Szkolenia dla koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym
18 maja 2020

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich w Biurze Spraw Pracowniczych organizuje szkolenie online dla koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. Osoby, które zostały zgłoszone przez jednostki uczelni do BSP jako koordynatorzy, będą mogły wziąć udział w szkoleniu 20 lub 21 maja.

Podczas szkolenia pracownicy UW opowiedzą o zasadach przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń na UW oraz o wykorzystywaniu narzędzi G Suite w realizacji zaliczeń na odległość. Zaprezentują też możliwości platformy Kampus w zakresie prowadzenia egzaminów pisemnych.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, może zostać przeprowadzone jeszcze jedno spotkanie, które jest planowane na 27 maja.

Szkolenie trwa 4 godziny. Program spotkań jest dostępny na platformie Kampus w zakładce „Szkolenia dydaktyczne” w dziele „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”. Bezpośredni link do zakładki >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Laureaci konkursów NCN 18 edycji OPUS, PRELUDIUM i PRELUDIUM BIS 1

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, PRELUDIUM 18 edycji i PRELUDIUM BIS 1 ogłoszonych 16 września 2019 r.

Laureatami konkursu OPUS 18 zostali:

 • dr hab. Sławomir Marcin Sęk, projekt pt.: „Membranolityczne lipo-oligomoczniki: w poszukiwaniu nowej klasy związków przeciwdrobnoustrojowych”, kwota finansowania: 1 404 360 PLN
 • dr hab. Anna Maria Nowicka, projekt pt.: „Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku płuca, kwota finansowania: 2 239 200 PLN
 • dr hab. Andrzej Kudelski, projekt pt.: „Opracowanie nowej metody wykrywania DNA o danej sekwencji przy pomocy powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej”, kwota finansowania: 1 879 560 PLN
  (Konsorcjum: 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii; 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii; 3. Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Wiktor Eligiusz Lewandowski, projekt pt.: „Ciekłokrystaliczne, chiralne nanomateriały dla giętkich technologii fotonicznych”, kwota finansowania: 1 983 720 PLN
 • dr Michał Wójcik, projekt pt.: „Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych”, kwota finansowania: 1 653 480 PLN

Laureatami konkursu PRELUDIUM 18 zostali:

 • mgr Łukasz Cheda, projekt pt.: „Ferrytny znakowane izotopami – rozwój alternatywnego układu dostarczania leków”, kwota finansowania: 138 000 PLN
 • mgr Ewelina Agnieszka Tomczyk, projekt pt.: „Nanocząstki z wyczuciem: multiprzełączalne nanomateriały plazmoniczne w fazie stałej dla technologii optoelektronicznych”, kwota finansowania: 138 600 PLN
 • mgr Joanna Magdalena Macnar, projekt pt.: „Analiza konformacji związków organicznych w strukturach makromolekularnych”, kwota finansowania: 60 960 PLN

Laureatką konkursu PRELUDIUM BIS 1 została:

 • dr hab. Katarzyna Natalia Jarzembska, projekt pt.: „MXO2-ISOMER: w poszukiwaniu wydajnych materiałów fotoprzełączalnych o zmiennej barwie na bazie kompleksów metali przejściowych 4. okresu zawierających proste ligandy ambidentne”, kwota finansowania: 532 800 PLN

 

Serdecznie gratulujemy!


Wypożyczalnia BUW otwarta od 18 maja
15 maja 2020

W wyniku łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa częściowo przywrócona zostanie możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. 18 maja ruszy Wypożyczalnia Miejscowa w pomieszczeniu prorestauracyjnym na parterze BUW. Wraca też możliwość składania zamówień na skany materiałów z BUW dla studentów, doktorantów i pracowników UW.

Od 18 maja znów będzie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej. Wznowione zostaną też usługi bezpłatnego skanowania oraz indywidualnych, umawianych spotkań z czytelnikami. Z zasobów BUW będzie można korzystać tylko poza biblioteką. Działalność czytelni pozostaje zawieszona do odwołania.

