14 sierpnia 2018

Dnia 7 sierpnia 2018 roku Wydziałowi Chemii UW została przyznana kategoria naukowa A+.

 


„Najlepsi z Najlepszych! 3.0”
13 sierpnia 2018
Dwanaście projektów zgłoszonych przez studentów UW znalazło się na liście rankingowej konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”. Realizacja ich naukowych pomysłów zostanie wsparta ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” adresowany jest do wybitnych studentów, którzy mają plan swojej działalności badawczej. Zakłada głównie sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach lub konkursach. Organizatorzy otrzymali łącznie 139 ofert.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę projektów rekomendowanych do finansowania wpisano 98 tytułów. Między beneficjentów konkursu rozdysponowanych zostanie ponad 11 milionów złotych.

Do zwycięskich projektów zgłoszonych przez studentów UW należą:

 • Ethos, Patho…logia (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych);
 • Poszerzenie wiedzy oraz prezentacja wyników badań z zakresu chemii i biologii nukleotydów oraz kwasów nukleinowych poprzez udział członków Koła Naukowego Chemii Biologicznej „Nukleotyd” w międzynarodowych konferencjach naukowych (Centrum Nowych Technologii);
 • Optymalizacja procesu otrzymywania biokompatybilnych nanocząstek metali szlachetnych o szerokiej gamie zastosowań w medycynie i farmacji oraz udział drużyny koła naukowego SANA w międzynarodowych konferencjach i wystawach wynalazków (Wydział Chemii);
 • Przygotowanie merytoryczne i rywalizacja studentów Uniwersytetu Warszawskiego w najbardziej istotnych konkursach międzynarodowych z zakresu fizyki oraz prezentacja wyników pracy na prestiżowych konferencjach naukowych (Wydział Fizyki);
 • Rozwijanie komunikacyjnych rozwiązań tłumaczenia maszynowego bez korpusów równoległych (Wydział Psychologii);
 • Mistrzowie Algorytmiki 2018 (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • MIM FORCE 1 (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • Opracowanie systemu wspierającego generację mowy u pacjentów po laryngektomii z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (Wydział Psychologii);
 • Polscy studenci na międzynarodowych konferencjach naukowych (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych);
 • Przygotowanie i udział zespołu Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowych zawodach robotycznych (Wydział Fizyki);
 • Symulacja postępowania sądowego w sprawie podatkowej z uwzględnieniem zastosowania międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej – edycja 2019 (Wydział Prawa i Administracji);
 • Przyczynienie się poszkodowanego a nieprawidłowo wykonana praktyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznym – odpowiedzialność administracyjna i cywilna (Wydział Prawa i Administracji).

Otrzymane przez laureatów konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” środki mogą być przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach itp., jak również zakup materiałów związanych z udziałem w tych wydarzeniach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Granty FIRST TEAM dla naukowców UW
08 sierpnia 2018
Czterech doktorów afiliowanych przy jednostkach UW znalazło się wśród laureatów konkursu w ramach programu FIRST TEAM. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansuje utworzenie ich pierwszych zespołów badawczych.

Na liście rankingowej znalazło się 13 nazwisk. Tyle osób ze stopniem naukowym doktora posiadanym nie dłużej niż pięć lat otrzyma finansowe wsparcie przy realizacji projektów w ramach swoich pierwszych zespołów badawczych. Naukowcy UW otrzymają na ten cel łącznie ponad 8 milionów złotych.

Dwa granty FNP przyznane zostały badaczom z Wydziału Fizyki UW. Jednym z nich jest dr Michał Tomza. Jego projekt „Inżynieria kwantowa nowych ultrazimnych złożonych układów molekularnych: od dwuatomowych do wieloatomowych cząsteczek” poświęcony jest wykorzystaniu technologii kwantowych w życiu codziennym, m.in. do konstrukcji kwantowych komputerów czy kwantowego Internetu.

Technologii kwantowych dotyczy też drugi z nagrodzonych projektów fizyków UW. Dr Michał Karpiński pokieruje zespołem, który zrealizuje projekt pt. „Kształtowanie impulsów światła za pomocą operacji fazowych dla zastosowań w technologiach kwantowych”.

Największą kwotę dofinansowania spośród wszystkich laureatów konkursu reprezentujących UW otrzymała dr Maria Górna z Wydziału Chemii. Koordynowany przez nią projekt nosi nazwę „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Jego realizacja pozwoli bliżej przyjrzeć się problemowi rosnącej odporności bakterii na antybiotyki, a także opracować nową strategię działania leków przeciwbakteryjnych.

Do zdobywców grantu w ramach konkursu FIRST TEAM należy też dr Stanisław Dunin-Horkawicz z Centrum Nowych Technologii UW. FNP dofinansuje realizację kierowanego przez niego projektu pt. „Historia naturalna enzymów zwoju Rossmanna: zorientowane ewolucyjnie podejście do projektowania specyficzności enzymów Rossmanna wobec kofaktora”.

Dotychczas do konkursów FIRST TEAM zgłosiło się w sumie ponad 500 kandydatów, spośród których granty na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 naukowców.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Granty Homing na badania na UW
07 sierpnia 2018
Młodzi naukowcy, którzy pracują w zagranicznych ośrodkach naukowych i chcą realizować badania w Polsce, otrzymali granty w piątym konkursie Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwoje z nich przyjedzie na UW. Łączna wartość dofinansowania to prawie 1,6 mln zł.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu Homing. W ramach programu badacze mogą otrzymać grant w wysokości ok. 800 tys. zł. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą zagadnień ważnych dla gospodarki i społeczeństwa. Ich autorami są osoby z Polski i zagranicy. Finansowanie FNP przyznała na dwa lata.

Do konkursu zgłoszono 54 wnioski, z których fundacja wyłoniła 11 laureatów. Dwoje naukowców, dr Jan Kołodyński i dr inż. Dominika Ziółkowska, będą prowadzili swoje projekty badawcze na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Dr Jan Kołodyński w Centrum Nowych Technologii będzie kierować projektem „Kwantowe modele dynamiczne i techniki wnioskowania statystycznego umożliwiające działanie sensorów atomowych w czasie rzeczywistym”, na który otrzymał ponad 786 tys. zł. Badacz przed przyjazdem do Polski prowadził badania w ICFO – The Institute of Photonic Sciences w Hiszpanii.
 • Dr inż. Dominika Ziółkowska na Wydziale Chemii będzie kierować projektem „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”, na który otrzymała prawie 800 tys. zł. Dr Ziółkowska przed przyjazdem do Polski prowadziła badania na University of Louisville w USA.

Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista laureatów konkursu Homing jest dostępna na stronie FNP.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


4 Konkurs na GRANT
04 sierpnia 2018

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

 1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

Kwota dofinansowania:

 • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
 • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
 • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.

Termin naboru wniosków

Termin naboru Wniosków o uczestnictwo w Konkursie na grant to 6-20 sierpnia 2018 roku (w dniu 20 sierpnia do godziny 15.00; prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@uott.uw.edu.pl).

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Istnieje możliwość odbycia konsultacji projektu z kierownikiem projektu Małgorzatą Denkiewicz-Kuczewską. Prosimy umawiać się na konsultacje drogą mailową  mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

 

Więcej informacji: www.uott.uw.edu.pl


Międzynarodowa szkoła letnia MSC Euromaster 2018
02 sierpnia 2018

W sobotę 21 lipca 2018 r. zakończyła się międzynarodowa szkoła letnia MSC Euromaster obejmująca tematykę chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. Wydarzenie odbyło się już po raz jedenasty i zostało zorganizowane przez Konsorcjum Measurement Science in Chemistry, pod patronatem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Tegoroczna edycja miała miejsce w Centrum MEKTORY – Modern Estonian Knowledge Transfer Organization For You, na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie.

Jednym z organizatorów wydarzenia był Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez profesor Ewę Bulską, dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez trzech doktorantów pracujących w CNBCh: Cuc Thi Nguyen-Marcińczyk, Agatę Jagielską i Andrzeja Gawora.

Zajęcia laboratoryjne, wykłady i warsztaty obejmowały zagadnienia związane z zapewnieniem jakości pomiarów analitycznych, metrologią chemiczną, porównaniami między laboratoryjnymi i audytami.

Profesor Bulska podczas warsztatów z uczestnikami skupiła się na zmianach w nowej wersji normy ISO / IEC 17025: 2017″ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i na różnicach w porównaniu do poprzedniej wersji. Zmieniona norma ISO 17025: 2017 została opublikowana w listopadzie ubiegłego roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i zostanie wdrożona w naszym Centrum.

Uczestnicy tegorocznej szkoły pochodzili z 16 różnych krajów z 4 kontynentów świata. Wydarzenie było okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między pracownikami laboratoriów, doktorantami i magistrantami, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metrologii chemicznej i akredytacji.

Wrażenia i opinie uczestników zostały uwiecznione w filmie.

MSC International Euromaster Summer School on Analytical Science, Metrology and Accreditation 2018

On Saturday, 21st July 2018, the MSC Euromaster Summer School on Analytical Science, Metrology and Accreditation 2018 was finished. It was the 11th edition organized by the Consortium Measurement Science in Chemistry, under the auspice of the International Union of Pure and Applied Chemistry. This year's edition took place in the MEKTORY Centre – Modern Estonian Knowledge Transfer Organization For You, Tallinn University of Technology. The University of Warsaw as one of the organizers had numerous representation, including Professor Ewa Bulska, director of Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw and three PhD students working in the CNBC Centre: Cuc Thi Nguyen-Marcińczyk, Agata Jagielska and Andrzej Gawor.Laboratories and workshops included subjects related to quality assurance of analytical measurements, metrology in chemistry, interlaboratory comparisons and audits. Professor Bulska in workshop with the participants focused on the differences and changes in the revised ISO/IEC 17025:2017 standard "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories". The revised norm ISO 17025:2017 was published in November last year by the International Organization for Standardization and will be implemented in our Centre.The participants of this year's school came from 16 different countries from 4 continents of the world. It was a meeting of laboratory employees, PhD students and Master students who wanted to broaden their knowledge in the field of metrology in chemistry and accreditation.The feedback from the participants is presented below in the video.

Opublikowany przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Środa, 1 sierpnia 2018


International Symposium on Electrocatalysis

ECRICE 2018

Wykład dr. J. Rotha z Carlow University CNBCh 6.08.2018
31 lipca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład: „A Tutorial for Statistical Methods in Physical Biology”, który wygłosi dr J. Roth z Carlow University w Pittsburg, w USA.

Wykład odbędzie się 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w CNBCh UW, w auli B.

 


UW opracowuje technologię aplikacyjną w hutnictwie
30 lipca 2018

Uniwersytet Warszawski zawarł umowę o współpracy z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” – największym producentem cynku w Polsce. Prace badawczo-rozwojowe przeprowadzone zostaną na Wydziale Chemii UW, a wyniki badań wstępnych otrzymamy jeszcze w tym roku. Współpracę koordynuje Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW.

Naukowcy nie zawsze są świadomi, że ich rezultaty badawcze oraz pomysły mają duży potencjał aplikacyjny w przemyśle – warto więc skonsultować własne koncepcje z brokerami technologii w UOTT. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do kontaktu zarówno naukowców jak i firmy zainteresowane współpracą.

Kontakt:
smoczulska@uott.uw.edu.pl