Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie SONATA BIS NCN
24 czerwca 2022

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu SONATA BIS pt.: „Opracowanie procedury wykorzystującej metody in-situ i ex-situ do analizy właściwości materiałów elektrodowych podczas cyklowania baterii litowo-jonowych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Buchberger. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (a group of science positions) in the project entitled „Development of a procedure using in-situ and ex-situ methods to analyze electrode material properties over lithium-ion battery cycles” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: Dr. Dominika Buchberger. Deadline for applications: 1 September 2022. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS NCN
15 czerwca 2022

Laboratorium Chemii Supramolekularnej poszukuje kandydatów do pracy przy realizacji projektu badawczego z pogranicza chemii organicznej, medycznej i supramolekularnej.

Celem projektu jest poszukiwanie cząsteczek zdolnych do selektywnego transportu anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe. Cząsteczki takie mogą wykazywać właściwości antynowotworowe, antybakteryjne i antywirusowe, a także znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób wynikających z dysfunkcji naturalnych transporterów anionów. W ramach projektu chcielibyśmy też skonstruować transportery przełączalne przy pomocy bodźców zewnętrznych, takich jak pH, światło czy potencjał redoks.

Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski, prof. ucz.
Termin na nadsyłanie aplikacji upływa 16 lipca 2022 r.
Więcej informacji na www.mchmielewski.pl oraz w załączniku.


Supramolecular Chemistry Laboratory is looking for 2 postdoctoral researchers for a research project at the border of organic, medicinal, and supramolecular chemistry.

The project aims to develop small organic molecules capable of selectively transporting biologically relevant anions through lipid bilayers. Such molecules may exhibit interesting anti-cancer, antibacterial and antiviral properties, and may also find applications in the treatment of numerous diseases resulting from the dysfunction of natural transporters. Within the project, we would also like to construct stimuli-responsive transporters whose activity could be controlled by pH, light, or redox potential.

Project leader: Michał Chmielewski, Ph.D.
Deadline: July 16, 2022
For more info visit: www.mchmielewski.pl/en or see the attachment.


Oferta pracy dla Studenta w projekcie MAESTRO 11 NCN
06 czerwca 2022

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) poszukuje kandydata do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisko: Student (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 19 czerwca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for a candidate to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre position: Student (1). Deadline for applications: 19 June 2022. For more info see >> eng


Oferta pracy na stanowisko młodszy koordynator projektów
01 czerwca 2022

Prof. dr hab. inż. Karol Grela, Kierownik Pracowni Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, poszukuje kandydatów do pracy biurowej na stanowisko: młodszy koordynator projektów. Termin przesyłania dokumentów upływa 19 czerwca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN
30 maja 2022

Konkurs na stanowisko adiunkt (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu NCN Opus: „Od badania procesów zachodzących w sensorach jonoselektywnych w warunkach prądowych z wykorzystaniem fluorymetrii – do jonoselektywnej spektrofluoroelektrochemii”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Michalska. Termin przesyłania dokumentów upływa 29 czerwca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (a group of science positions) in the Opus project entitled „Optical emission insight into processes occurring in the ion-selective sensors operating under electrochemical trigger – towards ion-selective spectrofluoroelectrochemistry” financed by NCN is open for application. Project leader: prof. dr hab. Agata Michalska. Deadline for applications: 29 June 2022. For more info see >> eng


Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta OPUS 20 LAP NCN – przedłużenie terminu
12 maja 2022

Przedłużenie terminu do 18 maja 2022 r.

Ogłaszamy konkurs o stypendium naukowe NCN dla doktoranta w ramach projektu OPUS 20 LAP: „3DED-QCr: trójwymiarowa dyfrakcja elektronów spotyka się z krystalografią kwantową”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paulina Dominiak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

We are announcing a competition for a research scholarship for a doctoral student under the OPUS 20 LAP project: „3DED-QCr: Three-dimensional electron diffraction meets quantum crystallography”. Principal Investigator: prof. dr hab. Paulina Dominiak. Documents should be submitted by May 18th, 2022. More information >> eng


Ogłaszamy konkurs o stypendium naukowe NCN dla doktoranta w ramach projektu OPUS 20 LAP: „3DED-QCr: trójwymiarowa dyfrakcja elektronów spotyka się z krystalografią kwantową”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paulina Dominiak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

We are announcing a competition for a research scholarship for a doctoral student under the OPUS 20 LAP project: „3DED-QCr: Three-dimensional electron diffraction meets quantum crystallography”. Principal Investigator: prof. dr hab. Paulina Dominiak. Documents should be submitted by May 11th, 2022. More information >> eng


Konkurs na początkującego członka zespołu w projekcie NCBR „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”
10 maja 2022

