Doktorat Honoris Causa UAM dla Profesora Janusza Jurczaka
18 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wniosek Rady Wydziału Chemii w dniu 30.10.2017 r. podjął uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Januszowi Jurczakowi – wybitnemu chemikowi, specjaliście w zakresie chemii organicznej i stereochemii, uczonemu o światowej renomie.

Międzynarodowe uznanie Profesorowi Jurczakowi przyniosły badania dotyczące wpływu wysokich ciśnień w stereokontrolowanych reakcjach organicznych, poznanie znaczenia efektów supramolekularnych dla przebiegu reakcji stereokontrolowanych, zwłaszcza asymetrycznych oraz chemii rozpoznania molekularnego anionów.

Wyrazem uznania dla badań prowadzonych przez Pana Profesora były propozycje dotyczące organizacji międzynarodowych konferencji, liczne wykłady wygłoszone w uczelniach i ośrodkach badawczych na całym świecie, członkowstwo w wielu komitetach organizacyjnych oraz redakcyjnych, pełnienie prestiżowych funkcji w licznych ciałach statutowych. Zwieńczeniem, którego była nominacja profesorska w 1988 roku oraz wybór na członka rzeczywistego PAN w roku 2004 oraz członka zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 2009 roku.

Analizując przebieg kariery Profesora Jurczaka, trudno byłoby nie wspomnieć, iż wypromował 75 doktorów nauk chemicznych. Utworzył dwa nowoczesne laboratoria w Instytucie Chemii Organicznej PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w których do dziś prowadzone są, na światowym poziomie, badania w dziedzinie syntezy wysokociśnieniowej i syntezy stereoselektywnej.

Tak intensywna aktywność naukowa Profesora znalazła swe odbicie w ogromnej liczbie (ponad 500) oryginalnych publikacji, prac przeglądowych oraz opracowań o charakterze monograficznym z równie imponującą liczbą cytowań (ponad 6700 bez autocytowań, indeks Hirscha 41).

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://amu.edu.pl/content/344243-doktorat-honoris-causa-dla-profesora-janusza-jurczaka

Uroczystość wręczenia Doktoratu Honoris Causa UAM Profesorowi Januszowi Jurczakowi odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 r.

W imieniu Władz Wydziału Chemii UW składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje.

Andrzej Kudelski


Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 18.12.2017
14 grudnia 2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz 16:30, w sali 0.03 WYDZIAŁU FIZYKI UW, ul. PASTEURA 5 odbędzie się konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego, na którym prof. Joanna Kiryluk (Stony Brook University, USA) wygłosi referat zatytułowany:

ICE FISHING FOR NEUTINOS AT THE SOUTH POLE

Od godz. 16 zapraszamy uczestników na kawę, ciastka i nieformalne dyskusje przy wejściu do sali 0.03.

 

STRESZCZENIE:

What is the largest and weirdest telescope on Earth? It is called IceCube, and it does not trace light from distant astrophysical objects like normal telescopes do. Instead it traces elusive sub-atomic particles called neutrinos. IceCube is one giga-ton detector located at the South Pole, and buried deep in the Antarctic ice. It looks down to observe those neutrinos arriving from large distances and travelling through the Earth. With this unique instrument IceCube scientists have discovered highly energetic neutrinos, originating from outside of our Galaxy, and thereby opening ‚a new window on the Universe’. Such neutrinos are expected to be produced in the most violent astrophysical processes: events like exploding stars (supernovas), gamma ray bursts, and other phenomena that accelerate particles to ultra-high energies. So far, however, the astrophysical sources of such neutrinos remain unknown. I will discuss the IceCube experiment, the methods to detect neutrinos, the recent discovery of a flux of cosmic neutrinos and plans for the future neutrino astronomy. The talk will include a slide show of pictures from the South Pole, including beautiful Antarctic landscapes, and harsh working and living conditions during the IceCube’s construction.


Wigilia Wydziałowa 18.12.2017
13 grudnia 2017

 


Wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 40 074 650 zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W XII edycji konkursu otrzyma je 209 wybitnych młodych naukowców.

Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1159 wniosków.

