Nowe Idee w POB V
19 kwietnia 2021

Wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z POB V, które przyczynią się do poprawy jednego lub więcej wskaźników IDUB jest celem konkursu „Nowe Idee”, do którego nabór rozpoczyna się 20.04.2021.

O wsparcie w wysokości od 30 000 zł do 150 000 zł mogą starać się pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktycznie posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczani do liczby N. Wnioskodawcą może też być zespół pracowników, którego kierownik posiada co najmniej stopień naukowy doktora i jest zaliczany do liczby N.

Nabór projektów wpisujących się w tematykę POB V trwa od 20.04 do 20.05.2021.

Zasady konkursu „Nowe Idee” w POB V

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Podsumowanie grantów obliczeniowych ICM UW

206 mln rdzenio-godzin obliczeń, 475 aktywnych użytkowników, 282 projekty – to efekty grantów obliczeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW realizowanych w 2020 roku. Sprawozdania z grantów, wykłady specjalne oraz podsumowanie obliczeń były tematem 21. Sesji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy. Nagrania wystąpień dostępne są na kanale YouTube ICM.

Zasoby ICM są otwarte dla całego środowiska naukowego w Polsce, a dostęp na potrzeby niekomercyjnych badań naukowych i dydaktyki jest nieodpłatny. Użytkownikiem może zostać każdy pracownik i doktorant (przy akceptacji opiekuna naukowego) polskiej uczelni lub jednostki naukowej. Dostęp do zasobów ICM odbywa się na podstawie tzw. grantów obliczeniowych. Rodzaj grantu zależy od ilości zadeklarowanych rdzenio-godzin (CPUh) i superkomputera (Okeanos, Topola, Rysy), na którym mają być realizowane obliczenia

Udostępnianie infrastruktury ICM

W 2020 roku ICM udostępnił środowisku naukowemu w Polsce 206 mln rdzenio-godzin mocy obliczeniowej. Współczesne komputery posiadają procesory złożone z wielu jednostek przetwarzających. Pozwala to na równoległe obliczenia. Taka jednostka nazywa się rdzeniem procesora. Rdzenio-godzina oznacza godzinę obciążenia pojedynczej jednostki przetwarzającej.
Głównymi beneficjentami grantów były grupy badawcze z: Uniwersytetu Warszawskiego (63 551 716 rdzenio-godzin obliczeń), Politechniki Warszawskiej (17 293 962 rdzenio-godzin) oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (12 563 830 rdzenio-godzin). Łącznie, w ciągu trzech ostatnich lat, ICM udostępnił polskim badaczom 616,6 mln rdzenio-godzin.

Granty obliczeniowe ICM 2020

W ubiegłym roku z obliczeń na systemach ICM skorzystało aktywnie 475 użytkowników (na 900 zarejestrowanych) z 45 jednostek naukowych w ramach 282 projektów w postaci grantów obliczeniowych przyznanych w ICM UW.

Największe realizowane zadania (powyżej 5 mln godzin rdzenio-godzin obliczeń w 2020 roku) obejmowały następujące projekty:

Tytuł projektu
Jednostka naukowa
Użyte rdzenio-godziny w 2020 r.

 • Badanie mechanizmów allosterycznych metodami dynamiki molekularnej i przyspieszonego próbkowania
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
  21 590 801
 • Variability of black hole accretion inflows and outflows
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  11 280 356
 • Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted mass
  Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, Wydział Fizyki
  8 967 595
 • ADVANCE++: High-throughput screening and properties of novel functional materials in the solid state
  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
  8 034 829
 • Non-equilibrium phenomena in superfluid and strongly interacting Fermi systems
  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
  7 230 341
 • Analiza crash-testów samolotów wielkoformatowych
  Wojskowa Akademia Techniczna
  6 579 082
 • TOrnTO: To Open or not To Open: A Computational Search for Optical Control of ATP-sensitive Potassium Channels Opening
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  6 520 423
 • Activation mechanism of histamine and dopamine receptors
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
  6 402 727
 • Implementacja, kalibracja i testy pola gruboziarnistego modelu UNRES nowej generacji o zwiększonej rozdzielczości
  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
  5 018 736
 • Pozostałe
  133 305 356