Wypożyczalnia Miejscowa tymczasowo zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu prorestauracyjnym na parterze BUW (s. 0.85). Będą mogli z niej skorzystać posiadacze ważnego konta bibliotecznego BUW z uprawnieniami do wypożyczeń, czyli studenci, doktoranci, słuchacze i pracownicy UW, profesorowie wizytujący UW, członkowie Klubu Absolwenta UW, profesorowie oraz doktorzy habilitowani spoza UW, po okazaniu ważnego dowodu osobistego wydanego w Polsce, użytkownicy z instytucji, z którymi UW zawarł odpowiednie umowy, biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wypożyczalnia Miejscowa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00. Szczegółowe zasady wypożyczeń można znaleźć na stronie BUW >>

Inne wizyty niż w Wypożyczalni będą umawiane telefonicznie lub mailowo (podstawowy wykaz telefonów oraz adresów e-mail).

Bezpłatne skanowanie 

Od 18 maja 2020 r. (do odwołania) studenci, doktoranci i pracownicy UW będą mogli składać zamówienia na bezpłatne skanowanie wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących. Warunkiem realizacji usługi jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego, a także brak przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Więcej informacji znajduje się na stronie BUW >>

Zasady bezpieczeństwa

Zarówno praca na terenie BUW, jak i jej użytkowanie odbywać się będą z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad higieny oraz bezpieczeństwa. Szczegółowe zalecenia w tej sprawie znajdują się na stronie BUW >>

W strefie Wolnego Dostępu i czytelniach na terenie BUW będą mogli przebywać wyłącznie pracownicy biblioteki.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Projekty edukacyjne 4EU+ – składanie wniosków

Naukowcy sojuszu 4EU+ mogą zgłaszać wnioski projektów edukacyjnych, w których będą zaangażowani studenci i doktoranci uczelni członkowskich. Przedsięwzięcia powinny być innowacyjne i ambitne, realizowane w ramach programów flagowych 4EU+. Nabór wniosków potrwa od 15 czerwca do 1 lipca.

Jednym z celów 4EU+ jest współpraca między sześcioma uniwersytetami sojuszu m.in. w obszarze kształcenia. Uczelnie członkowskie opracowują spójne podejście do kwestii nauczania i uczenia się, oparte na badaniach.
Obecnie naukowcy 4EU+ mogą opracowywać wnioski projektów dotyczące różnych inicjatyw edukacyjnych, np. organizacji warsztatów, szkół letnich/zimowych, seminariów, wspólnych przedmiotów i modułów czy wspólnych programów studiów. Te inicjatywy mogą również być prowadzone online.

Przedsięwzięcia powinny być:

 • ambitne, odnoszące się do współczesnych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się społeczeństwa europejskie;
 • zorientowane na studentów, pozwalające im rozwinąć indywidualną ściężkę kształcenia, angażujące w aktywne uczenie się;
 • skoncentrowane na wiedzy opartej na badaniach;
 • rozwijające kompetencje i umiejętności studentów 4EU+.

W projekty edukacyjne zaangażowani mają być badacze z co najmniej trzech uniwersytetów sojuszu.

Przedsięwzięcia mają dotyczyć programów flagowych, tzw. flagshipów:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim (flagship 1);
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków (flagship 2);
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych (flagship 3);
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój (flagship 4).

Wypełnione wnioski należy składać do biur uczelni, które zajmują się współpracą w ramach 4EU+, na Uniwersytecie Warszawskim taką jednostką jest Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (adresy mailowe do osób z BMPB: marta.brelih-wasowska(at)adm.uw.edu.pl, marta.jaworska-okninska(at)adm.uw.edu.pl). Propozycje projektów zostaną ocenione przez osoby odpowiedzialne za koordynację danego flagshipu, następnie zaakceptowane lub odrzucone przez grupę ekspertów ds. edukacji i Sekretarza Generalnego 4EU+.