Badacze z Wydziału Chemii, którzy otrzymali stypendia dla wybitnych młodych naukowców ustanowione w 2017 roku:

  • dr inż. Paweł Wawrzyniec Majewski, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 5 390 zł
  • dr Anna Agnieszka Hoser, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 5 390 zł
  • dr Maria Wiktoria Górna, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 5 390 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 18.12.2017

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, dnia 18 grudnia 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Jemioła – perspektywy zastosowania we współczesnej medycynie” wygłosi: Pani mgr Anna Szurpnicka z Zakładu Leków i Suplementów Diety Pochodzenia Naturalnego Narodowego Instytutu Leków.


Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI‑BIO‑CHEM
12 grudnia 2017

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych – ruszyła rekrutacja

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.

Czasy, w których stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub biologicznych wyznaczał jedną ścieżkę kariery, odchodzą w przeszłość. Niezależnie od branży środowisko biznesowe coraz częściej angażuje pracowników z doktoratem ze względu na ich wysoko rozwinięte zdolności analityczne, zdolność znajdywania i wdrażania rozwiązań problemów w makro- i mikroskali oraz umiejętność stosowania zarówno ilościowych, jak i jakościowych metod pracy nad złożonymi problemami.

Studia prowadzone przez Wydział Chemii UW, Wydział Chemiczny PW i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nowe perspektywy zatrudnienia dają interdyscyplinarne studia doktoranckie utworzone przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Kierunek jest odpowiedzią na zmiany na światowym rynku pracy. Konsorcjum tych trzech instytucji wykształci nową generację naukowców, którzy będą mogli konkurować o wysoko wyspecjalizowane stanowiska na wszystkich kontynentach lub kontynuować karierę naukową związaną z chemią, biologią i naukami technicznymi.

Wybitna kadra, wyposażone laboratoria i stypendia
Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM to możliwość współpracy z wybitną kadrą naukową w placówkach wyposażonych w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów. Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę rekrutacyjną, otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2100 zł.

 Od chemii do bioinnowacji – dla lepszego życia
Program studiów umożliwi kandydatom pracę nad innowacyjnymi projektami badawczymi, takimi jak stworzenie nowych platform i narzędzi do badań substancji o znaczeniu farmaceutycznym oraz opracowanie nowych markerów genetycznych dla diagnostyki medycznej. Doktoranci będą również korzystać z nowatorskich technik fizykochemicznych i ustalać sekwencje, struktury nowych motywów wiążących powszechne kofaktory białek. Zastosowanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych umożliwi przyszłym naukowcom i ekspertom m.in. poznanie i zrozumienie mechanizmów związanych z występowaniem chorób cywilizacyjnych czy też udoskonalanie metod
i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Z tego względu tematyka realizowanych prac doktorskich będzie nawiązywała do badań związków spowalniających rozwój chorób neurodegeneracyjnych, opracowania metod dostarczania leków do organizmu oraz poznania funkcji białek jako modelu do badań nad przyczynami niepłodności.

Doktoranci będą też prowadzić badania nad syntezą nowych markerów do wykrywania komórek nowotworowych, doskonalić metody diagnozowania i monitorowania przebiegu chorób o podłożu genetycznym, a także realizować projekty badawcze, które mogą przyczynić się do opracowania metod leczenia współczesnych chorób cywilizacyjnych

Przebieg rekrutacji
Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 do 21 stycznia 2018 r. Formalnie o udział w interdyscyplinarnych studiach doktoranckich prowadzonych przez trzy jednostki naukowo-badawcze mogą się ubiegać kandydaci, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (1 marca 2018 r.) będą mieć tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich.

W ramach trzystopniowej procedury przyjęcia na studia przyszli doktoranci oprócz złożenia dokumentów formalnych będą uczestniczyć w konkursie i prezentować w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wybrany temat badawczy z listy przygotowanej przez organizatorów studiów.

Perspektywy zawodowe
Osoby, które zdecydują się na wybór studiów TRI-BIO-CHEM, będą mogły wybierać spośród wielu możliwości realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w wielu różnych branżach – od consultingu po transfer technologii. Ich kariera zawodowa nie musi się zresztą ograniczyć do dziedzin związanych tradycyjnie z nauką i gospodarką.

Program studiów jest finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” (POWER). Więcej informacji: www.tribiochem.pl.