 

21. Sesja Użytkowników KDM

W 21. Sesji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy ICM UW wzięli udział kierownicy oraz uczestnicy grantów obliczeniowych realizowanych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, a także naukowcy i zespół obsługi Centrum Technologii ICM, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura obliczeniowa (HPC) o mocy rzędu ok. 2 PFLOPS oraz zasoby storage o łącznej objętości 20 PB.

Nagrania z sesji dostępne są na kanale YT ICM UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Kształcenie w roku akademickim 2021/2022 na UW
17 kwietnia 2021

Komunikat władz rektorskich dotyczący trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim.

Po konsultacjach z kierownikami jednostek dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz uwzględniając głos studentów i doktorantów, władze rektorskie podjęły decyzję o rozpoczęciu przygotowań do prowadzenia kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022. Ponadto rekomendowane będą spotkania stacjonarne o charakterze integrującym dla nowo przyjętych studentów na terenie Uniwersytetu jeszcze we wrześniu. Realizacja powziętego planu będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących za kilka miesięcy przepisów prawa, w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii oraz kształtujących system szkolnictwa wyższego, których wypracowanie Uniwersytet gotowy jest wspierać.

Przedstawiciele poszczególnych jednostek wskazali, że niektóre efekty uczenia się są trudne do osiągnięcia w trybie zdalnym, dla innych procesów kształcenia – zwłaszcza relacji mistrz-uczeń czy procesu egzaminowania – tryb zdalny nie jest największym sprzymierzeńcem. Władze rektorskie nie tracą także z pola widzenia trudności psychologicznych, jakie rodzi tryb zdalny. W tym trybie trudno jest realizować życie akademickie, tak niezbędne dla realizacji istoty Uniwersytetu, jak też rozwijania samorządności studenckiej i doktoranckiej czy aktywności ruchu naukowego. Wyniki przeprowadzonych na Uniwersytecie ankiet potwierdziły zasadniczą wolę powrotu społeczności akademickiej do kształcenia w murach uczelni.

Warte zachowania są wypracowane i sprawdzone innowacje dydaktyczne, jakie przyniosło ze sobą kształcenie w trybie zdalnym. Władze rektorskie świadome tych osiągnięć ostatniego roku będą dążyły do ich wykorzystania i rozwijania. Jednym z powszechnie aprobowanych wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego rozwiązań są wykłady prowadzone w trybie zdalnym z jednoczesnym nagraniem obrazu i dźwięku, który umożliwi studentom mającym w tym czasie zajęcia asynchroniczne zapoznanie się z takim wykładem.

W konsekwencji, wsłuchując się w wewnętrzny głos uczelni, władze rektorskie zdecydowały, że kształcenie w przyszłym roku akademickim na Uniwersytecie Warszawskim z zasady będzie stacjonarne, chyba że konieczne okaże się wprowadzenie wyjątków wynikających z uzasadnionych potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek dydaktycznych.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Sojusz 4EU+ stowarzyszeniem
15 kwietnia 2021

Rektorzy sześciu uniwersytetów członkowskich Sojuszu 4EU+, do którego należy UW, przyjęlirezolucję o utworzeniu stowarzyszenia „4EU + European University Alliance e.V.”. Jego siedzibą będzie niemiecki Heidelberg.

– Nadanie Sojuszowi osobowości prawnej oznacza wzmocnioną i pogłębioną współpracę między naszymi sześcioma uczelniami badawczymi. To gwarancja wyższego poziomu wzajemnych relacji – powiedział prof. Tomáš Zima, rektor Uniwersytetu Karola w Pradze i przewodniczący Rady Zarządzającej 4EU+.

By nadać współpracy ramy prawne, uczelnie członkowskie 4EU+ postanowiły zarejestrować Sojusz jako stowarzyszenie not-for-profit z siedzibą w Heidelbergu. Będzie ono zarządzać wspólnymi funduszami 4EU+ i podtrzymywać stosunki prawne z osobami trzecimi w imieniu Sojuszu (dotyczące np. zatrudnienia pracowników 4EU+ czy umów z usługodawcami). Posłuży też jako platforma do przechowywania wspólnych danych. Stowarzyszenie będzie właścicielem wspólnie pozyskanych lub stworzonych zasobów (materialnych i niematerialnych).

– Sojusz 4EU+ jako osobowość prawna będzie dążył do rozwoju swoich strategicznych celów związanych z realizacją nowych i przynoszących wspólne korzyści badań, szkolnictwem wyższym i innowacjami, a także poszerzeniem naszych wspólnych przyszłych możliwości w prawdziwie europejskim społeczeństwie – powiedział prof. Bernhard Eitel, rektor Uniwersytetu w Heidelbergu.

Prof. Henrik Wegener, rektor Uniwersytetu w Kopenhadze, zwrócił uwagę na szansę postępu we współpracy 4EU+ z partnerami zewnętrznymi: – Nadanie Sojuszowi osobowości prawnej jest kolejnym ekscytującym krokiem w kierunku wzmocnienia relacji z naszymi najbliższymi europejskimi partnerami. Z niecierpliwością czekamy na ten nowy etap, zobowiązując się do wspierania ciągłego doskonalenia europejskich badań i edukacji.

W związku z utworzeniem stowarzyszenia w Heidelbergu powstanie Sekretariat Generalny 4EU+, który przejmie obowiązki centralnego biura Sojuszu w Paryżu. Sekretariat będzie oferował wsparcie wszystkim członkom Sojuszu i ułatwi wymianę doświadczeń oraz informacji.

– Współpraca w Sojuszu odbywa się na kilku poziomach: pomiędzy lokalnymi biurami 4EU+, w stałych grupach roboczych, w zespołach poszczególnych Work Package, w Komitetach Programowych obszarów flagowych (flagshipów) 4EU+ oraz w organach zarządczych Sojuszu. Współpraca stanowi podstawę działalności 4EU+, napędzanej przez uzupełniające się kompetencje i aktywność zespołów ze wszystkich uczelni członkowskich – wyjaśnia Isabelle Kratz, sekretarz generalny 4EU+, dodając: – Wartość dodaną stowarzyszenia można podsumować następująco: uproszczenie, łączenie, widoczność, dostępność, efektywność. Związana jest z tym jedna z misji Sekretariatu Generalnego, który będzie koordynował prace stowarzyszenia.

Na spotkaniu dyrektorów generalnych ds. szkolnictwa wyższego, prof. Jean Chambaz, rektor Uniwersytetu Sorbońskiego, również odniósł się do powstania stowarzyszenia 4EU+, mówiąc: – Dostrzegamy niezwykły entuzjazm i zaangażowanie w naszych społecznościach. Są one gotowe do tworzenia ambitnego sojuszu i głębszej współpracy międzynarodowej. 4EU+ jest budowane nie  tylko przez rektorów, ale przez nauczycieli, badaczy, studentów i pracowników. Jak widać, ten eksperyment już działa, jednak ta podróż jeszcze się nie kończy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.4eualliance.eu.