Konkurs na początkującego członka zespołu (stanowisko naukowo-techniczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) w projekcie pt. „Innowacyjny, wysokowydajny filtr powietrza do usuwania wirusów i innych biologicznych czynników chorobotwórczych, dedykowany do powszechnie stosowanych systemów wentylacyjnych (Nowirflow)”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Koronawirusy, nr POIR: 01.01.0100.2402/20. Projekt jest realizowany w konsorcjum przemysłowo-naukowym: KLIM-SPAW sp. z o.o. – Uniwersytet Warszawski. Kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego: dr Witold Uhrynowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 17 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Employment advertisement for junior team member (scientific-technical position at the Faculty of Chemistry, University of Warsaw) in the project entitled: “Innovative, high-performance air filter for removing viruses and other biological pathogens, dedicated to commonly used ventilation systems (Nowirflow)”, financed by the National Center for Research and Development as a part of the 5/1.1.1/2020 Fast track – Coronaviruses competition, POIR number: 01.01.0100.2402/20. The project is carried out by an industrial and scientific consortium: KLIM-SPAW Ltd. – University of Warsaw. Project manager on behalf of the University of Warsaw: Witold Uhrynowski, PhD. Deadline for applications: 17 May 2022. For more info see >> eng


Konkurs na początkującego członka zespołu w projekcie NCBR „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”

Konkurs na początkującego członka zespołu (stanowisko naukowo-techniczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) w projekcie pt. „Innowacyjny, wysokowydajny filtr powietrza do usuwania wirusów i innych biologicznych czynników chorobotwórczych, dedykowany do powszechnie stosowanych systemów wentylacyjnych (Nowirflow)”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Koronawirusy, nr POIR: 01.01.0100.2402/20. Projekt jest realizowany w konsorcjum przemysłowo-naukowym: KLIM-SPAW sp. z o.o. – Uniwersytet Warszawski. Kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego: dr Witold Uhrynowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 17 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Employment advertisement for junior team member (scientific-technical position at the Faculty of Chemistry, University of Warsaw) in the project entitled: “Innovative, high-performance air filter for removing viruses and other biological pathogens, dedicated to commonly used ventilation systems (Nowirflow)”, financed by the National Center for Research and Development as a part of the 5/1.1.1/2020 Fast track – Coronaviruses competition, POIR number: 01.01.0100.2402/20. The project is carried out by an industrial and scientific consortium: KLIM-SPAW Ltd. – University of Warsaw. Project manager on behalf of the University of Warsaw: Witold Uhrynowski, PhD. Deadline for applications: 17 May 2022. For more info see >> eng


Konkurs na pomocniczego członka zespołu w projekcie NCBR „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”

Konkurs na pomocniczego członka zespołu (stanowisko naukowo-techniczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) w projekcie pt. „Innowacyjny, wysokowydajny filtr powietrza do usuwania wirusów i innych biologicznych czynników chorobotwórczych, dedykowany do powszechnie stosowanych systemów wentylacyjnych (Nowirflow)”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Koronawirusy, nr POIR: 01.01.0100.2402/20. Projekt jest realizowany w konsorcjum przemysłowo-naukowym: KLIM-SPAW sp. z o.o. – Uniwersytet Warszawski. Kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego: dr Witold Uhrynowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 17 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Employment advertisement for assistant team member (scientific-technical position at the Faculty of Chemistry, University of Warsaw) in the project entitled: “Innovative, high-performance air filter for removing viruses and other biological pathogens, dedicated to commonly used ventilation systems (Nowirflow)”, financed by the National Center for Research and Development as a part of the 5/1.1.1/2020 Fast track – Coronaviruses competition, POIR number: 01.01.0100.2402/20. The project is carried out by an industrial and scientific consortium: KLIM-SPAW Ltd. – University of Warsaw. Project manager on behalf of the University of Warsaw: Witold Uhrynowski, PhD. Deadline for applications: 17 May 2022. For more info see >> eng


Konkurs na pomocniczego członka zespołu w projekcie NCBR „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”

Konkurs na pomocniczego członka zespołu (stanowisko naukowo-techniczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) w projekcie pt. „Innowacyjny, wysokowydajny filtr powietrza do usuwania wirusów i innych biologicznych czynników chorobotwórczych, dedykowany do powszechnie stosowanych systemów wentylacyjnych (Nowirflow)”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Koronawirusy, nr POIR: 01.01.0100.2402/20. Projekt jest realizowany w konsorcjum przemysłowo-naukowym: KLIM-SPAW sp. z o.o. – Uniwersytet Warszawski. Kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego: dr Witold Uhrynowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 17 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Employment advertisement for assistant team member (scientific-technical position at the Faculty of Chemistry, University of Warsaw) in the project entitled: “Innovative, high-performance air filter for removing viruses and other biological pathogens, dedicated to commonly used ventilation systems (Nowirflow)”, financed by the National Center for Research and Development as a part of the 5/1.1.1/2020 Fast track – Coronaviruses competition, POIR number: 01.01.0100.2402/20. The project is carried out by an industrial and scientific consortium: KLIM-SPAW Ltd. – University of Warsaw. Project manager on behalf of the University of Warsaw: Witold Uhrynowski, PhD. Deadline for applications: 17 May 2022. For more info see >> eng