Wykład PTChem 14.12.2017

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Nagroda Nobla z Chemii 2017: Mikroskopia elektronowa – rewolucja w biologii strukturalnej”, który wygłosi dr hab. Marcin Nowotny.

Wykład odbędzie się w czwartek 14go grudnia 2017 r. o godz. 18:00, UWAGA w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75.

Więcej informacji


Konferencja naukowa „Crystallus” 22.02.2017
11 grudnia 2017

Zgłoszenie

 


Konsul z Ambasady USA-spotkanie dla studentów 12.12.2017

Konsul z Ambasady USA – spotkanie dla studentów z Warszawy – wtorek 12 grudnia 2017

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Karoliną Orton, która:
– przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane dla studentów
– wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny
– odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji – pani Konsul mówi po polsku

12 grudnia 2017 roku, wtorek, godzina 15:00
Uniwersytet Warszawski, budynek Samorządu Studentów, pokój 200
ul. Krakowskie Przedmieście 24
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/136059653837506/

Osoba Kontaktowa
Karolina Pręgowska
669 830 090
karolinap@ccusa.com.pl

Zachęcamy zainteresowanych aby dołączyli do wydarzenia na facebooku.
W spotkaniu wezmą udział studenci którzy uczestniczyli w programach wymiany ze Stanami, więc będzie okazja do zadawania pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Prelegenci:
Karolina Orton, Vice Konsul, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Pani Karolina Orton jest vice-konsulem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Zajmuje się sprawami konsularnymi oraz programami wymiany, w tym studenckimi programami wakacyjnymi Summer Work and Travel.
Pani Konsul pracowała w Nigrze, Macedonii i w Iraku, gdzie była koordynatorem programu dla uchodźców. Przed pracą w korpusie dyplomatycznym była konsultantem w Booz Allen Hamilton niedaleko Waszyngtonu. Karolina Orton ukończyła historię współczesną na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu. Urodziła się w Polsce, ale dorastała we Francji i mieszkała w Stanach Zjednoczonych w Wirginii.

Bożena Magdziak, Consular Assistant, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Pani Bożena Magdziak od 30 lat zajmuje się sprawami wyjazdów studentów i absolwentów polskich uczelni do Stanów Zjednoczonych. Jest ekspertem w sprawach procedur wizowych, zasad programów wymiany polsko – amerykańskich, oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w USA.


Złoty Medal Chemii 2017
07 grudnia 2017

Zwyciężczynią VII konkursu o Złoty Medal Chemii została Małgorzata Lewińska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jury przyznało jej nagrodę za pracę licencjacką, w której analizowała wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych. Aminokwasy mogą być stosowane np. w farmacji jako nośnik biologicznie czynnej substancji.

Złoty Medal Chemii to konkurs Instytutu Chemii Fizycznej PAN i firmy DuPont, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową.

Małgorzata Lewińska otrzymała w tym roku nagrodę główną. Tym samym została pierwszą kobietą w historii konkursu nagrodzoną Złotym Medalem Chemii. Młoda badaczka jest absolwentką studiów I stopnia i studentką studiów II stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymała medal i nagrodę 10 tys. zł za pracę „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”. Kapsuły molekularne to złożone porowate układy supramolekularne, które wykorzystuje się do magazynowania substancji, transportowania lub kontrolowanego uwalniania bądź jako środowisko do przeprowadzania reakcji chemicznych. Autorka pracy postawiła sobie zadanie syntezy nowych chiralnych kawitandów lub kapsuł z wykorzystaniem pochodnych L-histydyny oraz zbadanie ich zdolności do samoorganizacji w różnych warunkach. Wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych umożliwia ich dalsze zastosowanie np. w farmacji jako nośnik biologicznie czynnej substancji.

Pracą kierowali prof. Grzegorz Litwinienko z Wydziału Chemii UW oraz prof. Agnieszka Szumna z Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której autorzy przedstawili wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową.

Srebrny Medal otrzymała Nina Tarnowicz, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a Brązowe Medale Paulina Marek i Michał Wrzecionek – oboje są absolwentami Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W konkursie przyznano też wyróżnienia, wyróżnienia specjalne oraz Nagrodę Finalistów.

Lista laureatów oraz szczegóły konkursu na www.zlotymedalchemii.pl.

Informacja prasowa

 

Źródło: www.uw.edu.pl