Kontakt do zespołów ds. komunikacji 4EU+:

Uniwersytet Karola (Czechy) – Václav Hájek, vaclav.hajek@ruk.cuni.cz

Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy) – Marietta Fuhrmann-Koch, fuhrmann-koch@uni-heidelberg.de

Uniwersytet Sorboński (Francja) – Katherine Tyrka, katherine.tyrka@sorbonne-universite.fr

Uniwersytet w Kopenhadze (Dania) – Lene Düwel Andersen, lend@adm.ku.dk

Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) – Elena Del Giorgio, elena.delgiorgio@unimi.it

Uniwersytet Warszawski – Katarzyna Jäger, media@uw.edu.pl

Sojusz 4EU+, jako uniwersytet europejski, realizuje działania skoncentrowane na innowacyjnej edukacji i mobilności działania, które są częścią Erasmus+. Stanowią one również element przedsięwzięcia TRAIN4EU+, dofinansowanego w konkursie programu Horyzont 2020 „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa”. Sojusz oferuje też programy wsparcia dla wspólnych zespołów badawczych oraz inicjatyw wzmacniających społeczność 4EU+.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wsparcie na uczelni
14 kwietnia 2021

Uniwersytet Warszawski jest różnorodną wspólnotą. Jednym ze szczególnie istotnych zadań uczelni jest zapewnianie poczucia bezpieczeństwa wszystkim członkom jej społeczności. UW systematycznie podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od wszelkich przejawów nierównego traktowania. Na uczelni osoby studiujące i pracujące mogą liczyć m.in. na wsparcie psychologiczne i prawne, w tym te dotyczące rozwiązywania konfliktów i sporów.

Równość, otwartość i wzajemny szacunek to wartości, którymi powinien kierować się każdy członek społeczności UW. Nie ma tu miejsca na dyskryminację.

Ważną rolę w tym kontekście pod względem instytucjonalnym pełni ombudsman, czyli rzecznik akademicki. Od momentu ustanowienia tej funkcji na UW (2011 r.) sprawuje ją dr Anna Cybulko – mediatorka, moderatorka, nauczycielka akademicka oraz trenerka umiejętności społecznych. Jako rzeczniczka akademicka udziela wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom UW. Pomaga wtedy, gdy pojawiają się trudności w życiu akademickim.

Do działań, które może podjąć ombudsman zalicza się np. mediację, wyjaśnienie sprawy, interwencję w danej jednostce, zasugerowanie rekomendacji wprowadzenia zmian systemowych, a czasami bardziej dyscyplinujące, takie jak przekazanie sprawy do innych organów, komisji, zgłoszenie przełożonym.

Procedura antydyskryminacyjna

W 2020 roku Uniwersytet Warszawski przyjął Procedurę Antydyskryminacyjną (pdf) – formalne postępowanie skargowe w sprawach dotyczących dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego, prowadzone przez Komisję Antydyskryminacyjną. Komisja ma dwa miesiące by wydać opinię, w której wskazuje, czy zaistniałe działania lub zaniechania mają charakter dyskryminujący. Może również rekomendować działania naprawcze, takie jak np. przeniesienie pracownika, zmiana grupy w przypadku osoby studiującej, wsparcie psychologiczne, obligatoryjny udział w szkoleniach/warsztatach antydyskryminacyjnych itp., lub przekazać sprawę do rzecznika dyscyplinarnego zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Do Komisji można zgłaszać sprawy, które wydarzyły się/dotyczą zdarzeń do roku przed wejściem zarządzenia o Procedurze (2020).

W przypadku kontaktu z rzeczniczką akademicką oraz wszczęcia procedury antydyskryminacyjnej, ważne jest aby zgłoszenia dokonała sama osoba poszkodowana. Żadne z organów prowadzących postępowania nie mogą podjąć działań na bazie anonimowych doniesień czy informacji uzyskanych od osób, których sprawa nie dotyczy. Takie rozwiązanie w szczególności chroni osoby przed wtórną wiktymizacją, np. poprzez ujawnienie jej danych osobowych czy poddanie naciskom Osoba składająca zgłoszenie powinna mieć pełną świadomość podejmowanej decyzji oraz dalszych kroków, które wynikają z uruchomienia procedury. Druga kwestia to zapewnienie ochrony przed pomówieniami.

Zgłoszenia dotyczące przemocy seksualnej

Zgłoszenia o molestowaniu seksualnym i przemocy seksualnej traktujemy poważnie –jesienią 2020 trzy takie sprawy trafiły do rzecznika dyscyplinarnego. Chcemy podkreślić, że osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, zostaną wysłuchane i otoczone opieką, ponieważ priorytetem UW jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy i nauki, wolnego od molestowania seksualnego i przemocy.

Osoby poszkodowane powinny podejmować decyzje o zgłoszeniu w sposób niezależny i samodzielny. Jednocześnie nie można też zachęcać by władze jednostek podejmowały działania prewencyjne w oparciu o niepotwierdzone pogłoski.

Przeciwdziałanie przemocy seksualnej

Na Uniwersytecie Warszawskim staramy się również przeciwdziałać różnym formom przemocy, prowadząc szeroko rozumiane działania edukacyjne. W tym celu oferujemy osobom pracującym i studiującym internetowy Kurs na Równość w wersji polskiej i angielskiej, warsztaty z zakresu kształtowania postaw równościowych w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich. W październiku zorganizowaliśmy wraz z samorządem studenckim szkolenia z przeciwdziałania dyskryminacji dla osób działających w samorządzie – tak, aby uzyskaną wiedzę przekazywać dalej.

W kwietniu opublikowany zostanie również Informator Uniwersytetu Warszawskiego: Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu. Jest to poradnik zawierający szereg rekomendacji dotyczących diagnozowania molestowania seksualnego, kwestii wyraźnej zgody, możliwych działań do podjęcia przez osoby poszkodowane oraz przez świadków, a także informacje dotyczące relacji emocjonalno-intymnych między osobami ze społeczności UW.

Wszystkie te działania mają na celu zarówno podniesienie poziomu świadomości na temat dyskryminacji i molestowania seksualnego, wskazanie standardów, do których dąży UW oraz zachęcenie do podejmowania kontaktu z jednostkami wsparcia i dokonywania zgłoszeń.

Jak zgłosić problem?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać osoby indywidualne – pracownicy, doktoranci i studenci – oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, a także organy samorządu studenckiego i doktoranckiego. Rzecznik akademicki nie może podjąć działań na podstawie informacji lub doniesień przekazanych anonimowo. Osobom, które zgłaszają się do rzecznika zapewniona jest pełna poufność.

Szczegóły dotyczące procedury zgłoszenia sprawy do rzeczniczki akademickiej znajdują się na stronie:
http://ombudsman.uw.edu.pl/sposob-dzialania/procedury/.

Kontakt: ombudsman(at)uw.edu.pl

Wsparcie studenckie

Instytucja Rzecznika Praw Studenta powstała na Uniwersytecie w2019 roku z inicjatywy Zarządu Samorządu Studentów UW. Dzięki temu studenci mogą zwrócić się do rówieśnika w konkretnych sprawach uniwersyteckich wymagających wsparcia osoby trzeciej. RPS działa przy Samorządzie Studenckim UW, który jest niezależny i samorządny. Nie jest to stanowisko powołane w administracji uniwersyteckiej, chociaż RPS niejednokrotnie współpracuje z organami uczelnianymi.

Zespół RPS podejmuje działania o charakterze doradczym i pośredniczącym. Nie jest jednak organem podejmującym decyzje dotyczące rozwiązania zgłaszanych spraw.

W zespole RPS działa również konsultantka ds. przemocy seksualnej. Jej rolą jest wskazywanie dostępnych form pomocy prawnej i psychologicznej zarówno na Uniwersytecie, jaki świadczonych przez organizacje pozarządowe. Konsultantka wspiera osoby, które się do niej zwracają w kwestiach dot. procedur związanych ze studiami. Informuje o instytucjonalnych możliwościach reagowania na sytuację nadużycia lub przemocy, jednak sprawę przekazuje oficjalnym organom UW wyłącznie na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Zespół RPS UW:

 • Jan Wieczorek – Rzecznik Praw Studenta;
 • Dominika Kuna – w przeszłości pełniła funkcję Rzecznika PrawStudenta przy RSS Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych;
 • Antonina Lewandowska – konsultantka ds. przemocy seksualnej, adres e-mail: konsultantka(at)samorzad.uw.edu.pl;
 • Kacper Rokicki – konsultant w zakresie specyfiki studiów ścisłych prowadzonych na UW.

Wsparcie prawne na UW

Doradcy pracujący w Poradni – studenci ostatnich lat, absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW – udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach typowo akademickich  (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej), a także z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Poradnia kieruje swoją ofertę do studentów warszawskich uczelni.

Klinika Prawa UW, czyli Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy WPiA UW, to zespół studentów ostatnich lat, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W ramach Kliniki działają sekcje prawa pracy, cywilnego, karnego („ofiary przemocy i dyskryminacji”, „tymczasowo aresztowani”, „redukcja szkód”, „niewinność”), praw człowieka („uchodźcy”), medycznego („cywilna”, „karna i odpowiedzialność zawodowa”), a także administracyjnego i sądownictwa międzynarodowego.

Pomoc prawna udzielana jest przez studentów, których pracę nadzorują  koordynatorzy – osoby z doświadczeniem w konsultacjach prawniczych. Klinika Prawa osobom w trudnej sytuacji materialnej daje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy.

Jest to centrum wykorzystujące techniki mediacji oraz inne polubowne metody rozwiązywania sporów. Jego celem jest promowanie kultury rozwiązywania konfliktów. Zespół CRSiK prowadzi działalność edukacyjną i badawczą, a także praktykę z zakresu mediacji, moderacji oraz zarządzania konfliktem, w tym bezpłatne mediacje akademickie z udziałem pracowników i studentów UW w sporach wynikających z pracy i nauki na uczelni.

Inne formy wsparcia na UW

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami >>

Centrum Pomocy Psychologicznej >>

Centrum Wsparcia Akademickiego BON dla studentów ze spektrum autyzmu >>

Główna specjalistka ds. równouprawnienia >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dr Maria Górna stypendystką Programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki

(więcej…)


Nowe nabory: BEKKER i ULAM NAWA

(więcej…)


Szkoła letnia „Uczenie Maszynowe w Fizyce i Chemii Kwantowej”

W dniach 24.08-03.09.2021 Wydział Fizyki będzie gościł doktorantów i młodych pracowników naukowych zainteresowanych łączeniem metod uczenia maszynowego z fizyką i chemią kwantową.

Zorganizowana w ramach Działania IV.4.2 „Międzynarodowe szkoły letnie dla doktorantów i młodych pracowników naukowych” szkoła letnia poruszy takie tematy jak:

 • nadzorowane i nienadzorowane uczenie maszynowe zastosowane do danych symulowanych numerycznie oraz danych eksperymentalnych
 • procesy gaussowskie w dynamice kwantowej
 • uczenie ze wzmocnieniem w fizyce kwantowej
 • reprezentacja stanów kwantowych inspirowana uczeniem maszynowym
 • kwantowe uczenie maszynowe
 • interpretowalne uczenie maszynowe
 • mechanika statystyczna w teorii uczenia
 • sieci tensorowe

Program szkoły obejmuje zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne, a także sesje plakatowe i wystąpienia ustne wybranych uczestników.

Zapraszamy do rejestracji

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Dzień Otwarty UW 2021 Online
13 kwietnia 2021

(więcej…)


Wykład z ciekawej chemii 29.04.2021

Dnia 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich dra hab. Macieja Chotkowskiego pt.: „Chemia pierwiastków promieniotwórczych”.

Wykład odbędzie się w formie online.

Link do wydarzenia: meet.google.com/gqd-txda-dao

Ograniczona ilość miejsc.