Zaproszenie-zwiedzanie CNBCh UW dla pracowników WCh i WB
08 czerwca 2017


Misje gospodarcze

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW organizuje misje gospodarcze do niżej wymienionych przedsiębiorstw. Spotkania mają na celu możliwość przedstawienia ciekawych rozwiązań z Uniwersytetu Warszawskiego,  zapoznanie się z aktualnymi technologiami firmy, a także możliwość dyskusji typu „burza mózgów” na określone tematy. Zachęcamy do wzięcia udziału naukowców z różnych dziedzin chemii.

– 20 czerwca 2017 r. – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. (Bukowno)
– CEDC International – fabryka alkoholi (Białystok) – termin do uzgodnienia
– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Warszawa) – termin do uzgodnienia

Zgłoszenia proszę kierować do 12 czerwca do UOTT.
Osoba kontaktowa: Sandra Moczulska, e-mail: smoczulska@uott.uw.edu.pl; tel. 22 55 40 729


Granty wewnętrzne z UOTT
06 czerwca 2017

Metody leczenia schorzeń układu pokarmowego i stwardnienia rozsianego będą opracowywać naukowcy, którzy otrzymali granty z UOTT. 12 zespołów badawczych dostało w sumie prawie milion zł.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przyznał granty na badania pracownikom UW. Wśród dofinansowanych są projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli branże związane z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych i podnoszące konkurencyjność gospodarki.

UOTT przyznał finansowanie na badania z dziedzin takich, jak biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, nowoczesne technologie pozyskiwania surowców naturalnych, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne.

Największe kwoty – po 100 tys. zł – otrzymali:

 • Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński, Mateusz Kurciński, Maciej Błaszczyk z Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na pracę „Komercyjna implementacja metody CABS-flex do wydajnych symulacji dynamiki struktury przestrzennej białek jako niezależnego pakietu oprogramowania”,
 • Ewa Kozłowska z Wydziału Biologii na przedsięwzięcie zatytułowane „Zastosowanie lipopolisacharydu (LPS) w leczeniu stanów lub chorób związanych z nadmierną odpowiedzią odpornościową organizmu wywołanych schorzeniami układu pokarmowego zwłaszcza z grupy nieswoistych stanów zapalnych jelit (IBD) i/lub alergii pokarmowych”,
 • Jan Szczepanek, Yuriy Stepanenko, Piotr Kabaciński z Wydziału Fizyki „Oscylator światłowodowy o dużej mocy, wytwarzający ultrakrótki impulsy laserowe do zastosowań w medycynie, przemyśle i nauce”.

Wsparcie dostali też m.in. pracownicy Centrum Nowych Technologii na opracowanie testu diagnostycznego do różnicowania guzów kory nadnerczy, Wydziału Socjologii na narzędzia informatyczne służące dialogowi społecznemu, Wydziału Biologii na badania nad metodą terapii stwardnienia rozsianego i łuszczycy.

Do komitetu inwestycyjnego ośrodka wpłynęły w sumie 26 wnioski. Fundusze pochodzą z projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: www.uw.edu.pl


Debata: „Kampus-obóz czy agora” 08.06.2017


Sesja plakatowa magistrantów-otwarcie 30.05.2017
26 maja 2017

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że jak co roku organizowana jest sesja plakatowa, na której Studenci zaprezentują wyniki swoich prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2016/2017.
Sesja plakatowa zostanie uroczyście otwarta w dniu 30.05.2017 r. (wtorek) o godz.11.30 w holu Wydziału Chemii.

Dr Katarzyna Pałka


Wspomnienie o dr Krzysztofie Bańkowskim

Z żalem zawiadamiamy, że 22 maja zmarł dr Krzysztof Bańkowski, absolwent i wieloletni pracownik naszego Wydziału. Od 1969 do 1992 roku pracował w Pracowni Peptydów, początkowo jako asystent, a potem jako adiunkt. W latach 1981-1984 był Kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej. Opublikował ponad 40 prac z zakresu syntezy i badań biologicznych peptydów, cytowanych ponad 1000 razy. Doskonały dydaktyk, przez wiele lat zaangażowany w pracach Olimpiady Chemicznej, zawsze życzliwy i pomocny w rozwiązywaniu problemów chemicznych. Był czynnym członkiem „Solidarności” od początku jej powstania i w stanie wojennym. Zapalony taternik, zdobył wiele ścian Tatr Polskich i Słowackich. Od 1992 r. pracował w Instytucie Farmaceutycznym.

Będzie nam Go bardzo brakowało!

 

 

 

 


10 wyróżnionych pracowników z Wydziału Chemii
24 maja 2017

Po raz trzeci pracownicy UW, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi, otrzymali okresowe zwiększenie wynagrodzenia.

Wydział Chemii:

 • prof. dr hab. Paweł Kulesza
 • prof. dr hab. Sławomir Filipek
 • prof. dr hab. Renata Bilewicz
 • dr hab. Rafał Jurczakowski
 • dr hab. Iwona Rutkowska
 • dr hab. Łukasz Tymecki
 • prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
 • dr Janusz Cukras
 • dr Katarzyna Pałka

Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców, dzięki którym Uniwersytet rozwija się, w 2015 roku rektor UW stworzył specjalny fundusz, z którego są wypłacane nagrody dla najlepszych pracowników.