Informacja o zaakwalifikowaniu wniosku do finansowania bądź jego odrzuceniu będzie podana przez pracowników konkretnej uczelni członkowskiej Sojuszu. Więcej informacji >>

10 czerwca komitet koordynujący flagship 1 organizuje warsztaty online, podczas których składający wnioski w ramach tego flagshipu będą mogli zapoznać się z uwagami na temat swoich propozycji przed oficjalnym ich złożeniem. Więcej informacji >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ankieta dla nauczycieli akademickich na temat stresu w czasie pandemii

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie dotyczącej odczuwania stresu wśród wykładowców i postrzegania przeżywania trudności przez studentów podczas pandemii koronawirusa. Ankieta jest wspólną inicjatywą jednostek UW i UJ udzielających wsparcia psychologicznego członkom społeczności uczelni.

Ankieta skierowana do nauczycieli akademickich jest wspólną inicjatywą Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostek zajmujących się pomocą psychologiczną dla członków społeczności uczelni. Celem ankiety jest sprawdzenie, czy w czasie pandemii, według nauczycieli akademickich studenci doświadczają większego stresu, oraz czy sami wykładowcy odczuwają bardziej nasilone napięcie.

Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna przez dwa tygodnie. Składa się z 8 pytań zamkniętych oraz dwóch otwartych, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Odpowiedzi na zadane pytania pomogą inicjatorom ankiety poznać potrzeby społeczności akademickiej w okresie pandemii i lepiej dostosować ofertę pomocy psychologicznej.

– Nauczyciele akademiccy na co dzień mając do czynienia ze studentami, zauważają również ich problemy. Sami studenci zwierzają się z nich swoim wykładowcom. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak nauczyciele akademiccy postrzegają trudności przeżywane przez studentów w czasie pandemii, a także czy sami odczuwają większy stres. Chcemy się spytać o to nauczycieli i wskazać im, gdzie mogą kierować studentów po profesjonalną pomoc – mówi dr Szymon Chrząstowski, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

Studenci i pracownicy UW mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej, które jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności Uniwersytetu. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, jednostka ta udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych przez internet. Dyżury online walk in clinic dla nauczycieli akademickich i studentów odbywają się teraz w te same dni. Więcej informacji na temat pracy jednostki dostępne jest pod adresem: http://cpp.uw.edu.pl/

Na stronie CPP dostępne są także informacje o możliwości uzyskania wsparcia w innych placówkach. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pomocy psychologicznej udziela Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji: https://sowa.uj.edu.pl/start

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://warsawpsy.eu.qualtrics.com

Wirtualne wsparcie psychologiczne

Więcej informacji na temat wirtualnej pomocy CPP:

http://cpp.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/CPP.UW/

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Znowelizowany kalendarz akademicki

(więcej…)


Telekonferencja rektorów o współpracy UW i WUM

14 maja odbyła się telekonferencja dotycząca współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyli w niej ze strony UW: rektor prof. Marcin Pałys oraz prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzej Tarlecki, a ze strony WUM: rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz rektor elekt prof. Zbigniew Gaciong.

Po zakończeniu spotkania rektorzy wydali wspólny komunikat:

Zacieśnianie współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, zwłaszcza w obszarze badań naukowych, pozostaje priorytetem obu uczelni, potwierdzonym przez rektorów obu uczelni i rektora elekta WUM.

Pandemia COVID-19 jeszcze raz pokazała, jak potrzebna jest współpraca nauk o życiu i zdrowiu z naukami społecznymi, ścisłymi i humanistycznymi oraz jak unikalny potencjał w tym zakresie mają obie nasze uczelnie.

