneracyjnych, opracowania metod dostarczania leków do organizmu oraz poznania funkcji białek jako modelu do badań nad przyczynami niepłodności.

Doktoranci będą też prowadzić badania nad syntezą nowych markerów do wykrywania komórek nowotworowych, doskonalić metody diagnozowania i monitorowania przebiegu chorób o podłożu genetycznym, a także realizować projekty badawcze, które mogą przyczynić się do opracowania metod leczenia współczesnych chorób cywilizacyjnych

Przebieg rekrutacji
Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 do 21 stycznia 2018 r. Formalnie o udział w interdyscyplinarnych studiach doktoranckich prowadzonych przez trzy jednostki naukowo-badawcze mogą się ubiegać kandydaci, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (1 marca 2018 r.) będą mieć tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich.

W ramach trzystopniowej procedury przyjęcia na studia przyszli doktoranci oprócz złożenia dokumentów formalnych będą uczestniczyć w konkursie i prezentować w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wybrany temat badawczy z listy przygotowanej przez organizatorów studiów.

Perspektywy zawodowe
Osoby, które zdecydują się na wybór studiów TRI-BIO-CHEM, będą mogły wybierać spośród wielu możliwości realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w wielu różnych branżach – od consultingu po transfer technologii. Ich kariera zawodowa nie musi się zresztą ograniczyć do dziedzin związanych tradycyjnie z nauką i gospodarką.

Program studiów jest finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” (POWER). Więcej informacji: www.tribiochem.pl.


Złoty Medal Chemii 2017
07 grudnia 2017

Zwyciężczynią VII konkursu o Złoty Medal Chemii została Małgorzata Lewińska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jury przyznało jej nagrodę za pracę licencjacką, w której analizowała wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych. Aminokwasy mogą być stosowane np. w farmacji jako nośnik biologicznie czynnej substancji.

Złoty Medal Chemii to konkurs Instytutu Chemii Fizycznej PAN i firmy DuPont, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową.

Małgorzata Lewińska otrzymała w tym roku nagrodę główną. Tym samym została pierwszą kobietą w historii konkursu nagrodzoną Złotym Medalem Chemii. Młoda badaczka jest absolwentką studiów I stopnia i studentką studiów II stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymała medal i nagrodę 10 tys. zł za pracę „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”. Kapsuły molekularne to złożone porowate układy supramolekularne, które wykorzystuje się do magazynowania substancji, transportowania lub kontrolowanego uwalniania bądź jako środowisko do przeprowadzania reakcji chemicznych. Autorka pracy postawiła sobie zadanie syntezy nowych chiralnych kawitandów lub kapsuł z wykorzystaniem pochodnych L-histydyny oraz zbadanie ich zdolności do samoorganizacji w różnych warunkach. Wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych umożliwia ich dalsze zastosowanie np. w farmacji jako nośnik biologicznie czynnej substancji.

Pracą kierowali prof. Grzegorz Litwinienko z Wydziału Chemii UW oraz prof. Agnieszka Szumna z Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której autorzy przedstawili wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową.

Srebrny Medal otrzymała Nina Tarnowicz, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a Brązowe Medale Paulina Marek i Michał Wrzecionek – oboje są absolwentami Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W konkursie przyznano też wyróżnienia, wyróżnienia specjalne oraz Nagrodę Finalistów.

Lista laureatów oraz szczegóły konkursu na www.zlotymedalchemii.pl.

Informacja prasowa

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Laureaci w konkursie UOTT na pracę dyplomową
27 listopada 2017

W dniu 27.11.2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii konkursie na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Dzięki sponsorowi „Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB” zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Wyróżnienia zostały ufundowane przez prorektor ds. rozwoju dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk, prof. UW.

Praca doktorska:
Bartłomiej Iwańczak – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW,
Tytuł pracy: „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy”

Praca magisterska:
Karolina Pawlikowska – Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki UW
Tytuł pracy: „Universal Sense Simulation Interface”

Wyróżnienie dla:
Konrad Kitka – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Termoczułe ferrożele: Synteza oraz charakterystyka właściwości sorpcyjnych”

Praca licencjacka:
Adam Mamot – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny”

Wyróżnienia dla:
1. Joanna Pisarek – Wydział Fizyki UW
Tytuł pracy: „Synteza oraz badania fizykochemiczne nanocząstek selenu modyfikowanych kwasem foliowym”

2. Agata Wójtowicz – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków”

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Laureaci konkursów NCN 13 edycji OPUS, PRELUDIUM
16 listopada 2017

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 13 edycji ogłoszonych 15 września 2016 r.

Laureatami konkursu OPUS 13 zostali:

 • prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek, projekt pt.: „Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne”, kwota finansowania: 1 707 400 PLN
 • prof. dr hab. Robert Moszyński, projekt pt.: „Teoretyczna spektroskopia molekularna wysokiej rozdzielczości dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych cząsteczek metodami jawnie skorelowanej teorii sprzężonych klasterów”, kwota finansowania: 1 163 600 PLN
 • dr Ewa Nazaruk, projekt pt.: „Nanostrukturalne ciekłokrystaliczne lipidowe nośniki chemioterapeutyków oraz emiterów promieniowania korpuskularnego do zastosowań w celowanej terapii nowotworów”, kwota finansowania: 892 400 PLN
 • dr hab. Andrzej Kudelski, projekt pt.: „Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzchni przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana”, kwota finansowania: 656 200 PLN
 • dr hab. Andrzej Jan Sikorski, projekt pt.: „Badanie złożonych procesów makromolekularnych z wykorzystaniem Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych”, kwota finansowania: 989 800 PLN.

W konkursie PRELUDIUM 13 laureatami zostali:

 • mgr Michał Andrzej Michalec, projekt pt.: „Wpływ profilowania węglanów na usuwanie fosforanów w trakcie hemodializy”, kwota finansowania: 57 600 PLN
 • mgr Radosław Wojciech Piast, projekt pt.: „Ewolucja Kierunkowa Peptydów Zdolnych do Rozpuszczania Kryształów Dwuwodnego Pirofosforanu Wapnia- Głównego Czynnkika Wywołującego Dnę Rzekomą”, kwota finansowania: 150 000 PLN
 • mgr Dominika Janiszek, projekt pt.: „Modyfikacja struktury helisy DNA przez nowo zsyntetyzowany związek (Cl-IPBD) działający cytotoksycznie w wybranych liniach komórek nowotworowych w obecności przeciwutleniaczy”, kwota finansowania: 120 000 PLN
 • mgr Sylwia Ewa Kutyła, projekt pt.: „NO2-SWITCH: Badania fotokrystalograficzne przełączalnych nitrowych kompleksów metali przejściowych okresu 4”, kwota finansowania: 180 000 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


Nowa strona internetowa Biblioteki WCh im. Wiktora Kemuli
08 listopada 2017