Stypendium Ministra na rok akademicki 2017/2018
07 sierpnia 2017

Wnioski o Stypendium Ministra doktoranci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r. od godz. 20.00.

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski.

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Dziekanatu Studiów Doktoranckich pokój nr 208 w terminie do 21 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronie BSD.


Wyniki DSM-listy rankingowe
28 czerwca 2017

Lista rankingowa-podział środków DSM (I-III rok studiów III stopnia)

Lista rankingowa-podział środków DSM (młodzi doktorzy, studenci IV roku studiów III stopnia)


Wakacje w Bibliotece Wydziału Chemii UW

W okresie wakacji godziny pracy Biblioteki Wydziałowej (dla czytelników) ulegają zmianie:

lipiec (pn. – pt.) 9.00 – 15.00
sierpień (pn. – pt.) 9.00 – 13.00

W SOBOTY – ZAMKNIĘTA

wrzesień (pn. – pt.) 9.00 – 16.00
wrzesień (soboty) 10.00 – 16.00

W związku z pracami porządkowymi prowadzonymi przez Bibliotekę Wydziałową w okresie wakacji (od 3 lipca do 25 sierpnia) sala Starej Biblioteki będzie niedostępna dla czytelników.


Próbna ewakuacja

Podsumowanie z praktycznego sprawdzenia ewakuacji i warunków ewakuacji ludzi z budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 10.30 przeprowadzone zostały ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji po uprzednim powiadomieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.)

Celem przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych było sprawdzenie przygotowania budynku  i pracujących w nim ludzi do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Czas reakcji pracowników na dźwięk z sygnalizatorów akustycznych wyniósł około 1 minuty. Całkowity czas ewakuacji ludzi od momentu ogłoszenia alarmu do chwili opuszczenia budynku przez wszystkie osoby budynku wyniósł 4 minuty i 56 sekund.

Zalecenia pokontrolne


XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików-ChemSession’17
13 czerwca 2017

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego dziękuje doktorantom oraz młodym naukowcom warszawskich placówek chemicznych za udział w XIV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’17. Spotkanie odbyło się 9 czerwca 2017 (piątek) w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52.

Głównym celem corocznego seminarium ChemSession jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Zaprezentowano 155 prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prezentacji zostały wydrukowane w materiałach ChemSession’17.

Komisja złożona z zaproszonych wykładowców oraz członków Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem, wybrała najciekawsze prace:

Nagroda I  –  Marcin Grajda (Instytut Chemii Organicznej PAN)

„Templation effect as a key for hydrogen bonded molecular capsules formation in polar media” P-37

Nagroda II – Urszula Budniak (Uniwersytet Warszawski)

„Wykorzystanie banku ubdb do obliczeń energii elektrostatycznej oddziaływań biomakromolekuł” P-7

Nagroda III – Katarzyna Orłowska (Instytut Chemii Organicznej PAN, Politechnika Warszawska)

„Porfiryny jako fotokatalizatory α-funkcjonalizacji ketonów” P-96

Nagroda III – Klaudyna Krzyżewska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

„Samoorganizacja alkilowych pochodnych dimerów cyjanobifenylu na HOPG – badania STM wpływu parzystości oraz długości łącznika alkilowego” P-69

Nagroda Publiczności  – Martyna Charyton (Politechnika Warszawska)

 „Nowe związki donorowo-akceptorowe zawierające ugrupowania karbazolowe do zastosowań w optoelektronice” P-11

Nagroda Publiczności  – Justyna Skoczek (Uniwersytet Warszawski)

 „Optoelektroniczny detektor nadtlenku wodoru do pomiarów w warunkach analizy przepływowej” P-116


Oferta dla licencjantów, magistrantów i doktorantów
06 czerwca 2017

Proszę o kontakt osoby zainteresowane wykonaniem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w nowo utworzonym Laboratorium Fizykochemii Materiałów („Szoszlab”) na Wydziale Chemii UW zlokalizowanym w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych CENT3.

Zakres naszych badań obejmuje wykorzystanie nano- i mikro- skopowej strukturyzacji materiałów 2D przy pomocy lokalnych, powierzchniowych reakcji chemicznych wywołanych ciepłem w celu otrzymania nowych klas materiałów o przyszłych zastosowaniach dla elektroniki i fotowoltaiki. Ponadto, prowadzimy badania nad nowatorskimi metodami pomiarów właściwości nanomechanicznych pojedynczych cząsteczek białek.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW

rszoszkiewicz@chem.uw.edu.pl


Uroczystości z okazji 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego

29 maja 2017 r. odbyły się uroczystości z okazji 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego. W obchodach, które rozpoczęły się w południe vis a vis budynku Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej, uczestniczyli między innymi marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala, ambasador Francji Pierre Lévy oraz przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych a także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego – dziekani Wydziału Chemii UW oraz dyrekcja CNBCh UW. Podczas uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem największej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej – Curie. Goście wydarzenia mieli okazję obejrzeć wystawę o historii Instytutu Radowego.

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl


Informacja dot. sesji plakatowej magistrantów 2017
02 czerwca 2017

Podczas tegorocznej sesji plakatowej wyniki swoich badań w formie plakatu zaprezentowało 84 Magistrantów. Prezentacje ustne wygłosiło 78 Studentów łącznie ze wszystkich Zakładów Dydaktycznych. Sześć osób zrezygnowało z wystąpień ustnych, ich nieobecność została usprawiedliwiona przez Panią Dziekan ds. Studenckich. Po zapoznaniu się z treścią plakatów i wysłuchaniu prezentacji ustnych, cztery niezależne Komisje o szerokim składzie wyłoniły 7 Laureatów. Członkowie Komisji zgodnie przyznali, iż podjęli trudną decyzję, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom prezentowanych wyników badań zrezygnowano z przyznania I, II oraz III nagrody. Przyznane zostały wyróżnienia za prezentacje ustne oraz plakaty.

Laureatami zostali:

– Za wyróżniające wystąpienie ustne:

Pani Agata Zawistowska z Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod,

Pani Katarzyna Zakrzewska z Pracowni  Teorii i Zastosowań Elektrod,

Pani Aneta Urban z Pracowni Peptydów,

Pani Natalia Kwietniewska z Pracowni Sterokontrolowanej Syntezy Organicznej,

Pani Joanna Macnar z Pracowni Teorii Biopolimerów.

– Za wyróżniający plakat:

Pan Daniel Tchoń z Pracowni Krystalochemii (P- 49)

Pan Piotr Krystosiak  z Pracowni Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych (P-63).

Społeczność akademicka wyróżniła:

Panią Monikę Stemler z Pracowni Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł (P-74).

Laureaci zostaną zaproszeni na najbliższą Radę Wydziału w dniu 07.06.2017 r. o godz. 15.00 w Starej Bibliotece w celu odbioru gratulacji  i dyplomów.


Kampus Ochota-wystawa Nasze Uniwersytety
29 maja 2017

Nasze uniwersytety
Wystawa podsumowująca działania zrealizowane przez Instytut Kultury Polskiej UW w ramach procesu badawczo-konsultacyjnego na Kampusie Ochota. W styczniu 2017 roku osoby spotkane na każdym z pięciu wydziałów na Ochocie zostały zaproszone do dwóch działań poświęconych zarówno tematyce samego Kampusu, jak i idei uniwersytetu w ogóle.
Przez najbliższe pięć tygodni wystawa będzie podróżować po wszystkich wydziałach na Kampusie Ochota, tak, aby powrócić w te miejsca, gdzie odbyły się udokumentowane działania.

18.05-24.05 – Wydział Biologii UW
25.05-31.05 – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki MIMUW
1.06-7.06 – Wydział Geologii UW
8.06-14.06 – Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
14.06-21.06 – Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

znajdź miejsce dla słów
Celem działania było zachęcenie do refleksji nad Kampusem Ochota jako całością. Każdy uczestnik mógł wybrać spośród kilkudziesięciu cytatów te, które mają dla niego jakiś szczególny sens, a następnie umieszczał je na mapie Kampusu. Autorami zaproponowanych cytatów byli naukowcy, myśliciele, artyści, a także przemysłowcy, bankierzy, duchowni, politycy. Cytaty dotyczyły nauki, jej sensu, życia, relacji z innymi, postaw wobec rzeczywistości, emocjonalnych i racjonalnych wyborów, priorytetów tak życiowych jak i zawodowych, istoty kreatywności, sztuki, postaw moralnych, sposobów kształcenia, samoświadomości in.
Wielkoformatowe mapy przez kilka godzin zapełniały się kolejnymi cytatami, tworząc nową, nasyconą emocjami i ideami mapę Kampusu.

zaprojektuj swój uniwersytet
Celem akcji było poszerzenie perspektywy, przejście od bliskiego własnemu doświadczeniu konkretu – Kampusu Ochota do idei uniwersytetu. Studenci i pracownicy pięciu wydziałów zostali zaproszeni do wypowiedzenia się o idealnym uniwersytecie w języku wizualnym. Każdy zainteresowany otrzymał biały, tekturowy sześcian, któremu za pomocą zabiegów manualnych mógł nadać osobistą formę wyrażającą idee wymarzonego uniwersytetu. Na wystawie znaleźć można również autorskie komentarze na temat stworzonych obiektów.

Działania: Janusz Byszewski, Zofia Dworakowska, Joanna Kocemba, Jan Parczewski, Maria Parczewska
Zdjęcia i skład: Zbyszek Gozdecki
Autorzy projektu i kuratorzy wystawy: Janusz Byszewski, Zofia Dworakowska, Maria Parczewska

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/670356606471193/?fref=ts


XLVI Ogólnopolska Szkoła Chemii „Potęga pierwiastków”
09 maja 2017

Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego „Fulleren” działające na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 29.04-03.05.2017 r. zorganizowało XLVI Ogólnopolską Szkołę Chemii „Potęga pierwiastków”, która odbyła się w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

XLVI edycja Szkoły Chemii odbyła się pod hasłem „Potęga pierwiastków”, co doskonale odzwierciedla istotę chemii we współczesnym świecie. Podczas konferencji studenci mogli przedstawić wyniki swoich badań oraz zaprezentować swoje chemiczne zainteresowania. Wykłady wygłosili czołowi polscy naukowcy: dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO PAN; prof. dr hab. Robert Hołyst; dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, oraz prof. Bartosz Grzybowski.

XLVI Ogólnopolska Szkoła Chemii „Potęga pierwiastków” objęta była patronatem honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dra hab. Marcina Pałysa; Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia prof. UW dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika; Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dra hab. Andrzeja Kudelskiego; Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Ewy Bulskiej; Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk prof. dra hab. Sławomira Jarosza oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.