W ostatnim roku podjęte zostały intensywne działania na rzecz nadania tej współpracy nowych ram organizacyjnych – federacji obu uczelni. Koncepcja federacji i projekt jej statutu zostały opracowane, pozytywnie zaopiniowane przez władze rektorskie, Senaty i Rady Uczelni oraz skierowane do uzgodnień z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo z uznaniem odniosło się do modelu federacji zaproponowanego w przekazanym projekcie statutu. Jego wdrożenie wymaga jednak nowelizacji ustawy, której termin nie jest obecnie znany. W tej sytuacji władze obu uczelni zaproponują w najbliższym czasie formułę pogłębiania i rozwijania współpracy, szczególnie poprzez rozwój badań z pogranicza medycyny i innych dziedzin nauki, co jest ważnym elementem programów strategicznych UW: Uniwersytetu Europejskiego (w ramach sojuszu 4EU+) oraz „Inicjatywy doskonałości – uczelnia badawcza”.

W połowie czerwca władze rektorskie UW i WUM spotkają się ponownie. Planowane jest opracowanie przez zespół roboczy koncepcji dalszego zacieśniania relacji między obiema uczelniami, korzystając z bogatego doświadczenia współpracy w ostatnich latach. Dzięki temu władze rektorskie następnej kadencji otrzymają materiał prezentujący możliwy scenariusz kontynuowania i rozwijania działań w tym obszarze.

Federalizacja UW i WUM

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Przedwyborcza debata kandydatów na rektora UW

25 maja o godz. 16.00 kandydaci na rektora Uniwersytetu Warszawskiego przedstawią swoje programy i odpowiedzą na pytania członków społeczności akademickiej podczas przedwyborczego spotkania. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną odbędzie się ono w trybie zdalnym. Transmisja debaty udostępniona zostanie na stronie UW.

17 czerwca dowiemy się, kto pokieruje uczelnią w kadencji 2020-2024. To nowy termin wyborów rektora UW – przesunięty w związku ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Uniwersytetu wprowadzonymi wobec stanu pandemii koronawirusa. 

Wśród nowych dat terminarza wyborczego, ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW), znajduje się m.in. ta dotycząca spotkania prezentującego kandydatów na rektora UW. Zebranie przedwyborcze odbędzie się 25 maja (poniedziałek) o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Transmisja debaty udostępniona zostanie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie poprowadzi przewodniczący UKW, prof. Ryszard Piotrowski. 

 

W trakcie zebrania kandydaci na rektora UW przedstawią swój program działania oraz odpowiedzą na wybrane pytania zadane przez członków społeczności akademickiej. Każdy jej przedstawiciel będzie mógł przesłać jedno zgłoszenie zawierające tylko jedno pytanie – sformułowane w taki sposób, by jego odczytanie nie zajęło dłużej niż dwie minuty. 

Przyjmowane są one drogą mailową, na adres: ukw(at)adm.uw.edu.pl od dnia ogłoszenia przez UKW listy kandydatów na rektora (informacja o jej opublikowaniu pojawi się na stronie UW) do zakończenia ostatniej prezentacji programowej w dniu spotkania. Podczas debaty wylosowanych zostanie do siedmiu w ten sposób zgłoszonych pytań.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się w uchwale nr 44 UKW z 14 maja 2020 r. >>

 

Wyniki głosowania indykacyjnego

3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. Jego członkowie wskazali trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu w kadencji 2020-2024:

– prof. Alojzego Z. Nowaka, www: http://alojzynowak.pl, Twitter: https://twitter.com/AlojzyZNowak;
– prof. Pawła Strzeleckiego, www: https://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/UW2020/, Twitter: https://twitter.com/Pawe1Strze1ecki;
– prof. Andrzej Tarleckiego, www: https://tarlecki.pl, Twitter: https://twitter.com/AndrzejTarlecki.

Więcej informacji >>

Kandydatów wskazała też Rada uczelni. Więcej informacji >>

W najbliższą środę (20 maja) kandydatów (prof. Alojzego Z. Nowaka, prof. Pawła Strzeleckiego i prof. Andrzeja Tarleckiego) opiniować będzie Senat UW, a wcześniej – w poniedziałek (18 maja) – senatorowie spotkają się zdalnie z kandydatami.

UKW ma zarejestrować kandydatów na rektora do 22 maja.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Relacja ze spotkania online z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
14 maja 2020

14 maja odbyło się spotkanie online z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Prof. Jolanta Choińska-Mika odpowiadała na pytania społeczności uniwersyteckiej na temat ostatnich zmian wprowadzonych na Uniwersytecie, m.in. znowelizowanego kalendarza akademickiego, możliwości przeprowadzania zaliczeń w trybie zdalnym oraz kwestii związanych z organizacją egzaminów językowych.

Znowelizowany kalendarz akademicki, możliwość przeprowadzania zaliczeń w trybie zdalnym czy organizacja egzaminów językowych, to niektóre ze zmian wprowadzonych na Uniwersytecie w związku z pandemią koronawirusa. 14 maja odbyło się spotkanie online, podczas którego prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia omawiała szczegółowo nowe rozwiązania.

Pani prorektor odpowiadała na pytania członków społeczności akademickiej, podkreślając konieczność zastosowania elastycznych rozwiązań związanych z nadzwyczajną sytuacją. Prof. Jolanta Choińska-Mika poruszyła kwestie dotyczące m.in.:

powrotu na uczelnię do końca roku akademickiego:

„Po 25 maja możliwe będzie „odmrażanie” uniwersytetu, ale będziemy to robić bardzo ostrożnie i powoli. Będziemy starać się ograniczać przemieszczanie się, pojawianie się studentów w dużych grupach. Będą wdrażane tylko te zajęcia, które nie mogły się odbyć online”.

harmonogramu sesji:

„Postanowiliśmy umożliwić indywidualizację sesji egzaminacyjnej. Szczegółowy harmonogram sesji będzie zależny od tego, w jakim stadium realizacji programu jest dany kierunek studiów. W drugiej połowie maja powstaną harmonogramy sesji w poszczególnych jednostkach”.

udziału studentów w egzaminach zdalnych:

„Studenci, którzy mogą mieć problemy techniczne związane z uczestniczeniem w egzaminie, powinni niezwłocznie zgłosić ten problem kierownikom jednostek dydaktycznych”.

egzaminów językowych:

„Trwają prace nad szczegółowym harmonogramem i formą zaliczenia egzaminów językowych. Szczegółowe informacje w tej sprawie pojawią się do 25 maja”.

rekrutacji:

„Harmonogram rekrutacji na studia zostanie dostosowany do wyników matur. Przewidujemy, że rekrutacja odbędzie się w terminach sierpniowo-wrześniowych”.

Spotkanie było transmitowane w polskiej i angielskiej wersji językowej (z tłumaczeniem symultanicznym). Zapis spotkania w wersji polskiej znajduje się na stronie UW na Facebooku. Wersja angielska nagrania dostępna jest na profilu UW na YouTube:
https://www.youtube.com/watch

Zapis spotkania >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowe laboratoria akredytowane w CNBCh UW

Zgodnie z decyzją Polskiego Centrum Akredytacji z dnia 25 marca 2020 roku, po złożeniu przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji,  trzy kolejne laboratoria w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW zostały ocenione pozytywnie podczas oceny na miejscu.

Zespół auditorów Polskiego Centrum Akredytacji potwierdził spełnienie wymagań systemowych oraz technicznych, określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a także potwierdził zaufanie do kompetencji akredytowanych laboratoriów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie wymagań akredytacyjnych oraz wnioskowanego zakresu akredytacji. Za mocne strony naszych laboratoriów uznano m.in. wysokie kompetencje personelu badawczego, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz dobrą organizację.

Uniwersytet Warszawski posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji laboratoriów badawczych od 2014 roku. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań chemicznych: wyrobów chemicznych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, żywności, wody oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gleby, a także badań właściwości fizycznych skał. Procesem nadzoru objętych jest obecnie siedem laboratoriów badawczych.

Pozostałe laboratoria, posiadające już wcześniej akredytację to:

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej w CNBCh UW dostępny jest na stronie internetowej: www.cnbch.uw.edu.pl, w zakładce: usługi akredytowane.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług akredytowanych.

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl