Wybory kadencji 2020-2024
25 stycznia 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy profesorów i profesorów uczelni

odbędą się w dn. 3 lutego 2020 r. (poniedziałek), o godz. 12:00 
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
oraz Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 4 lutego 2020 r. (wtorek), o godz. 12:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
oraz Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

odbędą się w dn. 5 lutego 2020 r. (środa), o godz. 11:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy doktorów habilitowanych niebędących profesorami

odbędą się w dn. 6 lutego 2020 r. (czwartek), o godz. 12:00 
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych

odbędą się w dn. 7 lutego 2020 r. (piątek), o godz. 12:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wyjazdy zagraniczne doktorantów
24 stycznia 2020

Rusza druga tura konkursu na finansowe wsparcie wyjazdów zagranicznych doktorantów i doktorantek UW w celach naukowych lub dydaktycznych. Wyjazdy trwające od 2 do 4 tygodni są możliwe dzięki środkom z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

W konkursie mogą wziąć udział studenci stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów III stopnia, a także osoby kształcące się w szkołach doktorskich.

Z przyznanych środków będzie można sfinansować pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym, w którym doktoranci poprowadzą zajęcia lub będą rozwijać swoje kompetencje badawcze. Wizyta powinna odbyć się między 23 kwietnia a 31 grudnia 2020 r.

Wnioski można składać do 24 lutego. Dodatkowe informacje, zasady przyznawania dofinansowań oraz wzory dokumentów aplikacyjnych są dostępne na stronie ZIP.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Regulamin wynagradzania na UW
23 stycznia 2020

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Uzgodniony z działającymi na uczelni związkami zawodowymi dokument określa zasady wypłacania świadczeń za pracę osobom zatrudnionym na UW.

Regulamin wynagradzania na UW to dokument określający zasady wypłacania świadczeń za pracę osobom zatrudnionym na uczelni. Znaleźć tu można informacje dotyczące takich kwestii jak wynagrodzenie zasadnicze, uzupełniające, dodatki, bonusy i odprawy. W regulaminie zawarte są reguły wynagradzania zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników nimi niebędących.

Dokument określa ponadto:

 • miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego nauczycieli akademickich, a także stawki za ich pracę w godzinach ponadwymiarowych;
 • listę czynności objętych wynagrodzeniem dodatkowym;
 • zasady przyznawania dodatków;
 • listę stanowisk pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i kategorie ich zaszeregowania;
 • miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także zasady przyznawania im premii.

Regulamin został uzgodniony z działającymi na UW związkami zawodowymi: Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”, Radą Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawską Organizacją Międzyzakładową Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” (Organizacja Międzyzakładowa Warszawa) oraz Komisją Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Finał X edycji międzynarodowego konkursu INST 7-11.02.2020
18 stycznia 2020

W tym roku finał X edycji międzynarodowego konkursu INST (International Natural Sciences Tournament) współorganizowany jest przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnia runda i Wielki Finał konkursu odbywać się będą od 7 do 11 lutego 2020 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

INST jest corocznym konkursem drużyn studenckich dającym możliwość zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów naukowych i przemysłowych. Do rozwiązania zagadnień, studenci musza wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, a wszystko to w języku angielskim. Konkurs jest także świetną okazją do nawiązania nowych znajomości, jak również współpracy naukowej.

Program szczegółowy

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.scitourn.com/news.