– W ubiegłym roku Uniwersytet Warszawski znalazł się na liście wschodzących gwiazd światowej nauki według magazynu „Nature”. Ranking został stworzony na podstawie analizy dorobku naukowego i wyróżniał te instytucje, które zrobiły największe postępy w ostatnich czterech latach – przypomniał podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

– Oczywiście bycie „wschodzącą gwiazdą” jest dla nas wielką satysfakcją, ale było to możliwe dzięki państwa działalności, osiągnięciom i wysiłkom – podkreślił rektor. – Chciałbym wszystkim państwu podziękować za wysiłek. To dzięki tym osobom, które nie są usatysfakcjonowane, że robią coś dobrze albo przynajmniej przyzwoicie, które dążą do doskonałości naukowej, Uniwersytet może realizować swoje ambicje.

W trzeciej edycji nagród wyróżniono 127 pracowników Uniwersytetu. Kandydatów zgłaszali dziekani wydziałów i kierownicy jednostek. Laureatów wybierała specjalnie powołana przez rektora komisja profesorów reprezentujących różne uniwersyteckie wydziały. Przewodził jej dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. Komisja brała pod uwagę znaczące publikacje naukowe, opatentowane bądź skomercjalizowane wyniki pracy badawczej, a także szczególne osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami ankiet studenckich oraz ocenami zewnętrznych instytucji.

– Praca i badania, które prowadzę, sprawiają mi wiele satysfakcji. Dlatego tym bardziej cieszę się, że moje zaangażowanie jest doceniane. Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna – powiedział po uroczystości dr hab. Robert Wiśniewski z Wydziału Historycznego, jeden z wyróżnionych pracowników.

Liczby programu

Wyróżnieni naukowcy przez rok będą otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto. To, ilu pracowników danej jednostki otrzyma wyróżnienia, zależy od jej naukowej aktywności, a dokładnie liczby grantów realizowanych w jednostce. Najwięcej nagrodzonych naukowców w 2017 roku pracuje na wydziałach Fizyki (16), Historycznym (11), Matematyki, Informatyki i Mechaniki (10) oraz Chemii (10).

Uroczystość z okazji przyznania trzeciej edycji zwiększonych wynagrodzeń odbyła się 23 maja w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim.

LISTA NAGRODZONYCH NAUKOWCÓW (pdf)

Źródło: www.uw.edu.pl


Uroczyste Obchody 85. rocznicy otwarcia Instytutu Radowego

W imieniu Zarządu Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie, zapraszamy na uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Marii Skłodowskiej-Curie z okazji Uroczystych Obchodów 85. rocznicy otwarcia Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej 15.


Wykład PTChem i wręczenie nagród im. Wojciecha Świętosławskiego

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na uroczystość wręczenia nagród im. Wojciecha Świętosławskiego oraz wykład pt. „Why boron-nitrogen containing aromatic compounds are so promising? New challenges, new ideas”, który wygłosi Prof. Anna Chrostowska (University of Pau and Pays de l’Adour (UPPA).

Uroczystość wręczenia nagród rozpocznie się w czwartek 25 maja 2017 r. o godz. 17:30, a wykład o godz. 18:00, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego ul. Koszykowa 75.

Po uroczystości wręczenia nagród im. Wojciecha Świętosławskiego i wykładzie Prof. Chrostowskiej odbędzie się spotkanie towarzyskie, na którym serwowane będzie świetne wino oraz znakomite kanapki, łakocie i owoce. Atmosfera na pewno będzie znakomita.


Laureaci konkursów NCN 12 edycji
16 maja 2017

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA 12 edycji ogłoszonych 15 września 2016r.

Laureatami konkursu OPUS 12 zostali:

 • prof. dr hab. Renata Bilewicz, projekt pt.: „Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków – kubosomów i heksosomów w błony lipidowe”, kwota finansowania: 924 420 zł
 • prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek, projekt pt.: „Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy”, kwota finansowania: 695 500 zł

W konkursie PRELUDIUM 12:

 • mgr Jakub Jakub Jakowiecki, projekt pt.: „Modelowanie wiązania allosterycznego i sprzężenia między miejscem allosterycznym i ortosterycznym w receptorze CB1”, kwota finansowania: 99 200 zł

W konkursie SONATA 12 laureatami zostali:

 • dr Dorota Matyszewska, projekt pt.: „Czynniki warunkujące efektywny transport leków antynowotworowych przez błony komórkowe na przykładzie oddziaływania antracyklin z układami biomimetycznymi modelującymi błony komórek zdrowych i nowotworowych”, kwota finansowania: 399 800 zł
 • dr Monika Anna Sadowska, projekt pt.: „Opracowanie metody oznaczania śladowych ilości Pd w próbkach środowiskowych techniką woltamperometrii ze wstępnym zatężaniem”, kwota finansowania: 325 400 zł
 • dr Dorota Maria Nieciecka, projekt pt.: „Wpływ leków przeciwnowotworowych, nośników i koniugatów na zmiany w strukturze błon biomimetycznych – badanie chemicznego skutku terapii celowanej”, kwota finansowania: 460 800 zł

Serdecznie gratulujemy!