Laureaci IV Konkursu na pracę dyplomową

Już od 2016 roku Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii wraz z kancelarią rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o. oraz spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność współorganizować, cieszący się znacznym zainteresowaniem, Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, w trzech kategoriach, dla prac inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Komisja Konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, brała przede wszystkim pod uwagę:

 • istotność podjętego zagadnienia, korzyści ekonomiczne z tego wynikające,
 • jak bardzo rozwiązanie opisane w pracy zmienia dotychczasowy stan techniki i wiedzy?
 • czy wynik pracy poprawia dotychczasową efektywność rozwiązań czy też proponuje nowe rozwiązanie, które do tej pory nie było zastosowane?
 • jakie będą korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z przyszłego wdrożenia?
 • poziom zaawansowania rozwiązania opisanego w pracy i możliwość zastosowania wyników w praktyce,
 • czy do wdrożenia trzeba przeprowadzić wiele badań i analiz, czy też wyniki pracy są gotowe do zastosowania w praktyce?
 • uzyskane patenty lub dokonane zgłoszenia patentowe, ewentualnie planowane zgłoszenia.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Praca doktorska

NAGRODA GŁÓWNA (5000 zł brutto):

p. Maciejowi Ratyńskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych nowych elektrod krzemowo-litowych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Marcie Fiedoruk – Pogrebniak (Wydział Chemii), pt. „Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Pameli Krug (Wydział Chemii), pt. „Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i ocena aktywności przeciwnowotworowej nanocząstek selenu i telluru modyfikowanych sulforafanem”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Grzegorzowi Szczepaniakowi (Wydział Chemii), pt. „Izocyjanki jako zmiatacze metali”,

Praca magisterska

NAGRODA GŁÓWNA (4000 zł brutto):

p. Izabeli Lewińskiej (Wydział Chemii), pt. „Oznaczanie kreatyniny metodami optycznymi w próbkach o znaczeniu klinicznym”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Agnieszce Jędrych (Wydział Fizyki), pt. „Monometaliczne, bimetaliczne oraz domieszkowane nanocząstki metali szlachetnych jako biokompatybilne platformy do transportu substancji biologicznie aktywnych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Karolinie Łempickiej (Wydział Fizyki), pt. „Rezonansowy efekt Faradaya w mikrownękach dielektrycznych z warstwami organicznymi aktywnymi magnetooptycznie”,

Praca inżynierska/licencjacka:

NAGRODA GŁÓWNA (3000 zł brutto):

p. Matyldzie Izert (Wydział Chemii), pt. „Charakteryzacja wiązania RNA przez białko IFIT5 dla rozwoju zastosowań biotechnologicznych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Jakubowi Piątkowskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wymiana ligandów jodkowych w rutenowych kompleksach metatezy alkenów zawierających czwartorzędowe ugrupowanie amoniowe”,

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody specjalnej w postaci roku darmowej preinkubacji w UWRC Sp. z o.o.


Fundatorem nagród głównych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o., fundatorem wyróżnień jest Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego Pan prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o.o.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostaną wypłacone zwycięzcom zgodnie z regulaminem Konkursu.


Szczegóły dotyczące gali konkursowej

Termin:

28 stycznia 2020 r. (wtorek) w godzinach 12-14,

Miejsce:

Aula 00.142 na parterze budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. S. Banacha 2C).

Program uroczystości:

12:00-13:00 część uroczysta gali (przemowy organizatorów oraz zaproszonych gości, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym),

13:00-14:00 networking.

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl


Wybory członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Nauk.

W dniu 31 stycznia 2020 roku odbędzie się Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas Zgromadzenia przeprowadzone zostaną wybory pięciu nowych członków Rady ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada jest ciałem doradczym rektora w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym, a w szczególności z podziałem środków przeznaczonych przez rektora na realizację przedsięwzięć naukowych lub artystycznych przez organizacje studenckie.

Kandydatem na członka Rady Konsultacyjnej może być każdy student lub doktorant. Kandydaturę zgłasza na piśmie prezes zarejestrowanego przed 31 lipca 2019 r. koła naukowego (organizacji studenckiej). Kandydatury należy zgłaszać do 24 stycznia 2020 r.  w sekretariacie Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Kandydat ma obowiązek do tego dnia złożyć:
– pisemną zgodę na kandydowanie,
– podpisaną przez siebie pisemną deklarację programową, której długość nie powinna przekraczać 3000 znaków, oraz jej kopię utrwaloną przy pomocy elektronicznego nośnika danych,
– pisemne deklaracje poparcia kandydatury podpisane przez prezesów co najmniej dwóch organizacji studenckich innych niż organizacja studencka zgłaszająca kandydaturę,
– opinię o kandydacie podpisaną przez opiekuna naukowego organizacji zgłaszającej kandydaturę opatrzoną pieczątką jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zatrudniającej opiekuna naukowego.
Kandydat zobowiązany jest do przekazania w tym samym terminie kopii w wersji elektronicznej wszystkich składanych dokumentów.
Do oddania głosu w imieniu koła naukowego (uczelnianej organizacji studenckiej) uprawniony jest jej prezes lub osoba przez niego upoważniona. Wzór upoważnienia (pdf).
Procedurę wyborczą określa Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (pdf).

Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich odbędzie się 31 stycznia o godzinie 17:00 w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 (Kampus Ochota) w Auli B.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Gala X edycji Programu LIDER
17 stycznia 2020

Dr Bartosz Hamankiewicz z Wydziału Chemii UW otrzymał w sierpniu dofinansowanie realizacji projektu pt. „Porowaty węgiel przewodzący CPC jako innowacyjny kolektor prądowy do ogniw litowo-jonowych o zwiększonej energii właściwej” złożonego w ramach X edycji Programu LIDER.

Wysokość przyznanych środków finansowych: 1 240 843,75 zł.

Dnia 16 stycznia 2020 r. odbyła się 10. jubileuszowa gala programu LIDER. Tegoroczni laureaci odebrali wyróżnienia oraz symboliczne czeki z rąk prof. Grzegorza Wrochny, wiceministra Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Fot. konto NCBR na Facebooku: https://www.facebook.com/NCBiR/photos/pcb.2825356874189821/2825338637524978/?type=3&theater


Wybory 2020 na UW
16 stycznia 2020

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze.

Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie: www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.


Wykład z ciekawej chemii 23.01.2020

Dnia 23 stycznia 2020 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich dr Joanny Jankowskiej pt.: „Chemia, światło i nowe technologie: jak fotony otwierają w chemii zupełnie nowe możliwości”.

Serdecznie zapraszamy!


Spotkanie informacyjne dot. „Inicjatywy doskonałości”
15 stycznia 2020

24 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Zapraszamy do rejestracji na spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu oraz działania planowane na lata 2020-2025.

Uniwersytet Warszawski zdobył I miejsce w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym UW zdobył status uczelni badawczej i będzie otrzymywał w latach 2020-2026 zwiększoną o 10% (ponad 70 mln zł) subwencję. Środki te umożliwią sfinansowanie 70 działań opisanych we wniosku konkursowym złożonym przez uniwersytet.

Działania planowane na lata 2020-2025 obejmują m.in. realizację konkretnych projektów naukowych i stworzenie międzynarodowych sieci badawczych, rozwój istniejącego na UW systemu grantów wewnętrznych, zbudowanie systemu wsparcia administracyjnego dla naukowców w zakresie przygotowywania i realizacji projektów, programy wspierające mobilność pracowników, doktorantów i studentów, nowe programy studiów, a także programy doskonalenia kompetencji miękkich naukowców. Dodatkowe finansowanie przeznaczone też będzie m.in. na informatyzację uczelni oraz rozbudowę i aktualizację infrastruktury badawczej. Pełna lista działań dostępna jest na stronie: www.uw.edu.pl/idub.

W ramach „Inicjatywy doskonałości” UW będzie rozwijał 5 priorytetowych obszarów badawczych (POB), które zostały wybrane w drodze konsultacji ze środowiskiem akademickim. Są to: (1) Badania dla Ziemi; (2) U podstaw mikro i makro świata; (3) Wyzwanie petabajtów; (4) Poszerzanie granic humanistyki; (5); W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań.

Spotkanie obędzie się 24 lutego, w godz. 15-18, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane na lata 2020-2025 (w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim).

Rejestracja na spotkanie >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl